За какво ще настоява България в Съвета на министрите по околна среда на 20 декември?

Страната ни ще търси баланс за намаляване на емисиите и справедлив зелен преход.

Климат / България
Рая Лечева
635
article picture alt description

България ще участва на заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 20 декември 2021 г. в Брюксел. и в него ще се включи вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Какви са важните теми, които ще бъдат обсъдени на съвета и каква позиция ще защитава България е изключително важно, за да разберем как ще постигне м прехода и ще има ли промяна в политиките за срока, в който ще се откажем от въглищата. Цените на емисиите влияят много на икономическото състояние на ТЕЦ-вете, защото за всеки изгорен тон въглероден диоксид в повече от допустимото се купуват емисии, които при повишаването на цената им струват все повече пари. Топлофикационните дружества не могат да издържат на натиска и икономически могат да се срутят преди обявения от страната ни срок за отказ от въглищата -2038 година или още преди 2030 година. Това е и теза, която представя самият вицепремиер Борислав Сандов. Въпросът е каква политика ще предприеме страната ни - ще продължи ли да ги поддържа икономически като заплаща цената на държавната ТЕЦ Марица Изток са въпроси, които тепърва ще намират отговор.

Предвижда се Съветът да проведе политически дебат по пакета „Подготвени за цел 55“. Приоритет в преговорите за страната е постигането на правилен баланс в изпълнението на целите за намаляване на емисиите парникови газове по начин, който отчита националните особености (в това число и географски), стартовата позиция на държавите за постигане на целите, спазването на принципа за технологична неутралност, както и осигуряването на плавен и справедлив социално-икономически преход и запазване на конкурентоспособността, става ясно от позицията на страната ни гласувана в Министерски съвет.

Министрите ще обменят мнения и по наскоро приетата от Европейската комисия Стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. България одобрява новата Стратегия като ключов елемент за формулирането и ефективното прилагане на политиките по опазване на почвените ресурси, тяхното устойчиво ползване и възстановяване.

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обсъдят доклад за напредъка относно проекта на Регламент за батериите и отпадъчните батерии. България ще се съгласи с очертаните от Словенското председателство на Съвета на ЕС теми в доклада за напредъка, които от политическа и правна гледна точка изискват по-нататъшна и задълбочена работа. България поддържа позицията си за необходимостта от постигане на правна яснота, ясно определяне на отговорностите и задължените лица по прилагането на новите изисквания след края на жизнения цикъл на батериите.

Ще има ли и как ще изглежда Социален фонд за климата

за най-бедните семейства и малките предприятия

Основните теми- пакет „Подготвени за цел 55“

Европейската комисия предлага да се създаде Социален фонд  за климата, който да се захранва от част от приходите от търговете, за да се подпомогнат уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите на транспорта, по-специално за инвестиции за намаляване на емисиите и разходите за енергия, както и за временно пряко подпомагане на доходите.
Повишената амбиция на СТЕ (Схемата за търговия с емисии) е придружена от увеличение на Модернизационния фонд, съответстващо на 2,5 % от тавана на СТЕ, за да се подпомогне енергийният преход на редица държави членки с ниски доходи.
Фондът за иновации по линия на СТЕ също ще бъде увеличен, за да се ускорят инвестициите в иновативни технологии и решения във всички сектори, обхванати от СТЕ.
Всички приходи от търговете на държавите членки ще подкрепят проекти, свързани с климата и енергетиката, включително за декарбонизация в секторите на автомобилния транспорт и сградите.
В рамките на Съвета предложенията се разглеждат в четири различни състава: Околна среда, Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика), Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) и Икономически и финансови въпроси.


Министрите ще бъдат приканени да вземат под внимание доклада за напредъка по пакета „Подготвени за цел 55“ и да обменят мнения по досиетата от пакета, които попадат в сферата на компетентност на Съвета по околна среда. Това са преразглеждането на системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ на ЕС), преразглеждането на задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки (регламент за разпределяне на усилията), преразглеждането на регламент за емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Това е важно и за България.
Ще бъдат преразгледани правилата за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства. Ще се обсъди регламента за създаване на социален фонд за климата. 
В същото време ще бъде приет и доклад на председателството за напредъка по пакета „Подготвени за цел 55“, доклад за напредъка по досиетата в областта на околната среда от пакета „Подготвени за цел 55.“

Доклад за напредъка по пакета "Подготвени за цел 55%".

Батерии и отпадъчни батерии


Председателството ще представи на министрите доклад за напредъка относно актуалното състояние на обсъжданията на законодателството в областта на батериите и отпадъчните батерии.

Батериите са основен елемент от прехода към чиста енергия. Целта на представеното преди една година предложение на Комисията е да се намали въздействието на батериите върху околната среда и обществото през всички етапи от жизнения им цикъл – от набавянето на материали до производството, употребата, рециклирането и изваждането от употреба.

Амбицията трябва да е много по-голяма, за цели и срокове във връзка с изискванията за управление на отпадъчните батерии и връзката с Рамковата директива за отпадъците. Има нерешени редица технически въпроси, свързани с обособяването на батериите за леки транспортни средства в отделна категория, изискванията за информация, степента на гъвкавост по отношение на управлението на отпадъчните батерии и изискванията за повторна употреба или промяна на предназначението на батериите.


Стратегия на ЕС за почвите за 2030 г.

Министрите ще проведат обмен на мнения относно Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г., представена от Комисията на 17 ноември 2021 г. Стратегията предлага да се определи рамка с конкретни мерки за опазване, възстановяване и устойчиво използване на почвите, както и набор от доброволни и правно обвързващи мерки. Тя има за цел увеличаване на въглерода в почвата в земеделската земя, борба с опустиняването, възстановяване на земята и почвата с влошено качество и гарантиране, че до 2050 г. всички почвени екосистеми ще бъдат в добро състояние.

Около 60 до 70 % от почвите в ЕС не са здрави, показват последни изследвания и данни на ЕК.  Земята и почвите продължават да бъдат обект на сериозни процеси на увреждане като например ерозия, уплътняване, намаляване на органичните вещества, замърсяване, загуба на биологично разнообразие, засоляване и запечатване. Това увреждане е резултат от неустойчиво използване и управление на земята, прекомерна експлоатация и емисии на замърсители. Например всяка година в Европа от ерозия се отмиват около 1 милиард тона почви. Между 2012 и 2018 г. в ЕС са били усвоявани над 400 km² земя годишно на нетна основа[4].

Комисията ще представи своето предложение за свеждане до минимум на риска от обезлесяване и деградация на горите, свързан с продукти, пуснати на пазара на ЕС, както и своето предложение относно превозите на отпадъци. Комисията ще предостави на министрите и информация относно изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Министрите ще обсъдят важната тема за ролята на градовете в екологичния преход и реформата на рамката REACH (Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали). Важна тема ще бъдат и резултатите от последните международни срещи за климата, включително за 26-ата конференция на високо равнище на ООН по въпросите на климата и на 15-ата конференция на ООН по въпросите на биологичното разнообразие.

Австрия, подкрепена от Унгария, Кипър и Люксембург, ще предостави на министрите информация за координираните действия във връзка с регулирането на растенията, получавани чрез нови геномни техники. Испания ще информира министрите за проведения наскоро в Мадрид трети Европейски форум за чист въздух. А Франция ще представи работната програма на встъпващото си председателство.

Повече информация за темите на Съвета на министрите по околна среда на 20 декември ще прочетете ТУК. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща