Новият бюджет на програма "Околна среда" ще е 1,8 млрд. евро, програмата предстои да бъде изпратена за финално одобрение

Екоминистерството работи за намаляване на административната тежест върху бенефициентите по програмата.

Климат / България , Екология
3E news
904
article picture alt description

Новият бюджет на програма "Околна среда" за периода 2021 -2027 г. е 1,8 млрд. евро (1 823 206 270 евро). Определени са 5 основни приоритета: „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“, пише в отчета на екоминистерството, публикуван миналата седмица по повод шест месеца управление и работа на екипа.

Планираната подкрепа за 2021-2027 г. цели подобряване качеството на живот на хората, като осигури по-чист въздух, по-добро управление на водните ресурси и отпадъците и запазване на биологичното разнообразие. Ще продължи финансирането на най-значимите нужди във ВиК отрасъла за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, както и постигане на съответствие с Директива (ЕС) 2020/2184 с принос към намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода.

Инвестициите в сектор „отпадъци“ ще адресират мерки за третиране на отпадъци в съответствие с националните цели. Допустими за финансиране ще са мерки, отнасящи се до битови, производствени и строителни отпадъци, с изключение на опасни отпадъци.

Продължават интервенциите, насочени към подобряване състоянието на видовете и местообитанията, които са обект на опазване в Натура 2000. Планирана е подкрепа и за мерки извън мрежата Натура 2000 в съответствие с Националната стратегия за биологично разнообразие до 2030 година. Ще се инвестира в дейности за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, както и в мерки адресиращи засушавания, горски пожари и други природни бедствия.

През 2021-2027 г. продължават инвестициите, адресиращи основните замърсители на въздуха за постигане изискванията на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа – подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, инвестиции в зелена инфраструктура в градска среда и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт.

Шеста работна версия на програмата беше изпратена на ЕК за финални технически консултации на 30 март 2022 г. Последни коментари са получени от ЕК на 12 април 2022 г. Тече работата по отразяването им в партньорство. Предстоят стъпките за официалното одобрение на проекта на ПОС 2021-2027 г. на национално ниво и официално изпращане на програмата до ЕК, отчитат от МОСВ.

По повод настоящата програма от 13.12.2021 г. до 13.06.2022 г. са договорени 42 проекта на обща стойност над 115 млн. лева. Над 219 млн. лв. са изплатените средства към бенефициентите (6,48% от бюджета на програмата). Верифицирани и разплатени са разходи в размер на 205 млн. лв. (6% от бюджета на програмата).

Общо сертифицираните пред Европейската комисия разходи в периода са над 63,6 млн. лв. Към тези вече сертифицирани разходи  се добавят представените в Доклад по сертификация 11,6 млн.лв. от месец юни 2022 г. (в последния Доклад за сертификация от юни т.г. са включени верифицирани разходи над 101 млн. лв., но крайната сума на сертификата 11,6 млн. лв. се формира след приспадане на аванса по големия проект на СО – 70 млн. лв., който е неусвоен повече от 3 години, оттегляне на фин. инструменти по ос “Отпадъци“ и наложените финансови корекции, вследствие на повторната проверка по договори, извършена по указания на ИА ОСЕС в началото на тази година.)

Само 43% от настоящата програма са договорени

От началото на програмния период до 13.06.2022 г. са изпълнени 162 проекта (132 напълно приключени + 30 проекта с представени окончателни искания за плащане), или 43% от договорените 373 бр. проекти. В изпълнение са 211 проекта, представляващи 57% общия брой договорени. В зависимост от темповете на изпълнение на проектите Управляващият орган очаква плащанията по програмата до нейното приключване да достигнат до 3,287 млрд. лв.

За 2021 г. не е допусната загуба на средства по програмата, въпреки значителния риск от загуба на средства в размер на 56,52 млн. евро, коментират от МОСВ. През февруари 2022 г. ЕК изпрати потвърждение, с което бяха признати 72 млн. евро за преразпределяне и не беше допусната загуба на средства по програмата за 2021 г.

3 нови процедури със средства от програмата, за да няма загуба на средства


В рамките на последните 3 месеца, за постигане на целите на програмата и предотвратяване на загубата на средства са предприети следните действия: на финален етап на разработване са 3 нови процедури за БФП, с което се цели релокация на средства в риск:

  • „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ - 60 млн. лв.
  • „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ – 13,4 млн. лв. Процедурата директно ще адресира една от наказателните процедури срещу страната
  • „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“- с общ размер на БФП от 50 млн. лв.

Трите процедури имат принос и за минимизиране на риска от загуба на средства по фондовете на ЕС.


Съществен резултат в периода се отбелязва при проектите, с които се адресира наказателната процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 за рекултивация на депа – към м. юни 2022 г. е приключила техническата рекултивация на общо 46 депа.

МОСВ работи по изменение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, за да бъдат включени трите нови мерки. 

В безпрецедентната международна ситуация се разработва и нова приоритетна ос „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“ с бюджет от 26 млн. лв., чрез която ще се финансира процедура „Достъп до дневна грижа за деца от Украйна в България“.

Работи се за намаляване на административната тежест върху бенефициентите, регулярно се организират работни среща, на които се предоставят методически указания и експертна подкрепа на екипите за управление на проекти.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща