АИКБ с предложения в 9 области към партиите, преговарящи за правителство

България
3E news
559
article picture alt description

Източник: АИКБ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с позиция, в която приветства и подкрепя предприемането на подход на прозрачни и задълбочени преговори по важните за България теми, на основа на които да формират програмата за управление на бъдещото правителство от преговарящите за съставяне на коалиционно правителство политически сили „Продължаваме промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. Бизнес организацията изразява своята надежда, че новият кабинет ще продължи да работи в духа на прозрачност и демократичност за извеждане на страната ни от настоящата трудна ситуация чрез енергични реформи за върховенство на правото и ограничаване на корупцията, по пътя към успешен дигитален и климатично неутрален преход. От АИКБ заявяват и готовност да бъде диалогичен и конструктивен партньор в този процес в духа на европейските добри практики в социалния диалог, като предлага своите коментари по отделните преговорни теми.

Финанси

 • АИКБ подкрепя като основен приоритет ускореното приемане на България в ОИСР и в еврозоната – при запазване на валутния борд, фиксирания курс към еврото и мащабна разяснителна кампания.
 • АИКБ приветства целта да се положат всички усилия за приемане на Бюджет 2022 до края на януари 2022 г. Но препоръчва целта да бъде приемането на бюджет с разумен дефицит (незатрудняващ движението на страната към еврозоната), подкрепящ важните за страната ни политики и реформи, вместо да залага още на предварителен етап актуализация през юли. Предварителните намерения за актуализация на полугодие могат да доведат до влошаване на бюджетната дисциплина и създаване на напрежения поради множество очаквания.
 • АИКБ приветства спазването на законовия принцип за парламентарен контрол върху разходването на средства, формирани на база излишъци и/или по-висока събираемост,  и разглеждане на ролята и въвеждането на цялостно капиталово бюджетиране и дългосрочен план на капиталовите разходи, който следва да се изпълнява.
 • АИКБ вярва, че отчитането на вижданията на социалните партньори и заинтересованите страни следва да се извършва при ползването на механизмите в държавата – включително тези за контрол. Подкрепя напълно принципа за увеличаване на доходите през увеличаване на производителността на труда и счита, че ако той се възприеме, това следва да се отрази и в обвързването на ръста на МРЗ с ръста на производителността на труда.
 • АИКБ настоява за запазването на нисък относителен дял на преразпределение на държавни разходи през БВП и създаването на среда, насърчаваща ускореното икономическо развитие. Настоява бюджетният дефицит да има антикризисна, но не проциклична роля и да е подчинен на целта за бързо влизане в еврозоната.
 • АИКБ предупреждава, че ефектите от една промяна в режима за регистрация по ДДС са разнопосочни и че подобна промяна може да бъде планирана единствено след внимателен анализ на последствията и оценка на въздействието.
 • АИКБ приветства укрепването на капиталовопокривния стълб чрез увеличаване на необлагаемата вноска до 120 лв. след съгласуване със социалните партньори, което ще даде възможност на хората сами да осигурят старините си. По отношение на предложението за определяне на максималния осигурителен праг на база коефициент 2,3 от СРЗ за предходната година, АИКБ предлага коефициентът да бъде 2.00 – 2.20 от СОД, а не от СРЗ – както показват анализите на добрите европейски практики.
 • АИКБ напомня, че в НОИ няма индивидуални партиди и по тази причина те не могат да бъдат популяризирани, преди да бъдат създадени. Подкрепя предложението бъдещи промени в начина на формиране на пенсиите да бъдат съобразени с индивидуалния принос към пенсионноосигурителната системата.
 • АИКБ се противопоставя твърдо на административното определяне на МРЗ, което е порочна практика. Припомня, че в момента предложението за Директива за справедлива и адекватна минимална работна заплата в ЕС влиза на триалог и че след като се приеме, държавите членки ще имат 3 до 5 г. да го приложат в националното си законодателство – така че не приема мотиви за увеличаване на МРЗ през 2023 г., свързани с това предложение.
 • АИКБ подкрепя усилията за одобряване на ПВУ и подготвяне на проекти за дълговата част. Подкрепя всички усилия за съкращаване на сроковете между одобряване и получаване на безвъзмездни финансови помощи, както и за опростяване на свързаните с това процедури.
 • АИКБ подкрепя идеята за оптимизация на щатната численост на държавната администрация с цел 15% съкращения, както и свързаната с това атестация на административния капацитет и бързото въвеждане на дигитални процеси и услуги. АИКБ вярва, че реформата и съкращаването на държавната администрация може да бъде по-амбициозно.
 • По отношение на обявеното намерение за премахване на данък „уикенд“, АИКБ напомня, че това е данък върху личното ползване, който е регламентиран в Директивата за ДДС и премахването му ще противоречи на директивата. АИКБ препоръчва да се обмислят възможности за облекчение на бизнеса при прилагането му.
 • АИКБ подкрепя запазването на антикризисните мерки до края на 2022 г., като настоява за чувствително подобряване на техния дизайн при отчитане на многократно даваните бележки от страна на социалните партньори с оглед постигане на повече ефективност и ефикасност.
 • Влизане в еврозоната възможно най-скоро е национална кауза, която може да бъде успешна само при извършване на заявените реформи, но и с мащабна разяснителна кампания и прозрачност и публичност на процеса.
 • Въвеждането на софтуерна фискализация чрез промяна на Наредба Н-18 до март 2022 г. трябва да бъде извършено изключително внимателно и в диалог с бизнеса, тъй като предходните действия в тази посока показаха колко деликатна е тази материя и колко сериозни сътресения могат да причинят на предприятията погрешни решения.
 • АИКБ не подкрепя предложението за промяна във формата на месечните ДДС декларации и подаване на информация за касови наличности и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена. Информацията за плащанията и касовите наличности е динамична и към датата на подаване на декларацията най-вероятно ще е различна от тази към края на отчетния период. Предложението създава прекомерна административна и финансова тежест особено за МСП. Получената информация ще е негодна за анализ, а и анализирането й ще е загуба на време за администрацията, защото информацията ще е неточна.
 • АИКБ подкрепя категорично листването на борсата на големи държавни предприятия с миноритарни пакети. В случай че за някои предприятия това не е възможно, то АИКБ настоява на тях посредством поправки в нормативната уредба да бъде вменено като задължение спазването на Националния кодекс за корпоративно управление (одобрен от КФН) и разкриването на информация за сделки със свързани лица, възнаграждения на мениджмънта и т.н. – като при борсово търгуемите компании.
 • АИКБ не подкрепя предложението за изплащане на дивидент само по банков път. Задължението за плащане на данък върху дивидента не зависи от начина на изплащането му и такъв се дължи във всички случаи на разпределена печалба. Ако това е мярка, с която се цели да се предотврати практиката на някои предприятията чрез касово плащане на разпределен дивидент да се намаляват прекомерни касови наличности в предприятието, тази цел няма да бъде постигната, тъй като са налице редица законни счетоводни техники, с които да бъде заобиколено подобно изискване. В същото време в много случаи това би било административна и финансова тежест за предприятията. Ако се въвежда такова изискване, то следва да има разумен праг. Такъв праг може да бъде прагът за плащания в брой.

Икономика

 • АИКБ подкрепя визията за изграждане на икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на иновации, развитие на човешкия капитал, развита бизнес среда, подобрено управление на държавните предприятия, но предлага да се стремим към устойчиви и продуктивни, а не само към високоплатени работни места. Разбира се, подкрепя напълно целта за пълно изкореняване на корупцията, както и за работеща и ефективна администрация и регулации, които помагат за развитие на бизнес средата и работят в подкрепа на бизнеса.
 • АИКБ не споделя предложението за създаването на специално дружество за стартиращи и иновативни компании. Счита, че този процес следва да бъде насърчаван със специални усилия в рамките на общото подобряване на бизнес средата и посредством насърчаване на предприемачеството и бизнес инициативата.
 • АИКБ подкрепя изграждането на индустриални паркове и зони на база на реален пазарен интерес от инвеститори според регионалните ресурси и приоритизиране на база реална възвращаемост и на база регионално развитие с приоритет върху въгледобивните региони и върху тези с нисък икономически растеж. Настоява в този процес пряко участие да вземат и социалните партньори – посредством изградените и добре функциониращи областни и общински съвети за развитие. Същият принцип да бъде валиден и при вземането на решения за инвестиции в развитието на регионални екосистеми, включително достъпно финансиране, създаване на регионални клъстери и други механизми.
 • Като подкрепя инициативата за по-добро регулиране, АИКБ иска преглед и свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от правото на ЕС, с такси до размера на съответните разходи и с мълчаливо съгласие навсякъде, където е възможно.
 • България по демографски причини губи всяка година около 50 хил. души на пазара на труда. Трябва да се облекчат и опростят процедурите за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, разбира се, с приоритет, но не само, на граждани с български произход и завършили в България, а според потребностите на икономиката.
 • АИКБ настоява приоритизирането на сектори да става единствено на основа на аргументирана експертна дискусия. Настоява приоритетни да бъдат секторите с най-висока добавена стойност и с най-голям дял в българския износ, като, но не само – тези на инженерните индустрии, машиностроенето и металообработването и електротехниката и електрониката.

Енергетика

АИКБ подкрепя част от договорените в тази област мерки и настоява за тяхното бързо и ефективно прилагане, тъй като те са от критично значение за конкурентоспособността на българската икономика. Отправя и следните допълнителни препоръки с цел повишаване на ефективността на някои от мерките.

 • Публично обсъждане на Стратегическите насоки за развитие на българската енергетика на базата на експертни доклади, мощностни баланси, баланси на енергопроизводството, развитието на преносни инфраструктури. Да бъдат отчетени и ефектите върху националния суверенитет, конкурентоспособността на българската икономика и устойчивостта на системи като макроикономическата и демографската среда.
 • Компенсиране за свръхвисоката цена на електроенергията на ВСИЧКИ потребители на свободния пазар. Допълнителни преференции за електроинтензивната индустрия в съответствие с европейските политики.
 • АИКБ счита, че връщане към регулиран пазар на някои категории потребители и забрана на износа са в противоречие с европейските политики и няма да решат проблемите. АИКБ иска промяна на модела на ценообразуване (съвместно от КЕВР и МС), така че при екстремни/извънредни цени на борсите в Европа на потребителите в България да се осигуряват поносими цени чрез промени в добавката „Задължения към обществото“, която да придобива несимволични по размер и отрицателни по знак стойности. Така електроенергията за износ ще продължи да бъде на високи цени и ще осигурява добри печалби на българските производители на енергия, без да се ограничава износът, а за вътрешния пазар тези високи борсови цени ще се редуцират за местните потребители с отрицателните стойности на добавката „Задължения към обществото“.
 • АИКБ подкрепя диверсификацията на доставките на природен газ, в т.ч. проучване на собствени находища, разширяване на Чирен, но и проучване на залежи от шистов газ.
 • АИКБ подкрепя засилване на възможностите и капацитета на специализираните институции като КЗК и КЕВР за действия срещу картели и срещу пазарни манипулации.
 • При вземане на решения в областта на съхранение на енергия да се разработват всички възможности, като се спазва принципът за технологична неутралност.
 • АИКБ подкрепя нотифициране на механизъм за капацитет и провеждане на търгове в едно с преобразуване на договорите с т.нар. „американски“ централи.
 • АИКБ подкрепя облекчаването на изграждането на ВЕИ за собствени нужди за предприятия и домакинства, както и преминаването от разрешителен към уведомителен режим.

Труд и социална политика

 • АИКБ подкрепя предложението за изготвянето на прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне на МРЗ след консултации със социалните партньори. Но възразява категорично с набиращите скорост спекулации с предложението за европейска директива, която няма за цел да определя нито равнището на работните заплати, нито да предлага количествени параметри за тяхното определяне, тъй като това би било нарушение на договорите за създаване и функциониране на ЕС. Обвързването на МРЗ еднозначно със СРЗ всъщност противоречи на принципа за прозрачно и честно договаряне със социалните партньори, тъй като предопределя крайния резултат от подобни преговори, без да се съобразява с пазарните принципи, производителността на труда и икономически реалности, вкл. икономическия цикъл. Когато се сравнява МРЗ и СРЗ, следва да се отчита фактът, че СРЗ е брутна и да се определя БРУТНА МРЗ. За нас правилният начин на определяне на МРЗ е договарянето й по икономически дейности между браншовите организации на работодатели и синдикати. Настоява за премахване на доплащанията за прослужено време, които нямат аналог никъде в Европа, както и премахване на задължението работодателите да плащат първите 3 дни болнични.
 • АИКБ счита, че дистанционната работа е добре регламентирана в Кодекса на труда.
 • АИКБ подкрепя актуализирането и осъвременяването на стратегията за дългосрочна грижа на основа на европейските добри практики и уроците от пандемията, както и поради демографските тенденции.
 • АИКБ напомня, че и сега укриването на осигуровки е криминализирано по отношение на работодателя, като подкрепя разпростирането и върху доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Подкрепя засилването на контрола върху изпълнението, както и въвеждането на санкции и към работниците. Не споделя включването на счетоводителите към извършителите, т.к. в повечето случаи те даже не са информирани за деянието, освен че не са страна и не взимат решението.
 • АИКБ настоява да няма минимално обезщетение за безработица. Вместо това то да бъде определено на 60% от осигурителния принос на съответното лице за последните 6 или 12 месеца, за да не се стимулира сивият сектор.
 • Насърчаване на родителите да се връщат на работа възможно най-бързо след отпуск по майчинство посредством осигуряването на достъпни детски заведения и стимули за връщане на работа, а не стимули за стоене вкъщи с увеличаване на заплащането на втората година. България е сред страните с най-дълго майчинство, но това не помага за справянето с демографската криза, а води до обедняване и деквалификация.
 • АИКБ категорично подкрепя засилването на контрола и санкциите при отпускане на социални помощи и обезщетения за безработица на трудоспособни лица. Т. нар. „испанска безработица“, с която се източват обществени фондове и се практикува недекларирана заетост, придобива извънредни размери и изисква решителни мерки.
 • АИКБ подкрепя решителна реформа на медицинската и трудовата експертиза и закриване на ТЕЛК. Трябва да се сложи край на тази масова корупция и източване на фондове, без да се решават проблемите на действително нуждаещите се хора с увреждане за трудова реинтеграция чрез определяне на остатъчна трудоспособност, преквалификация при необходимост и подкрепа за среда.
 • АИКБ подкрепяме прелицензиране на ЦПО и извършване на дейностите по НПДЗ по квалификация на безработни от работодателските и браншови организации и предприятията, а не от общини и НПО.

Електронно управление

 • АИКБ подкрепя намеренията на политическите партии за ефективно, ефикасно и ускорено въвеждане на е-правителство в Република България. Предлага социалните партньори да бъдат активни участници при определяне на обхвата на услугите към гражданите и бизнеса и вътре в държавната/общинска администрация – така че те да подкрепят и подсилят капацитета на държавната администрация за изпълнение на заявените намерения и срокове.
 • Всички промени и заявени намерения за промени трябва да се предшестват от бизнес анализи за ползите, заплахите, рисковете и предизвикателствата, свързани с тях.
 • АИКБ препоръчва заявленията за създаването на нови държавни структури – министерства, агенции и т.н. да бъдат оптимизирани от отношение на техните бюджети и планирани резултати. Предупреждава, че само цифровизацията на услугите няма да бъде ефективна без ефективна промяна и оптимизация на бизнес процесите в самата администрация.

Транспорт

 • АИКБ препоръчва внимателно обмисляне на възродената идея за връщане на АПИ в Министерството на транспорта. От една страна, Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз ясно подчертава, че политиката в областта на транспорта се осъществява от Министерството на транспорта. От друга страна – нито един от приетите стратегически документи в областта на транспортната инфраструктура (които бяха „предварителни условия“ в предходния програмен период) не предвижда изваждането на АПИ от МРРБ. Предвид сложността на процеса, свързана с промяна на множество нормативни документи и изграждани с години взаимовръзки, препоръчваме решението за такава структурна реформа да се вземе след задълбочен анализ и разширен дебат с участието на неправителствения сектор.
 • АИКБ счита за излишно създаването на Единен одитен орган, който да приема строежите. Предлага вместо това ефективно и прозрачно прилагане на ЗУТ, който урежда изчерпателно тази материя.
 • АИКБ приветства декларираната готовност за фокусиране на инвестиции и конкретни действия в подобряване на пътната безопасност. Необходимо е преформулиране на стратегията в тази област и укрепване на капацитета на ангажираните администрации. Участието на всички заинтересовани страни е единствената политика, гарантираща успешна реализация на амбициозните задачи.
 • Включването в коалиционното споразумение на множество мащабни инфраструктурни обекти създава условия за разфокусиране, особено предвид лимитираните възможности на бюджета. Затова АИКБ препоръчва концентриране на усилията в завършване на изграждането или реконструкцията на основната и разширена TEN-T мрежа на територията на страната. Европейските директиви изискват това да стане до 2030 г. и са необходими спешни мерки за ускоряване на процесите, както в пътната, така и особено в железопътната инфраструктура на България.

Образование

 • АИКБ препоръчва съкращаване на годишния план-прием в държавни ВУЗ до 50% от абитуриентите, като същевременно приемът се преструктурира в съответствие със заетостта на висшистите в България в полза на инженерните специалности.
 • За дефицитни професии и такива с недостиг на пазара на труда да се отпускат държавни стипендии и да се намаляват (премахват) такси при подписване на договор за реализация в България за 5 години след завършване.
 • Да продължи увеличаването на професионалните паралелки в съответствие със заетите в икономиката специалности.

Правосъдие

 • АИКБ счита за необходимо да се ограничат функциите на прокуратурата само в повдигане и поддържане на обвинение, а всички останали функции максимално да бъдат ограничени и да се въведе съдебен контрол върху отказа да се образува досъдебно производство срещу главния прокурор, както и да се повиши допълнително отчетността му. АИКБ подкрепя използването на законови механизми, за да бъде прекратен мандатът на настоящия главен прокурор, както и да се намали мандатът от 7 на 5 години.
 • АИКБ подкрепя закриването на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Счита за правилно и Висшият съдебен съвет да се раздели на два съвета – прокурорски съвет, избран преобладаващо от парламента, и съвет на съдиите, избран преобладаващо от съдиите.
 • АИКБ подкрепя въвеждането на електронно правосъдие, като акцентира върху неоходимостта за развие и усъвършенстване на Единната информационна система на съдилищата и Единният портал за електронно правосъдие, които създават порзрачност и проследимост на управлението на делата и улесняват достъпа на гражданите до тях.
 • АИКБ подкрепя идеята за разделяне на съществуваща сега КПКОНПИ на два отделни органа – Антикорупционен орган или Бюро за превенция и противодействие на корупцията, на който ще е възложена и проверката на декларациите за имущественото състояние и конфликта на интереси, и Национално бюро за възстановяване на незаконно придобити активи – от престъпления, административни нарушения и други противоправни действия/бездействия на физическите или юридически лица.
 • Реформа на регулаторните органи, ограничаване на броя на мандатите.

Регионално развитие

 • АИКБ подкрепя финансовата децентрализация, но смята, че за да е успешна, тя следва да бъде предшествана от промяна в административно-териториалното делене на страната, което може да бъде извършено със следващите местни избори.
 • АИКБ предлага още при следващия прозорец през февруари 2022 г. да бъдат заявени промени в броя и границите на районите за планиране (NUTS 2) с оглед повишаване на интензитета на подкрепа в изостанали области и намаляване на регионалните различия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща