НЕК залага на развитието на ВЕЦ и на плаващи фотоволтаични централи

Преди отпадане на НЕК като Обществен доставчик трябва да се реши въпроса с ценовия дефицит от над 2,3 млрд. лв. категоричен е Мартин Георгиев

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3065
НЕК залага на развитието на ВЕЦ и на плаващи фотоволтаични централи

Източник: НЕК.

Г-н Георгиев, какво е състоянието на Националната електрическа компания?

Към настоящия момент Националната електрическа компания има стабилен паричен поток, навреме покрива задълженията си към доставчиците на електрическа енергия, изпълнява законовите си задължения към крайните снабдители и към осигуряването на допълнителни услуги за стабилност на ЕЕС и участва активно на свободния пазар.

Съществен проблем с дейността на НЕК е непълното или забавено компенсиране на разходи средства свързани с дейността Обществен доставчик.   В настоящето ценово решение в  сектор „Електроенергетика“ беше разгледан казусът с недокомпенсираните за периода 2021-2022 г. от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ разходи на НЕК за закупена електрическа енергия от централите с дългосрочни договори, дължащи се на по-високите цени на квотите за въглеродни емисии и по-високите количества електрическа енергия за крайните снабдители, спрямо заложеното от КЕВР. Комисията определи компенсация за НЕК за период 2021-2022 г. в размер на 252 239 хил. лв., като тези средства са предназначени за компенсиране на разходите на обществения доставчик за енергията за регулирания пазар.

Още по темата

Въпреки това, разходите за закупена електроенергия за регулирания пазар остават некомпенсирани с близо 45 млн.лв. Допълнително определените средства  ще бъдат изплащани на компанията на дванадесет равни вноски, което в следващите месеци ще повлияе благоприятно на паричния поток на дружеството. Компанията полага усилия чрез активното си участие на свободния пазар на електроенергия да намали отрицателния ефект от некомпенсираните средства.

Тук следва да се посочи и че в настоящето ценово решение КЕВР не се произнася по отношение на ценовия дефицит, натрупан в резултат на предходни решения на комисията, който е в размер на 2 393 млн. лв. С оглед на процеса по либерализиране на пазара, който ще доведе до отпадане на обществената доставка, този ценови дефицит трябва да бъде възстановен на НЕК преди да отпадне фигурата на обществения доставчик. В противен случай НЕК неоснователно ще продължи да носи финансовата тежест от миналите решения на комисията.

През последните години имаше доста мълчание около дейността на НЕК. Ще промените ли политиката към по-голяма прозрачност?

В качеството си на публична компания, която работи в полза на обществения интерес, НЕК е задължена да бъде максимално открита и да информира в детайли обществото и заинтересованите страни за своите планове, инициативи и действия. Вярвам, че политиката на  откритост, която налагаме по отношение на дейността на компанията, ще бъде от полза за обществеността и ще подпомогне по-успешното изпълнение на важната роля на компанията.

Вече са в ход определени изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Предстоят промени и на пазара на балансираща енергия. Как ще се отразят на работата на Националната електрическа компания?

Нормативните промени са необходима обективна предпоставка за развитието на електроенергетиката на България.

На балансиращия пазар се очаква в края на годината да се премине към 15-минутен период на сетълмент. Очакванията са тази промяна от една страна да затрудни пазарните участници поради необходимостта от прогнозиране на по-кратки интервали,  но от друга страна трябва да доведе  до редуциране на небалансите в електроенергийната система и съответно до намаляване нуждите на ЕСО от активиране на мощности за балансиране, което може да освободи допълнителна разполагаемост за предлагане на свободния пазар. Компанията е предприела необходимите действия и се подготвя организационно и технологично за предстоящата промяна.

В допълнение е важно да посочим, че реализираните в последните години пазарни обединения между европейски енергийни пазари, част от които е и България с обединението с румънската и гръцката борса, насочени към създаването на общ европейски енергиен пазар, ще бъде последвано от създаването на единен европейски пазар на системни и балансиращи услуги. Такава промяна ще предостави нови възможности за доставчиците на балансираща енергия, какъвто е и НЕК, да предлагат услуги за регулиране на електроенергийната система извън границите на България. НЕК разполага с достатъчно гъвкави и надеждни мощности и ще бъде конкурентноспособна на един такъв общ европейски пазар чрез ефективно управление на капацитетите за складиране и гъвкаво производство на енергия, каквото представлява системата от язовири, ВЕЦ и ПАВЕЦ, оперирани от НЕК.

В Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България се предвижда либерализация на пазара на едро на електрическа енергия през 2022 г. и отпадане на фигурата на Обществения доставчик. Независимо от това, НЕК като надежден договорен партньор ще продължи да изпълнява ангажиментите си по дългосрочните договори с ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3, които изтичат съответно през 2026 и 2024 г. Във връзка с това е необходимо едновременно с промени в законодателството, предвиждащи отпадане на Обществения доставчик, да бъдат заложени и промени, с които да бъде установен компенсаторен механизъм за НЕК от Фонд СЕС (подобен на сега съществуващия за производителите от възобновяеми източници), заради закупуването на електрическа енергия от двете централи с дългосрочни договори по преференциални цени.

Предвид предстоящата либерализация на пазара на дребно, която вероятно ще започне да се случва през следващите години, как виждате отпадането на НЕК като обществен доставчик?

В Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България се предвижда пълната либерализация на пазара на дребно да се осъществи през 2025 г. В същия документ е посочено отпадане на обществения доставчик и либерализация на пазара на едро през 2022 г. До отпадането на обществената доставка НЕК ще изпълнява функциите си на обществен доставчик и ще осигурява сигурността на доставките на електрическа енергия за клиентите на крайните снабдители. След отпадането на функциите на обществения доставчик НЕК ще продължи да бъде отговорен търговски участник, действащ на пазара на електрическа енергия съобразно нормативните разпоредби.

Отпадането на ролята на Обществен Доставчик ще позволи на НЕК да се фокусира напълно върху отговорните дейностите по експлоатация на стопанисваните на язовирите, съхранение и производство на енергия от ВЕЦ и оптимално търговско управление на закупената и произведена електрическа енергия. В областта на търговията вече прилагаме доказани практики от развитите пазари, изразяващи се в: балансиране на продажбите на дългосрочна и краткосрочна база, финансово хеджиране на разходите за въглеродни емисии по дългосрочните договори, активно използване на възможностите на пазара в рамките на деня, създаване на анализаторски отдел, който да следи и анализира тенденциите на пазарите.

Ако се върнем на темата с обществен доставчик, трябва да се подчертаят два момента. Законодателните промени, уреждащи отпадането на обществената доставка, трябва да бъдат неотменно свързани с нормативно уреждане на отношенията, свързани с дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия. По-конкретно: ако отпадането на общественият доставчик стане преди изтичането на договорите, да бъде установен механизъм за компенсиране на НЕК от Фонд СЕС във връзка с преференциалните цени на изкупуване на електрическата енергия.

Вторият момент е свързан с натрупания ценови дефицит в НЕК в резултат на ценови решения на КЕВР. Трябва да бъде установен механизъм, който да компенсира този дефицит и това да стане преди отпадане на фигурата на обществения доставчик. 

НЕК притежава изключително богатство в лицето на водноелектрическите централи (ВЕЦ). В същото време изисква непрекъснати инвестиции. Каква е визията ви за развитие на този сектор, който е от огромно значение и за постигане на целите на зелената сделка?

Производствените мощности на НЕК имат безспорното предимство да разчитат на изцяло местен възобновяем ресурс и аз съм уверен, че в дългосрочна перспектива  НЕК ще има съществен принос за постигането на енергийна независимост, декарбонизация и трансформация на енергийния сектор в България.

Плановете за инвестиционната дейност на НЕК са подчинени на основните направления, залегнали в стратегията за развитие на дружеството: Поддържане и развитие на водноелектрическите и хидротехническите съоръжения за гарантиране сигурността на доставките на електрическа енергия и развитие на инвестиционни проекти за изграждане на нови съоръжения за производство и съхранение на енергия.

По първото направление Поддържане и развитие на водноелектрическите и хидротехническите съоръжения основните задачи пред компанията са няколко: успешно изпълнение на рехабилитацията на хидроенергиен комплекс Белмекен-Сестримо-Момина клисура-ПАВЕЦ Чаира и Рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1; рехабилитация на основни хидротехнически съоръжения, както и рехабилитация на основни съоръжения и системи за управление във ВЕЦ; повишаване на КПД на хидроагрегатите чрез модернизации и рехабилитации на централите и не на последно място въвеждане на нови информационни технологии и взаимното им интегриране.

По второто направление Развитие на инвестиционни проекти за изграждане на нови съоръжения за производство и съхранение на енергия основните задачи пред НЕК са свързани с рестартирането и реализацията на проекта за язовир Яденица. В допълнение, екип от специалисти в компанията анализира възможностите за изграждане на хибридни системи за производство на електрическа енергия, като например плаващи фотоволтаични електроцентрали изградени на електропроизводствени язовири. Плаващите централи са най-новата тенденция в световен мащаб предвид много свои предимства пред традиционните фотоволтаични централи – незаемане на земя, по-висока производителност поради охлаждане от водата, намаляване на изпаряването от водните басейни, балансират се локално със съществуващите ВЕЦ.  

Възобновява се хидроенергийният проект за язовир Яденица. Какви са очакванията и установихте ли причините за несполуките при ПАВЕЦ Чаира?

Язовир Яденица е много важен инвестиционен проект в програмата на Национална електрическа компания. Неговата успешна реализация ще доведе до намаляване на ограниченията, свързани с обема на съществуващия към момента долен изравнител Чаира – общият обем на долния изравнител ще се увеличи с 9 млн.м3 (от 5.6 млн.м3 на 14.6 млн.м3). След построяването на язовир Яденица ще стане възможно ПАВЕЦ Чаира да работи не само в дневен, но и в седмичен режим. Ще се подобри значително възможността на централата да изпълнява ролята на резерв в електроенергийната система за период от 20 часа при максимални 8,5 часа в момента.  По този начин ще се гарантира сигурността на снабдяване в случай на аварийно отпадане на основни базови генериращи мощности, включително един блок 1 000 МВт в АЕЦ Козлодуй.

Също така повишеното производството на енергия от възобновяеми източници изисква намиране на решение за своевременното й съхранение. Увеличаването на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ Чаира ще подобри съществено капацитета на централата за съхраняване на тази енергия, което ще подпомогне интеграцията на ВЕИ производители в електроенергийната системa на страната.

За НЕК завършването на рехабилитацията на ПАВЕЦ Чаира е въпрос от най-висок приоритет и компанията продължава активно да работи за успешното реализиране на проекта. След инцидента по време на тестовете на ХА4 са ангажирани както консорциумът изпълнител, така и български специалисти от академичната и бизнес среда за изготвяне на анализ на коренните причини за инцидента. В допълнение, НЕК провежда множество разговори и с международни инженерингови компании, които имат експертиза и опит с подобни хидроенергийни съоръжения с цел включването им в процеса на проучване и технически изследвания на причината за инцидента, както и извършване на цялостно обследване на техническото състояние на централата.

Някои от компаниите са в процес на ангажиране. Предвид високата ангажираност на привлечените компании и координацията на всички действия с донорите на рехабилитацията – ЕК и ЕБВР, за наше съжаление процесите се случват бавно, като очакваме резултати по този изключително важен въпрос през следващите месеци. Целта, която си поставяме, е в максимално кратки срокове да се възстанови работоспособността на поне част от хидроагрегатите в централата. 

Господин Георгиев, вие работите отдавна в сектора на енергетиката. Познавате добре и частния сектор. От тази гледна точка искам да ви попитам каква трябва да бъде реформата в електроенергетиката, така че да се осигури равнопоставеност и баланс на пазара? Какъв е моделът, по който трябва да се развива сектора?

В Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България е очертан в основни граници пътят на развитие на електроенергетиката в страната. Постигането на пълна либерализация на електроенергийния пазар продължава да бъде основна цел, като това трябва да бъде осъществено с подходящите законодателни промени, уреждащи цялостно отношенията в сектора и осигуряващи нормално функциониране на бъдещия напълно либерализиран пазар. От съществено значение за развитието е осигуряването на финансов ресурс за инвестиции не само в съществуващи, но и в иновативни технологии, които да го направят конкурентноспособен и да осигурят устойчивост.

Основополагащо за устойчивостта е преходът към нисковъглеродна икономика да стане плавно и съобразно съществуващите особености и специфики на икономиката на страната ни. При този преход трябва да бъдат справедливо оценени и ефективно използвани всички съществуващи конкурентоспособни технологии с цел осигуряване на стабилна основа за стартиране на функционирането на нисковъглеродната икономика и впоследствие за устойчивото й развитие.

Като допълнение трябва да бъдат определени критерии за идентифициране на енергийната бедност, което ще доведе до по-ефективно, по-справедливо и целево използване на средствата за подпомагане.

Как очаквате да изглежда НЕК към края на настоящата година?

НЕК е компания с тридесетгодишна история, преминала през редица трансформации и промени, но и с не по-малко постижения и успехи. Очакванията за НЕК в края на 2022 г. са  в резултат на усилията и работата на служителите и мениджърския екип компанията да бъде финансово стабилна, производствените и акумулиращите мощности в състава на НЕК да работят безаварийно, в резултат на което дружеството да продължава да бъде гарант за стабилността на електроенергийната система. Полагаме изключителни усилия и по отношение на най-важния актив на компанията – служителите.

Много от тях в годините не са били оценени, инициативност не е поощрявана, което е довело до понижена мотивация. С различни инициативи очакваме да повишим експертизата и мотивацията на служителите, както и тяхната съпричастност към компанията. Уверен съм, че добре работещ и мотивиран екип ще бъде предпоставка за модернизацията на НЕК.

На свободния пазар на електрическа енергия стремежът е към изграждане на иновативна и конкурентна компания на европейско ниво, търсеща развитие с внедряването на нови и прилагането на утвърдени добри търговски практики.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща