КЕВР обсъди въвеждането на 15-минутни продукти в сегмент "в рамките на деня" на енергийната борса

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
696
article picture alt description

Обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ, Правилата) и на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) проведе Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Измененията на Правилата за търговия с електрическа енергия въвеждат някои нови елементи във функционирането на балансиращия пазар у нас. Действащата нормативна уредба по отношение на доставката на балансиращи услуги се привежда в съответствие с актовете на Европейския съюз за установяване на насоки за електроенергийно балансиране и за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия, както и с измененията в националното законодателство.

С изменения в разпоредбите на Методиката за определяне на цени на балансиращата енергия се въвежда единна цена за излишък и недостиг (небаланс) на балансиращия пазар.

Въвежда се и 15-минутен интервал за сетълмент, като по този начин се създава възможност участниците на пазара да могат да се балансират възможно по-близко до реално време, съгласно часовете на затваряне на пазара на балансиращи услуги.

С посочените изменения в Правилата за търговия с електрическа енергия се постига по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия. Това ще доведе до постигането на целта за енергийни доставки при минимални разходи, което е приоритет в Закона за енергетиката и допринася за изпълнението на основната цел на ЕС в електроенергетиката, а именно - създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, за повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени.

Промените допринасят и за обединяването на балансиращите пазари в ЕС и създаване на повече възможности за обмен на услуги по балансиране. С тях се създават условия за повишаване на експлоатационната сигурност на електроенергийната система в страната и се улеснява работата на борсовия пазар на електрическа енергия на пазарен сегмент "в рамките на деня". Въвеждането на 15-минутен период на сетълмент ще насърчи разработването на редица търговски продукти с еднакви времеви интервали за доставка.

КЕВР обсъди и проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), изготвен по внесени предложения от оператора на организирания борсов пазар – Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД.

Причините за изменението на тези правила са динамично променящите се условия на пазара на електрическа енергия, ръстът на цените на енергията и необходимостта от ефективно управление на финансовия риск. Измененията са необходими и с оглед въвеждане на изискванията на Регламент 2019/943, както и поради специфични изисквания за фактуриране на сделките, регламентирани в данъчното законодателство.

Промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия допринасят за по-ефективната работа на борсовия оператор, по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-голяма конкуренция между производителите/търговците. Очакванията са по-големият потенциален пазар за продажбите/покупките да повиши надеждността на българския пазар на електрическа енергия и да бъде в интерес на всички търговски участници, в т.ч. и на крайните клиенти.

С предложените измененията се създава възможност за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент "в рамките на деня" и се дефинира понятието "петнадесетминутен продукт" с цел прилагане изискването на чл. 8, пар. 4 от Регламент на ЕС 2019/943, според който периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици. С промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия се създава и възможност БНЕБ ЕАД по-ефективно да управлява финансовия риск, предвид динамиката на пазара на електрическа енергия и наблюдаващия се ръст на цените на енергията.

От КЕВР уточняват, че чрез изменението на чл. 13 и други свързани с него разпоредби от ПРОБПЕЕ се въвежда самофактуриране от страна на БНЕБ ЕАД, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните. В тази връзка промените в ПРОБПЕЕ създават правно основание за сключване на такова споразумение между БНЕБ ЕАД и търговските участници, което е елемент от регистрацията на търговски участник на пазарните сегменти "ден напред“ и "в рамките на деня“.

В съответствие с нормативната уредба всички заинтересовани страни могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по двата проекта.

Решенията на КЕВР за приемане на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия ще бъдат взети на закрито заседание на 30 август, информира председателят на регулатора Иван Иванов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща