Обява за търг на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
808
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

О Б Я В А
________________________________________________________________________________________________

 На основание Решение на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 


О Б Я В Я В А

На 23.03.2022 г. от 14.00 ч. ще се проведе търг с оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

  • Обособена позиция 1 – гр. София, гр. Дупница, (гр. Благоевград)
  • Обособена позиция 2 – гр. Враца, гр. Левски, (гр. Плевен)


Минималните цени (минимален процент от LME за съответния метал) са определени в Приложение 3 (т. 3).

______________________________________________________________________________________________

Оглед на продаваните бракувани съоръжения, кабели, проводници, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 22.03.2022 г., включително, на площадките съответно в гр. София, гр. Дупница, гр. Враца и гр. Левски.

Контактни лица за огледи:  за гр. София – Павлета Димова +359 884 641 748, за гр. Дупница и гр. Благоевград – Валери Митев +359 889 714 750, за гр. Враца – Георги Георгиев +359 892 278 531, за гр. Левски и гр. Плевен – Стефан Енчев +359 884 322 843

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 12.00 ч. на 23.03.2022 г., включително.

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 8000 лв. за Обособена позиция 1 - гр. София и гр. Дупница, гр. Благоевград и/или 6000 лв. за Обособена позиция 2 - Обособена позиция 2 – гр. Враца и гр. Плевен, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения – Позиция (въвежда се номерът на позицията).

Съдържание на Офертата:

  • Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 1);
  • Информационен лист-декларация (Приложение 2);
  • Ценово предложение по образец (Приложение 4);
  • Копие на Разрешително от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 17 „Черни метали“, 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана“; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.);
  • Копие от документ за собственост или право на ползване (копие от договор за наем) на съответния брой камиони с щипка с товароносимост минимум 10 т., необходими за изпълнение на поръчката

* Запечатаният плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Тръжна документация за участие в търг по Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Ценовото предложение се изготвя съгласно Приложение 4.

Всяко ценово предложение, което не отговаря на изискванията на продавача, се обявява за нередовно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 12.00 ч. на 23.03.2022 г.

Гаранцията за участие на класирания на първо място участник става част от гаранцията за изпълнение по договора. Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер в своя полза, в случай че Изпълнителят откаже да изпълни възлагане или не изпълни задължение по договора. Гаранцията се възстановява по сметка на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на договора, ако Възложителят е приел всичко по изпълнението му и няма наложени и неплатени неустойки от Изпълнителя.

Гаранцията на кандидатите, които не са класирани на първо място, се възстановява в рамките на 15 работни дни след приключване на търга и обявяване на спечелилия кандидат.

Гаранцията за участие остава в полза на продавача, ако спечелилият участник откаже да сключи договор.

Всички последващи разходи по преместването и транспорта на отпадъчните материали са за сметка на спечелилия участник.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността при евентуално замърсяване е изцяло на купувача.

За допълнителна информация:

Яна Иванова, тел. +359 892 278 342,  e-mail: yana.ivanova@cez.bg

Милена Димитрова, тел: +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg

На прикачения файл можете да намерите приложенията към обявата.

Ключови думи към статията:

Прикачени документи:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща