С 238.6 млн. евро ще се финансират съвместни наши проекти с Румъния и С.Македония до 2027 г. по програмите Интеррег

България
3E news
737
article picture alt description

Източник: МС

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027 г. Общият бюджет е в размер на 207,5 млн. евро. От тях 163, 5 милиона са предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: „Добре свързан регион“, „По-зелен регион“, „По-образован регион“ и Интегрирано териториално развитие.

Програмната територия на Интеррег VI-А Румъния - България 2021 -2027 обхваща осем български области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. От румънска страна в обхвата й са седем румънски региона - Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др.

Със свое решение от днес правителството изрази съгласие със съдържанието на програма „Интеррег VI-A ИПП България - Северна Македония 2021-2027“ и одобри ангажиментите на страната ни като държава-участник в нея.

С индикативен бюджет от 31 152 400 евро програмата ще финансира проекти, насочени към постигането на три специфични цели, обособени в три приоритета.

По първия ще се изпълняват мерки за подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Програмата ще подкрепи инвестиции в изграждането на зелени площи или тяхното развитие в градски и крайградски райони, устойчиви градски дренажни системи, натурализирани водоеми за поройни дъждове, зони за биозадържане; подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови инструменти, както и за трансфер на решения между съответните заинтересовани страни и други.

Вторият приоритет е насочен към подобряване на свързаността. Предвидените за него средства ще бъдат инвестирани целево в стратегическия проект за нов граничен контролно-пропускателен пункт между Струмяни и Берово на границата между България и Република Северна Македония.

Чрез изпълнението на мерки по третия приоритет се цели насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, популяризиране на културното наследство и повишаване на сигурността в райони, различни от градските. Инвестициите тук ще бъдат насочени към подкрепата на малки и средни предприятия и тяхната технологична модернизация, изграждане на ефективен процес по разработване на продукти, подобряване на мобилността, разработване на интегрирани регионални туристически продукти и други.

В обхвата на програмата са включени областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточния, Източния и Югоизточния региони на Република Северна Македония, в които живеят общо близо 950 хиляди души.

Бенефициенти ще могат да бъдат гражданското общество, микро-, малки и средни предприятия, местни власти и регионални структури на централната администрация, неправителствени организации, академични, научни и социални институции.

Предстои двете програми да бъдат представени в Европейската комисия.

На днешното си задание Министерският съвет одобри и  проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2030 с общ бюджет за периода от 60 млн. евро. От тях 48 млн. евро са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите се осигуряват от страните като национално съфинансиране. Малко над 311 хил. евро е националният принос, който трябва да осигури България. Предстои програмата да бъде внесена и в Европейската комисия.

ЕСПОН 2030 обхваща всички 27 държави - членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн като страни-партньори. Тя подпомага прилагането и ефективността на политиката на сближаване на ЕС, разработването и провеждането на други секторни политики и програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и националните и регионални политики за развитие. Резултатите от програмата се ползват при подготовката на програмите за териториално развитие и планиране, включително и на тези за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. Изследванията и дейностите по програмата подкрепят процесите по провеждането на Европейската зелена сделка, Справедливия преход, Плана за възстановяване на ЕС от COVID кризата и Териториалната програма на ЕС до 2030 г.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща