АПИ търси фирми за подмяна на мантинели и пътни ремонти през следващите 3 години

И по двете обществени поръчки страната е разделена на 6 района, за които ще трябва да отговарят кандидатите

България
3E news
612
article picture alt description

Източник: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ търси фирми, които да възстановяват, доставят и ремонтират нови мантинели по пътищата. Паралелно с това е обявен конкурс и за фирми, които да поддържат и правят текущи ремонти на републиканската пътна мрежа. И двете обществени поръчки са за договори за срок от 3 години. Причината за обявените конкурси е, че настоящите такива договори бяха удължени, но въпреки това изтичат в края на юни.

И по двете обществени поръчки са разделени страната е разделена на 6 района, като се търсят фирми-изпълнителки за всеки един от тях. По отношение на първата, за мантинелите, почти за всички райони прогнозната сума е приблизително еднаква, като общата възлиза на 253 848 403 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават офертите си до 11 май 2022 г., включително.

По райони сумите са следните:

Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София с прогнозна стойност 42 598 403 лв. без ДДС.

По отношение на втория конкурс, той е за поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за пътната мрежа в шестте района за планиране - Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

За Северозападен район обществената поръчка е на обща стойност 333 696 050 лв. без ДДС. Тя е разделена в пет обособени позиции – за всяко областно пътно управление (ОПУ):

За ОПУ Видин прогнозната стойност е 59 418 025 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608 км;
За ОПУ Враца индикативната стойност е 65 924 625 лв. без ДДС за поддържането на 650 км;
За ОПУ Монтана - 59 504 825 лв. без ДДС е прогнозната сума за поддържането на 615 км пътна мрежа;
За ОПУ Ловеч индикативната стойност е 71 910 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е малко над 732 км;
За ОПУ Плевен прогнозната стойност е 76 938 575 лв. без ДДС, ще се поддържат за три години 794 км пътища.

За Северен централен район обществената поръчка е с прогнозна стойност от 286 007 525 лв. без ДДС, отново разпределена за петте областни пътни управления:

За ОПУ Велико Търново прогнозната стойност е 92 009 350  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 937 км;
За ОПУ Габрово прогнозната стойност е 48 329 925 лв. без ДДС. Дължината на републиканските пътища в областта е 519 км.
За ОПУ Разград индикативната стойност е 48 325 500 лв. без ДДС за поддържането на малко над 505 км;
За ОПУ Русе прогнозната стойност е 48 524 500 лв. без ДДС. Дължината на пътищата от републиканската мрежа е 497 км;
За ОПУ Силистра индикативната стойност е 48 818 250 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 506 км.

За Североизточен район обществената поръчка е на обща стойност  246 777 750 лв. без ДДС за трите години. За 4-те областни пътни управления разпределението е:

За ОПУ Варна, с прогнозна стойност 62 980 000 лв. без ДДС за поддържането на 647 км през следващите три години;
За ОПУ Добрич индикативната стойност е 78 167 750 лв. Дължината на пътната мрежа е 823 км републикански пътища;
За ОПУ Търговище прогнозната стойност е 49 930 000 лв. без ДДС за поддържането на малко над 523 км;
За ОПУ Шумен индикативната стойност е 55 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 576 км.

За Югоизточен район обществената поръчка е за 295 522 500 лв. без ДДС. Тя е разделена на 4 обособени позиции:

За ОПУ Бургас - с прогнозна стойност 106 205 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 1133 км;
За ОПУ Сливен - прогнозната стойност е 52 272 500 лв. без ДДС, за 535 км републикански пътища;
За ОПУ Стара Загора – индикативната стойност е 80 017 500 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 803 км;
За ОПУ Ямбол - с прогнозна стойност 57 027 500 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596 км.

За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 378 467 700 лв. без ДДС. Тя е разделена на 5 обособени позиции по областни пътни управления:

За ОПУ Кърджали, с прогнозна стойност 64 069 875  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649 км;
За ОПУ Пазарджик, с индикативна стойност 67 315 000  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е почти 697 км;
За ОПУ Пловдив прогнозната стойност е 91 985 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 919 км;
За ОПУ Смолян, с прогнозна стойност 56 297 825 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 539 км;
ОПУ Хасково прогнозната стойност е 98 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011 км.

За Югозападен район индикативната стойност на обществената поръчка е 358 092 500 лв. без ДДС. 4-те обособени позиции са:

За ОПУ Благоевград прогнозната стойност е 84 562 500  лв. без ДДС за поддържането на близо 653 км;
За ОПУ Кюстендил индикативната стойност е 72 960 000 лв. без ДДС, ще се поддържат 570 км;
За ОПУ Перник  прогнозната стойност е 51 122 500  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 532 км;
За ОПУ София индикативната стойност на поръчката е 149 447 500 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1330 км.

Поддържането на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ в следващите три години прогнозно ще струва 418 852 500 лв. без ДДС. Сумата е разпределена за над 104 км от АМ “Хемус“ на територията на областните пътни управления София и Ловеч, с прогнозна стойност 75 392 500 лв. без ДДС. За АМ “Хемус“ на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна индикативната стойност е 52 млн. лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 111 км. За цялата дължина на магистрала „Тракия“ - близо 407 км, които преминават през територията на областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност за трите години е 183 960 000 лв. без ДДС.

За тригодишната поддръжка на 135-те км от магистрала „Марица“ прогнозната стойност е 72 250 000 лв. без ДДС. Магистралата е на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково.

За поддържането на АМ “Струма“ в участъка от км 56+170 до км 166+500 /от тунел „Блатино“ до Кулата/ на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград прогнозната стойност е 35 250 000 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е над 98 км. За поддържането на 56-километровия участък от АМ „Струма“ от София до тунел „Блатино“ е сключен договор с изпълнителя, избран в тръжна процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява, за срок от 5 месеца.

Изпълнителите ще осигуряват дейностите по поддържането на републиканските пътища – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък и др.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години;  за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща