ЕК иска трудови права и осигуровки за работещите през онлайн платформи

Брюксел предлага за целта нова директива, държавите членки ще имат 2 години да я транспонират в законодателството си

Свят
3E news
425
article picture alt description

Източник: pixabay

Европейската комисия иска да наложи нови правила по отношение на начина на работа и осигуряване на упражняващите труд чрез цифрови онлайн платформи. Целта е те да получат полагащите им се трудови, осигурителни и социални права, от които се ползват останалите работници в ЕС. Според Брюксел засилващият се все повече през последните години трудов пазар чрез такива платформи има нужда от регулации, които да защитят правата на тези хора, които вече наброяват милиони. Също така от ЕК искат и самите платформи да бъдат категоризирани като работодатели. Предложението на Брюксел е всичко това да бъде записано в нова директива, чрез която да бъдат подобрени условията на труд чрез такива платформи и да бъдат заложени необходимите регулации.

Сред идеите са такава нова правна европейска рамка да предостави на работещите права като минимална работна заплата, когато в съответната държава-членка съществува такава, колективно договаряне, работно време и здравна защита, право на платен отпуск, защита срещу трудови злополуки, обезщетения за безработица и болест, както и вноски за пенсия за старост.

В същото време цифровите платформи ще имат право да оспорват класификацията „работник“, като те ще носят тежестта да докажат, че между тях и съответния човек не съществува трудово правоотношение. С предложените от ЕК ясни критерии ще се повиши правната сигурност за платформите, ще се намалят съдебните им разноски и ще се улесни бизнес планирането им.

Според Брюксел в момента националните органи често срещат трудности по отношение на достъпа до данни за платформите и хората, които работят през тях. А това става още по-трудно, когато платформите извършват дейност в няколко държави-членки, като така често не е ясно къде се извършва работата през платформата и от кого.

С предложението на Еврокомисията идеята е да се подобри прозрачността около онлайн платформите за работа, като се изяснят съществуващите задължения за деклариране на труда пред националните органи и се въведе изискване платформите да предоставят на националните органи ключова информация за своите дейности и за хората, които работят през тях.

Във връзка с идеята за създаване на новата директива ЕК призовава държавите членки, социалните партньори и имащите отношение заинтересовани страни да предложат конкретни мерки за подобряване на условията на труд при работа през платформи. То има за цел извличане на ползите от цифровата трансформация и защита на европейската социална пазарна икономика. ЕС иска също така да даде пример и да допринесе за разработването на бъдещи световни стандарти за висококачествена работа през платформи. Платформите извършват трансгранична дейност и затова е необходим трансграничен регулаторен подход.

„С непрекъснатото увеличаване на броя на работните места, създавани от цифровите трудови платформи, трябва да гарантираме достойни условия на труд за всички, които получават доходи от такава работа. Нашето предложение за директива ще помогне на фиктивните самостоятелно заети лица, работещи през платформи, да определят правилно своя трудов статус и да се ползват от всички произтичащи от това социални права. Действителните самостоятелно заети лица на платформите ще бъдат защитени чрез по-голяма правна сигурност по отношение на своя статус, а освен това ще има нови предпазни мерки във връзка със слабостите на алгоритмичното управление. Това е важна стъпка към по-социална цифрова икономика“, коментира заместник-председателят на ЕК  с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер.

Предложението на ЕК за директива за подобряване на условията на труд при работа през цифровите платформи ще бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета на ЕС. След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с 2 години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща