Инж. Веселин Тодоров: Режимът за изграждане на соларни централи няма да бъде облекчен с новите промени в закона

Енергетика / България
3E news
986
article picture alt description

инж. Веселин Тодоров

Както стана ясно през последните дни, парламентът обяви облекчаване на режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, приемайки промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Според промяната, краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до 5 MW. За целта ще се подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и в 14-дневен срок ще се сключва допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент.

„Досега се подаваше искане за становище за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди, което се получава в рамките на 14 дни. След това се прави проект и се иска разрешение за строеж от съответната община. С промените в закона ще се входира уведомление, като в рамките на 14 дни ще се получава допълнително споразумение. На практика тук нямаме промяна, а подмяна“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и собственик на ВВТ Инженеринг.

Още по темата

Експертът допълва още: „Това, което забавя процесите и пречи на изграждането на централи е искането за разрешение за строеж от общините. Необходимо е да се направят промени в Закона за устройство на територията. Имали сме и случай, в който архитект на район не дава разрешение докато не се смени начина на трайно ползване на имота, защото той е вписан за складова дейност, а не за производствена. Съответно според него трябва да се мине през дългата и тромава процедура за подробен устройствен план (ПУП) и тогава ще може да произвежда енергия от фотоволтаици, въпреки че има изградена инфраструктура и складова база. Такъв тип казус връща инвеститора в изходна позиция. За съжаление има още много и различни казуси, свързани с издаването на разрешенията за строеж. Затова именно там трябва да бъде въведен реален уведомителен режим, както е в страните от Западна Европа“.

Друг често срещан проблем е този с присъединяването на фотоволтаичните централи, в случайте когато те не са за собствени нужди и отдават в мрежата. Според актуалната наредба приемането се извършва след подаване на декларации за съответствие на елементите, декларация от техническо лице за техническо-монтажни работи, протокол за основните стойности за настроените параметри и защити. След това е необходимо да бъде сформирана комисия, която в 7 дневен срок след подаване на документите да уведоми за липса или нередност в документите, а в случаите когато всичко е наред – да състави съответния договор за присъединяване към енерго-разпределителното дружество. Честа практика е този срок да не може да се спази, което говори за голямата нужда от ясна последователност на процедурите, улесняването на целия процес за всички страни. ВЕИ секторът забелязва и още един съществен проблем - срокът за издаване на становища за централите за продажба е увеличен от 14  на 30 дни, което се превръща в поредното препятствие за инвеститорите.

„Според нас трябва да има ясни и строги правила за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичните централи и паркове. Трябва да се въведе реален режим на уведомление, премахващ разрешителния режим, който в момента е наложен от Закона за устройство на територията. Необходимо е да се въведе задължителна категоризация на централите спрямо инсталираната мощност и типа присъединяване, за да се прекрати лошата практика - неквалифициран персонал да изгражда централи с висока степен на риск. При условие, че се направят необходимите промени в закона така, че в действителност да се облекчи режима на поставяне на фотоволтаици, то това ще доведе не само до бързо и ефективно справяне на бизнеса и обществото с енергийната криза, но ще увеличи и брутния вътрешен продукт“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Експерти от сферата на сектора на възобновяемите енергийни източници, както и браншовите организации отдавна апелират правителството за създаване на възможности за дискусии и работни групи. Целта им е намаляване на административната тежест на процедурите, както и изграждане на устойчива стратегия за енергийно развитие.

Инж. Веселин Тодоров е основател на „ВВТ Инженеринг" ЕООД, председател и учредител на Сдружение Соларна Академия България, инженер и докторант в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане".

В основата на неговата компания е да предлага иновативни стандартни и нестандартни технологични решения на своите клиенти в сферата на възобновяемите енергийни източници. Стремежът на фирмата е да задоволи енеригийните нужди на клиентите, прилагайки съвременни, модерни, перспективни, качествени и финансово достъпни услуги в сферата на възобновяемите източници на енергия и по-специално фотоволтаичните централи.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща