Печалба от 53 млн. лв. отчита ЕСО за първото тримесечие на тази година

Енергетика / България
3E news
646
article picture alt description

източник: ЕСО

Печалба от 53 млн. и 29 хил. лв. преди данъци отчита Електроенергийният системен оператор за цялостната си дейност за първото тримесечие на тази година. Увеличението спрямо аналогичния период на миналата година е значително. За сравнение, отчетеният тогава финансов резултат на дружеството е бил 13 млн. 181 хил. лв. Това става ясно от публикувания финансов отчет и анализ на дейността от дружеството.

Според публикувания по-рано годишен консолидиран и одитиран отчет на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) става ясно, че дружеството е отчело нетна печалба от 79 млн.747 хил. лв. за миналата 2021 г. срещу 50 млн. 648 хил. лв. година по-рано.  

Както обясняват експертите, изготвили доклада, по-добрият резултат за тримесечието се дължи на увеличението на приходите от достъп за производители на електрическа енергия в резултат на два ефекта – по-високите количества произведена електрическа енергия с 21,01 % през първите три месеца на тази година спрямо същите на предходната. Както и на по-високата средно претеглена цена за 2022 г. Сред посочените фактори са и: увеличение на приходите от достъп за крайни клиенти и тези от пренос, поради по-високите отчетени количества с 2,52% и по-висока отчетена средно претеглена цена за първото тримесечие на настоящата година, спрямо предходната 2021 г.; увеличение на приходите от достъп за производителите на електроенергия от слънчева и вятърна енергия, поради по-високите количества с 24,11 %, както и по-високата отчетена цена с 2,27%. В сравнение с аналогичния период на миналата година са нараснали и приходите от присъединявания – с 4 млн. 068 хил. лв. Сред факторите за по-добрия финансов резултат от ЕСО посочват и получените средство по програмата за компенсиране на разходите за електроенергия заради високите цени на тока.

Експертите, изготвили документа обаче се спират и на обратният ефект – продължаващият тренд на цените на електрическата енергия, който, според тях има негативно отражение върху финансовия резултат на дружеството. Средно претеглената цена за периода януари-март, по която ЕСО закупува електрическа енергия за компенсиране на технологичните разходи е с 223,91% по-висока от референтната 124,85 лв./МВтч, определена от КЕВР за регулаторния период до първи юли тази година, се посочва в доклада.

Приходи и разходи

Отчетените приходи за първото тримесечие на тази година от основната дейност на дружеството са в размер на 365 млн. 013 хил. лв.  Общи приходи, съгласно финансовия отчет за периода януари-март 2022 г. бележат ръст със 182 млн.488 хил. лв. (99,98%), спрямо реализираните за същия период на 2021 г.

Приходите от дейността по управление на електроенергийната система се увеличават с 82 млн. 667 хил.лв. (124,72%) , достигайки до 148 млн. 951 хил. лв. а приходите от дейността пренос – с 99 млн. 819 хил. лв. (85,88%) до 216 млн. 057 хил. лв. спрямо първото тримесечие на 2021 г., се посочва в отчета.  

Разходите на дружеството за посочения период също растат и достигат до 315 млн. 873 хил. лв.

В сравнение с периода януари – март 2021 г., разходите на ЕСО са нараснали със 166 млн.688 хил. лв. (111,73%) като за разглеждания период най-съществено увеличение е отчетено за компенсиране на технологичните разходи, или казано иначе за закупуването на енергията по борсови цени. По този повод от ЕСО отбелязват, че в стойностно изражение е отчетено увеличение на закупените технологични разходи за пренос спрямо същия период на предходната година с 81 млн. 193 хил. лв.  Това, както става ясно в процентно изражение е ръст от 312,32 %.

От дружеството определят, че общото финансово състояние за първото тримесечие на 2022 г. е добро. Финансовите показатели за рентабилност са положителни величини. Задълженията са текущи и се обслужват в срок. В същото време се обръща внимание на намаляването на капитала на ЕСО заради допълнителните дивиденти по решение на Съвета на директорите на БЕХ за 2018 г. (110 млн. лв.), 2019 г. (100 млн.лв) и 2021г. (35 млн.лв.).

Експертите от ЕСО, изготвили доклада в заключение отбелязват, че финансовото състояние на дружеството в голяма степен зависи от външни фактори, като потреблението и производството на електроенергия, решенията на енергийния регулатор, цената на електрическата енергия на европейските борсови пазари в региона и от последните изменения в Закона за енергетиката.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща