Повече рестрикции за добив на дървесина и ВЕИ, но и възможности за екологичен бизнес в парк „Българка“

Планът за управление на парка беше приет на последното заседание на МС преди Нова година и на 4-ти публикуван в Държавен вестник

Климат / Екология
Рая Лечева
319
article picture alt description

Новият план за управление на Природен парк „Българка“, който МС прие на последното си заседание преди Нова година беше публикуван на 4-ти в Държавен вестник предвижда повече рестрикции, свързани с добива на дървесина. Но в никакъв случай това не означава спирането му, а въвеждане на по-строги правила за опазване на горите в парка, който стопанисваме, обявиха от дирекцията. Планът тепърва ще бъде публикуван и в секция влезли в сила в сайта на Министерството на околната среда и водите, където в момента може да бъде открит.

Целта е да се контролира природосъобразното ползване на природните ресурси в земи, които са предимно частни. За разлика от националните паркове, на които собственик е държавата, в природните паркове попадат и много частни имоти и затова е важно какви дейности се предвиждат, а в него може да се развива всякакъв вид природосъобразен бизнес, коментират от парковата дирекция.

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Българка“. Разработването му e финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Основната цел на плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.

Сред другите важни мерки за опазването на някои видове са също забрана за залесяване със нетипични видове като е необходима информационна кампания за предотвратяване разпространението на чужди инвазивни видове. Предвижда се също забрана за разораване и промяна на ползването на пасища и ливади; забрана за премахването на падналите дървета, ограничаване на санитарните сечи, осигуряване на екологичен минимум на водните обеми в речните течения местообитания на поточния рак. Забрана на голи сечи във водосборните области на реките в зоните от значение за опазването на консервационно значимите видове е част от дейностите за опазване на видовете.

Ще има и забрана на директните зауствания на битови отпадни води в реките и премахването на съществуващи такива.

Планът предвижда създаване на стратегия за опазване на крайречните гори и осигуряване на екологичен минимум в периодите на маловодие с цел запазване на хидрологичния режим.

Заради запазване на флората в субалпийските пасища на силикатни терени се препоръчва недопускане на увеличаване на човешката дейност в тези съобщества включително инсталиране на нови ВЕИ като това са главно ветрогенератори и др.

Частните стопани ще могат да прилагат много екологосъобразни мерки, които да се консултират с Регионалната инспекция по опазване на околната среда или Изпълнителната агенция по горите.

Планът за управление на парка ще осигури поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, чрез устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси, както и предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности.

В Плана за управление на парка се обособяват четири зони. Първата включва основно територията на горите във фаза на старост. Тя е с временна забрана за ползване на ресурсите. Туристическата зона обхваща територии, подходящи за туризъм. Тук влизат съществуващи и нови маршрути и места за отдих. Позволено е развитие на спортни дейности, изграждане на информационни центрове и други. Трета зона обхваща хижи, почивни домове, селскостопански сгради, водоеми и инфраструктурни обекти, а четвърта зона е предназначена за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие и водните ресурси. В нея са включени и голяма част от териториите, предназначени за опазване на количеството и качеството на питейните води.

Парк „Българка“ е обявен със заповед на министъра на околната среда и водите на 9 август 2002 г. Разположен е върху билото и северните скатове на Шипченската и Тревненската планина и части от Предбалкана, като обхваща съхранени букови гори в Централна Стара планина. В територията попадат изворите на р. Янтра и основните притоци в горната й част, както и язовир „Хр. Смирненски“. В границите на парка се намират и част от населените места на общините Габрово, Трявна и Мъглиж.

Планът за управление на парка в момента може да намерите на страницата на МОСВ в секция „Природа“, Защитени територии или тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща