Брюксел предлага нов закон за работата с данни във всички сфери на икономиката

Освен за по-добра защита и възможности пред фирмите и гражданите, той ще играе ключова роля за цифровата трансформация и целите за 2030 г.

Свят
3E news
304
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия предлага нови правила за това кой може да използва и да има достъп до генерираните във всички икономически сектори в ЕС данни. Законът за данните ще гарантира справедливост в цифровата среда, ще стимулира конкурентен пазар на данни, ще разкрие възможности за предприятията и ще направи данните по-достъпни за всички. Той ще доведе до новаторски услуги и по-конкурентни цени за следпродажбените услуги и ремонт на свързани обекти. Като последен хоризонтален градивен елемент от стратегията за данните на ЕКа, Законът за данните ще играе ключова роля в цифровата трансформация в съответствие с целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

„Искаме да дадем на потребителите и предприятията още повече контрол върху това какво може да се прави с техните данни, като уточним кой може да има достъп до данните и при какви условия. Това е ключов цифров принцип, който ще допринесе за създаването на стабилна и справедлива икономика, основана на данни, и ще ръководи цифровия преход до 2030 г.“, обясни

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на ЕК, отговарящ за ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“.

От своя страна еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: “Днес предприемаме важна стъпка към отключването на богатство от промишлени данни в Европа, което е от полза за предприятията, потребителите, обществените услуги и обществото като цяло. До момента се използват само малка част от промишлените данни и потенциалът за растеж и иновации е огромен. Законът за данните ще гарантира, че промишлените данни се споделят, съхраняват и обработват при строго спазване на европейските правила. Той е крайъгълният камък на една силна, новаторска и независима цифрова икономика на Европа”.

 

 

Данните са неконкурентна стока, също като уличното осветление или живописните гледки: много хора могат да имат достъп до тях едновременно и те могат да бъдат консумирани отново и отново, без това да се отрази на тяхното качество или да породи риск от изчерпване на наличностите. Обемът на данните непрекъснато нараства — от 33 зетабайта, генерирани през 2018 г., до 175 зетабайта, които се очакват през 2025 г. Това е неизползван потенциал — 80 % от промишлените данни никога не се използват. Законът за данните разглежда правните, икономическите и техническите въпроси, които водят до недостатъчно използване на данните. Новите правила ще предоставят повече данни за повторна употреба и се очаква до 2028 г. да генерират 270 милиарда евро допълнителен БВП.

Предложението за новия Закон за данните включва:

  • Мерки, позволяващи на ползвателите на свързани устройства достъп до генерираните от тях данни, които често се събират изключително от производителите; и споделяне на такива данни с трети страни за осигуряване на следпродажбени услуги или други иновативни услуги, основани на данни. То поддържа стимулите за производителите да продължат да инвестират в генерирането на висококачествени данни, като покриват свързаните си с прехвърлянето разходи и изключват използването на споделени данни в пряка конкуренция с техния продукт.
  • Мерки за уравновесяване на преговорните позиции на малките и средни предприятия чрез предотвратяване на злоупотребите с дисбаланси в договорите за споделяне на данни. Законът за данните ще ги защити от неравноправни договорни условия, наложени от страна със значително по-силна преговорна позиция. Комисията също така ще разработи образци на договорни условия, за да помогне на тези дружества да изготвят и договарят справедливи договори за споделяне на данни.
  • Средства на органите от обществения сектор за достъп и използване на данни, държани от частния сектор, който е необходим в извънредни обстоятелства, особено при обществено значими извънредни ситуации, например наводнения и горски пожари, или за изпълнението на правен мандат, ако данните не могат да бъдат придобити по друг начин. Достъпът до данните е необходим за бърза и сигурна реакция, която свежда до минимум тежестта за предприятията.
  • Нови правила, които позволяват на клиентите ефективно да се прехвърлят между доставчици на услуги за обработка на данни в облак, и въвеждане на предпазни мерки срещу незаконно предаване на данни.
    Освен това в Закона за данните се прави преглед на някои аспекти на Директивата за базите данни, която беше създадена през 90-те години на миналия век за защита на инвестициите в структурираното представяне на данните. По-конкретно в него се пояснява, че базите данни, съдържащи данни от устройства и предмети в интернет на нещата не следва да бъдат предмет на отделна правна защита. Това ще гарантира, че те ще бъдат достъпни и използвани.

Потребителите и предприятията ще могат да имат достъп до данните на своите устройства и да ги използват за следпродажбено обслужване и услуги с добавена стойност, например прогнозна поддръжка. Като разполагат с повече информация, потребителите и ползвателите, като например земеделските стопани, авиокомпаниите или строителните дружества, ще бъдат в състояние да вземат по-добри решения, например за закупуване на по-качествени или по-устойчиво създадени продукти и услуги, с което ще допринасят за постигане на целите на Зеления пакт.

Предприятията и промишлените участници ще разполагат с повече данни и ще се възползват от конкурентен пазар на данни. Доставчиците на следпродажбени услуги ще могат да ги персонализират по-добре и да се конкурират при равни условия със сравними услуги, предлагани от производителите, а данните могат да се комбинират, за да се разработят и изцяло нови цифрови услуги.

Днес, в подкрепа на европейската стратегия за данните, ЕК публикува и преглед на общите европейски пространства на данни, които се разработват в различни сектори и области.

След приемането на Акта за управление на данните, днешното предложение е втората основна законодателна инициатива, която произтича от Европейската стратегия за данните от февруари 2020 г. и има за цел да превърне ЕС в лидер в нашето основано на данни общество.

Заедно тези инициативи ще отключат икономическия и обществения потенциал на данните и технологиите в съответствие с правилата и ценностите на ЕС. Те ще създадат единен пазар, което ще позволи свободното движение на данни в рамките на ЕС и между секторите в полза на предприятията, изследователите, публичните администрации и обществото като цяло.

Докато Актът за управление на данните, представен през ноември 2020 г. и договорен от съзаконодателите през ноември 2021 г., създава процеси и структури за улесняване на обмена на данни от дружествата, гражданите и публичния сектор, Законът за данните изяснява кой може да създава стойност от данните и при какви условия.

Между 3 юни и 3 септември 2021 г. се проведе открита обществена консултация относно Закона за данните, която събра мнения относно мерките за осигуряване на справедливост при споделянето на данните, както и стойност за потребителите и предприятията. Резултатите от нея бяха публикувани на 6 декември 2021 г. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща