С печалба за SOFIX и паритет на индексите завърши търговията на БФБ през третата седмица на декември

С най-голям седмичен ръст приключи индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (+1.01%), следван от широкия BGBX 40 (+0.68%), докато в червената зона се озоваха имотният BG REIT (-0.92%) и равно претегленият BGTR 30 (-0.06%)

Икономика / Финанси
Георги Вулов
203
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БФБ

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (13-17 декември) завърши както и през първата седмица на декември с паритет – колкото индекса бяха с понижение, толкова – с повишение, но при близо три пъти по-нисък оборот спрямо предходната седмица (6-10 декември).

С най-голям седмичен ръст завърши индексът на българките „сини чипове“ SOFIX (+1.01%), следван от широкия BGBX 40 (+0.68%), докато в червената зона се озоваха имотният BG REIT (-0.92%) и равно претегленият BGTR 30  (-0.06%). Седмица по-рано три от индикаторите бяха на загуба и само BGTR 30 завърши с повишение (+0.64%). С най-голям спад тогава беше SOFIX (-1.79%), следван от BGBX 40 (-0.47%) и имотния BG REIT (-0.38%). През първата непълна седмица на декември (29 ноември-3 декември) индексите бяха в паритет – два с ръст: SOFIX (+0.98%) и BGBX 40 (+0.37%), а на загуба: BG REIT (-0.53%) и BGTR 30 (-0.40%).

Още по темата

Месечни равносметки

Преди това през ноември всички измерители бяха с повишение, като най-висок бе ръстът на SOFIX (+6.64%), следван от BGBX 40 (+3.66%), BGTR 30 (+2.13%) и BGREIT(+1.66%). Затова пък през октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 17 декември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 35.39%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 38.44% и общ оборот от 212 416 369 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Не само че индексите бяха на паритет, но и заради липсата на големи сделки с дългови книжа, каквито имаше в предходната седмица, през отминалите пет работни дни (13-17 декември)

БФБ отчете почти три пъти по-нисък оборот

при реализирани 3 522 сделки с 15 949 895 лота за общо 53 951 468 лева, докато в предходната седмица (6-10 декември) при 4 427 сделки с 31 197 423 лота за общо 130 551 402 лева или с 875 сделки, 15 247 528 лота и 76 599 934 лева по-малко.

Въпреки това, седмичен оборот над 53 милиона лева не е малък и не е често срещан на БФБ. Най-голяма заслуга за този оборот има Еврохолд България АД (EUBG) със 76 сделки за 22 180 319 лева, което представлява 41.11% от общия седмичен оборот. Освен това, още 12 дружества са реализирали сделки за над 1 милион лева, докато през миналата седмица бяха 15 – с две повече.

Второ по оборот е ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) с 3 сделки за 3 535 400 лева; следвано от Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) с общо 2 809 400 лева от двата аукциона при записани общо 550 000 акции; Алтерко АД (A4L) с 332 сделки за 2 193 224 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 4 сделки за 2 008 890 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 359 сделки за 1 673 941 лева; НДФ Динамик (DYN) с 33 сделки за 1 577 968 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 2 сделки за 1 258 000 лева; Софарма АД (SFA) със 161 сделки за 1 218 894 лева; Индустриален Холдинг България АД (IHB) с 31 сделки за 1 180 057 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 111 сделки за 1 050 804 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 19 сделки за 1 030 806 лева; Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 58 сделки за 1 018 319 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 101 сделки за 950 713 лева; Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 47 сделки за 601 653 лева; Елана финансов холдинг АД (229F) с 5 сделки с облигации на дружеството за 488 950 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат за втора поредна седмица 5 дружества: Еврохолд България АД, Доверие Обединен Холдинг АД, Софарма АД, Агрия Груп Холдинг и Индустриален Холдинг България.

И още един важен показател, свързан с оборота. На 15 декември бе реализиран дневен оборот от 31 924 305 лева, който е 59.17 от целия седмичен оборот, от две дружества с един и същ мажоритарен собственик (Еврохолд България АД – 22 010 364 лева, и ЧЕЗ Електро България АД – 3 535 400 лева) са реализирали сделки за общо 25 545 764 лева или 80.02% от общия дневен оборот. Кои са новите притежатели на акции от двете дружества предстои да разберем, защото по закон и дружествата са длъжни да представят публична информация до 3 работни дни след приключване на сделките. Според официалните обявления на сайта на БФБ свои акции в Еврохлод България са продали Старком холдинг АД (общо 1 760 070 броя на 10 и 13 декември), а са закупили на 13 и 16 декември „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД (предишно наименование „ХДИ Застраховане” АД) общо 591 670 акции и ЗД Евроинс Живот АД общо 820 300 акции.

След като бяха регистрирани два индекса на загуба и два с понижение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 74% за печелившите към 11% за губещите и 15 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (40% за печелившите към 30% за губещите и 30 на сто без промяна), при обемите обороти (61% за печелившите към 8% за губещите и 31 без промяна) и при сделките (29% за печелившите към 24% за губещите  и 47 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (13-17 декември) показва, както вече посочихме, че два от индексите са на печалба и два на загуба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 1.01%, докато в предходната седмица е регистриран спад от 1.79%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 12 091 446 лота за 30 654 659 лева, спрямо 1 414 683 лота за 8 298 938 лева седмица по-рано. Най-голям принос за високия оборот има Еврохолд България с реализирани сделки за 22 180 319 лева, което представлява 72.35% от общия седмичен оборот на SOFIX. Съществен принос имат и още четири  дружества със седмичен оборот над 1 млн. лева: Алтерко, Доверие обединен холдинг, Софарма и Индустриален холдинг България, които имат общо реализирани сделки за 6 266 116 лева, което представлява 20.44% от общия седмичен оборот, докато на останалите 10 дружества, включени в SOFIX, се падат само 7.21% от общия оборот на измерителя на“сините чипове“;

- при BGBX 40 повишението е с 0.68%, след като в предходната седмица беше отчетен спад от 0.47%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 13 073 655 лота за 34 713 976 лева, спрямо 4 245 342 лота за 32 903 233 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 понижението е най-слабо, с 0.06%, след като в предходната седмица беше отчетено повишение от 0.64%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 13 326 421 лота за 35 002 782 лева, спрямо 3 976 546 лота за 29 961 026 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е със спад от 0.92%, след като в предходната седмица също беше с понижение от 0.38%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 1 040 219 лота за 2 760 507 лева, спрямо 97 231 лота за 414 194 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Топливо АД (TOPL) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 12.50% и седмичен оборот от 44 303, след като и в предходната седмица беше в същата група с повишение от 40.35%, през отминалите пет работни дни регистрира последна цена от 2.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 14 625 438 лева от 13 000 390 лева седмица по-рано;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с нарастване от 10.58% и седмичен оборот от 1 180 057 лева, при последна цена от 2.300 лв./акция и пазарна капитализация от 247 021 479 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е с повишение от 10.37% и седмичен оборот от 3 535 400 лева, при последна цена от 29 800.000 лв./акция и пазарна капитализация от 149 000 000 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с ръст от 9.09% и седмичен оборот от 175 657 лева, при поседна цена от 24.000 лв./акция и пазарна капитализация от 55 236 672 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с повишение от 6.97% и седмичен оборот от 1 673 941 лева, при последна цена от 10.750 лв./акция и пазарна капитализация от 231 123 441 лева.

Най-губещите акции

- Софарма имоти АДСИЦ (SFI) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 13.04% и седмичен оборот от 14 993 лева, след като в предходната седмица беше отчетен ръст от 31.04% и попадна в групата на най-печелившите емисии. Отминалата седмица дружеството завърши с последна цена от 7.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 153 659 240 лева от 172 317 862 лева седмица по-рано;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е с понижение от 9.54% и седмичен оборот от 51 679 лева, при последна цена от 1.090 лв./акция и пазарна капитализация от 22 392 599 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) е на загуба с 5.00% и седмичен оборот от 33 696 лева, при последна цена от 3.800 лв./акция и пазарна капитализация от 42 229 092 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 3.88% и седмичен оборот от 61 343 лева, при поседна цена от 0.990 лв./акция и пазарна капитализация от 125 858 670 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с понижение от 2.70% и седмичен оборот от 601 653 лева, при последна цена от 1.985 лв./акция и пазарна капитализация от 68 764 221 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (13-17 декември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) е реализирана една сделка на 17 декември с 2 акции за 572 лева, след което цената им се е повишила с 2.14%, при последна цена от 286.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 551 408 000 лева от 539 840 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) са прехвърлени както посочихме на 15 декември 118 акции за 3 535 400 лева, след което цената им се е повишила с 10.37%, при последна цена от 29 800.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 149 000 000 лева от 135 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 58 104 акции за 40 632 лева, след което цената им се е повишила с 5.30%, при поседна цена от 0.695 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 12 759 400 лева от 12 116 840 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени сделки, като последната е била на 8 ноември с 200 акции за 292 лева, след което цената им се е повишила с 2.82%, при последна цена от 1.460 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 470 370 лева от 18 936 935 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 декември с 2 500 акции за 1 989 лева, след което цената им се е повишила с 3.90%, при последна цена от 0.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 086 728 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са прехвърлени 10 акции за 32 лева на 14 декември, след което цената им се е повишила с 2.56%, при последна цена от 3.200 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 717 286 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 лота за 621 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са прехвърлени 10 акции за 16 лева на 16 декември, след което цената им се е повишила с 5.96%, при поседна цена от 1.600 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември, когато са изтъргувани 481 облигации за 48 100 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не е реализирана една сделка, като последната е била на 10 декември с 334 облигации за 33 400 лева, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с дългови книжа на дружеството, като последната е била на 28 септември с 35 облигации за 3 500 лева, след което цената на облигациите не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща