Депутати предлагат уведомителен режим за изграждане на ВЕИ до 5 МВт, но само за собствена употреба на произведената електроенергия

Енергетика / България , Зелен преход
3E news
4564
article picture alt description

Въвеждане на уведомителен режим за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствена употреба с мощност до 5 МВт предлага група от 9 депутати от управляващото мнозинство. Досега възможността за изграждане на ВЕИ за собствена употреба бе до 1 МВт, а и не предвиждаше уведомителен режим.

В предложения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници депутатите предлагат създаване на възможност за въвеждане на уведомителен режим за случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. По този начин се постига ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, които биха облекчили стопанските потребители в процеса по диверсификация на енергийното си снабдяване, пишат в мотивите си вносителите.

Става въпрос за изграждане на мощности до 5 МВт включително върху покривни фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, включително и без допълнително застрояване, енергията, от които ще се ползва само за покриване на собствено потребление.

Целта на поправките е облекчаване на административните процедури. От тази гледна точка депутатите предлагат съответното уведомление да е придружено с декларация, с която производителят заявява, че ще предвиди ограничение за връщане на електроенергията към разпределителната мрежа. Предлага се за подобен тип източници да не бъде изисквано становище за присъединяване.

В преходните и заключителни разпоредби се правят промени и в Закона за устройство на територията, които предвиждат възможност за оптимизиране на сроковете за устройствено планиране и инвестиционно проектиране в строителството с фокус върху проектирането и изграждането на ВЕИ за собствено потребление.

Промените целят създаване на процедура по електронно съгласуване на проектите на подробните устройствени планове и инвестиционните проекти с компетентните администрации. „Електронното съгласуване се извършва от кмета на общината“. В същото време се посочва, че „електронно съгласуване е предвидено и за инвестиционните проекти. По този начин ще бъдат съкратени съществено сроковете за съгласуване на проектите“, пишат вносителите.

„Законопроектът предвижда изменение на процедурите по инвестиционно планиране, които целят оптимизиране на процеса и ограничаване на темпоралното действие на съгласуването на инвестиционни проекти за фотоволтаични централи, включително такива за собствено потребление“, се казва още в мотивите на законопроекта.

Вносителите посочват още, че „при осъществяването на промените се отстраняват съществуващи противоречия в процедурите по устройствено планиране с цел яснота и единност на законодателството, а именно определяне на общинския съвет като орган, компетентен да допуска и одобрява изменение на общ устройствен план, както и създава възможност за допускане на процедура по одобрение на нов подробен устройствен план под условие“.

В частност с приемането на този законопроект се оптимизират 4 от процедурите по Закона за устройство на територията, насочени единствено към изграждане на ВЕИ проекти за собствено потребление.

Предлага се проектът да влезе за обсъждане на първо четене в комисията по енергетика към Народното събрание на заседанието на 16 март тази година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща