800 млн. евро бюджет за прилагане на научни проекти за възстановяване на биоразнообразието в следващите седем години предвижда ЕК

Климат / България , Екология
Рая Лечева
1858
article picture alt description

800 млн. евро за научни проекти и мониторинг на биоразнообразието са предвидени за следващите седем години, коментира на пресконференция Хилде Егермонт, координатор и председател на Европейското партньорство за биоразнообразие. Платформата ще бъде мост между наука и практика, за да възстановим биоразнообразието до 2030 година, допълни Егермонт.

Това се случи седмица преди да бъдат представени два нови доклада за оценка от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES). Biodiversa+ е първият интернационален проект по програма Хоризонт, който ще работи за конкретни действия и резултати на общоевропейско ниво за устойчивото използване на биоразнообразието и за по-добро отчитане на различните ценности на биоразнообразието.

Той обединява правителства, научни институти, агенции, финансови институции в 36 страни от ЕС и асоциирани страни, а също и някои страни извън Съюза като Бразилия и Южна Африка със страни като Тунис, Мароко, Тайван. Biodiversa+ стартира през октомври 2021 г. Това европейско партньорство се основано на постиженията на Biodiversa, която вече е финансирала 147 транснационални изследователски проекта чрез своите годишни покани за проектни предложения.

Biodiversa+ е разработена съвместно от Biodiversa и Европейската комисия и е част от Европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. за свързване на науката, политиката и практиката. Ето защо мисията на Biodiversa+ е да насърчава научните изследвания, които имат въздействие върху обществото и политиката.

Устойчивото използване на диви видове и размислите върху различните ценности на биоразнообразието са сред основните теми, разглеждани от Европейското партньорство за биологично разнообразие. Biodiversa+ изпълнява няколко важни проекта. Един от тях подчертава важната роля на защитените природни територии, в които да се развива риболов, опазване на видовете, но също туризъм и рекреация, разказа Фредекрик Леметр, старши служител на Biodiversa+ за наука-политика-общество. Платформата подкрепя крайбрежните зони и малките рибари за създаване на малки рибни борси, които да подкрепят сектора, но и опазват рибите от изчезване. Стратегията за биоразнообразието до 2030 г. предвижда 30% полузащитени и 10% напълно защитени морски зони, но с основна цел да донесат икономически и екологични ползи за местните хора. Всъщност оценка на морските защитени зони показва, че тяхната защита не постига голяма ефективност. Например при 6% морски защитени зони в Средиземноморието, само 0.23% са екологично ефективни.

Устойчивото използване на диви видове е инструмент за устойчивото развитие и благосъстоянието на хората. Глобалната оценка на IPBES от 2019 г. предупреди света, че директната експлоатация на видове е една от основните причини, поради които 1 милион растителни и животински видове сега са застрашени от изчезване.

Платформата разработва сценарии за устойчива бъдеща зелена горска инфраструктура. Производството на дървесина е услуга от екосистемата с голямо икономическо значение и ключов компонент на прехода от икономика, базирана на изкопаеми горива към икономика, основана на биологични източници. Въпреки това интензивното използване на горите също е основен двигател за намаляването на видовете в ЕС и в световен мащаб. Проектът GreenFutureForest създаде симулации за земеползване, горско стопанство и опазване, от глобален до ландшафтен мащаб, сподели проф. Торд Снал, Шведския университет по селскостопански науки. Тази работа насочва стратегиите за горско стопанство и опазване, за да осигури дейностите по производство на дървесина и жизнеспособността на горските видове. Те изследват огромна територия 100 000 ха в Швеция. Учените изследват различни алтернативи на развитие на горската територия в региона. При опазването на горската инфраструктура ползите за икономиката и биоразнообразието са най-големи.

Крайбрежните зони в света са сред най-засегнатите природни зони на планетата. С увеличаването на населението и търсенето на пространство и природни ресурси се нуждаем повече от всякога от иновативни решения за защита на тези жизненоважни крайбрежни зони. Последните проучвания показват, че частично защитените зони (PPA), т.е. зоните, които позволяват многократно използване, могат да увеличат социалната и екологична устойчивост на крайбрежните системи, ако са съчетани с напълно защитени зони (FPA), които са с много по-рестриктивен режим на управление.

От съществено значение е да се разберат много различните начини, по които хората оценяват природата и различните начини, по които тези ценности могат да бъдат измерени и използвани в подкрепа на вземането на решения. Настоящите политики често пренебрегват разнообразието от ценности на природата, които са от полза както за природата, така и за хората. За да бъдат ефективни, политическите решения за природата трябва да се основават на широк набор от ценности и методи за оценка. Една от важните теми е опазване на биоразнообразието и изграждане на зелени пояси в градовете.

Работата на друг проект Connect картографира търсенето и предлагането на екосистемни услуги в Европа. Например рядко изчисляваме икономическото значение на консумацията на дива храна като гъби и плодове, диво месо. Изчисления на консумацията от 2005 г. показват, че тя се изчислява на 448 млн. евро като 100 млн. европейци консумират дива храна и техният брой се увеличава, коментира д-р Дагмар Хаасе, Хумболтовия университет.

Повече за проектите, финансирани от Biodiversa, които показват, че устойчивото използване на дивата природа и отчитането на ценностите на биоразнообразието могат да бъдат мощни лостове за опазване на биоразнообразието и за решения, основани на природата може да видите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща