Инж. Христин Илиев: Подкрепяме целите на национално и местно ниво за намаляване на въглеродните емисии и опазването на околната среда

Директорът на бургаското предприятие подчерта, че за тях приоритет в политиката им ще продължава да бъде производството на чиста енергия от природен газ и биогорива

Енергетика / България
3E news
363
article picture alt description

"Целият екип на "Топлофикация Бургас" работи за реализирането на екологичната политика, в контекста на Европейската зелена сделка. През годините ние сме работим заедно с националната и местна власт за намаляване на въглеродните емисии и опазването на околната среда. За нас приоритет ще продължава да бъде производството на чиста енергия от природен газ и биогорива", заяви инж. Христин Илиев, директор на "Топлофикация Бургас". Той разказа, че през годините са предприели конкретни мерки за опазването на околната среда и чистия въздух. "Сред ключовите приоритети в екологичния подход и непрекъснатото подобряване на работата са ефективното използване на енергията, проактивният подход към предизвикателствата на климатичните промени и извършването на екологичен мониторинг. За нас е важно гарантирането на здравето и безопасността на служителите. Ще продължаваме да извършваме подобрения върху съоръженията с оглед свеждане до минимум на авариите и подобряване на екологията.", сподели инж. Илиев.

"Постигането на целта за рязко намаляване на въглеродните емисии до 2030 г., няма да се случи без цялостна трансформация на сегашната енергийна система. Това може да доведе до сериозни социални и икономически проблеми. За осъществяването на плавен и справедлив енергиен преход в България са необходими дългосрочна визия в областта на енергетиката. Те трябва да бъдат базирани на задълбочен анализ на възможностите, които имаме като държава, защото когато говорим за производството на енергия, ние сме една от четирите най-зависими от въглищата страни в ЕС.", посочи инж. Илиев. По думите му е необходимо е да се направи точна оценка на разходите за тази трансформация, "с други думи, колко ще струва декарбонизацията на нашата енергетика.", уточни инж. Илиев. Директорът смята, че наред с това трябва да се потърсят и решения, които да повишат сигурността на енергийните доставки и енергийната ефективност на цялата българска икономика. "Смятам, че българската енергетика може да има три стълба - развитие на възобновяеми енергийни източници, атомните мощности и природния газ. Считам, че поне на този етап газът ще има роля на преходно гориво за осъществяване на плавен и справедлив преход.", каза инж. Илиев.

На въпрос какви конкретни действия трябва да се предприемат за справяне с енергийните и екологични предизвикателства в България, инж. Христин Илиев отбеляза, че с цел намаляване на въглеродните емисии е необходимо да се въвеждат нови технологии и да се работи за повишение на енергийната ефективност. "Поетапно трябва да се преминава към използване на възобновяеми енергийни източници за бита и промишлеността и замяна на въглищата с природен газ.", заяви инж. Илиев. Директорът подчерта, че това ще бъде дълъг и труден път, защото в момента за производството на енергия в България в най-голям процент се използват въглищата. Въпреки това според инж. Илиев преминаването към алтернативните горива ще доведе до подобряване на качеството на въздуха и опазването на околната среда в съответното населено място, тъй като водят със себе си редуциране на емисиите на замърсители, получавани при изгарянето на твърдите изкопаеми горива. "Смятам, че трябва да се възползваме от възможностите, които имаме. За справянето с енергийните и екологичните предизвикателства е необходимо интелигентното и ефективно използване на енергията. Прилагането на тези решения е потенциален двигател за постигане на висока енергийна ефективност и изпълнение на амбициозните цели на Европа за постигане на нисковъглеродно производство.", посочи инж. Илиев.

„Топлофикация Бургас вече направи крачка към добавянето на възобновяеми енергийни източници и по-конкретно биомаса. Освен това, потенциалната енергия от биогорива е сериозно залегнала в политиката на Европейския съюз за опазване на околната среда и подобряване качеството на въздуха.", отбеляза инж. Илиев.

Директорът на "Топлофикация Бургас" подчерта, че централизираното топлоснабдяване е един от най-евтините начини за снабдяване с топлинна енергия. Инж. Илиев сподели, че преди повече от 15 години голяма част от дружествата са били мощности за производство на топлинна енергия, но днес, след направени значителни инвестиции, са вложили средства в газови двигатели и газотурбинни модули за производство и на електрическа енергия.", заяви инж. Илиев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща