БВП на България изостава от средния за ЕС през третото тримесечие на 2021 година

На годишна база, обаче, нарастването на българската икономика се ускорява спрямо средния ръст за ЕС, сочат данните на НСИ и „Евростат“

Икономика / Финанси
Георги Вулов
614
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Pixabay

През третото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на България показват ръст от 4.6% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6% спрямо второто тримесечие на 2021 година, според обявените днес данни от Националния статистически институт и „Евростат“.

Още по темата

По втория показател, на тримесечна база, България е на 23-то място в ЕС, а по първия – на годишна база, е над средния за ЕС ръст на БВП, който е 4.1 на сто, и е на 8-мо място в ЕС, изпреварена от Хърватия (15.5%), Гърция (13.4%) Ирландия (11.4%), Малта (9.8%), Естония (9.2%), Румъния (8.1%) и Белгия (4.9%).

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни произведеният БВП през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението в България се падат 5 241 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 777 млн. долара и съответно на 3 159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18 475 млн., като на човек от населението се падат 2 680 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 201 млн. лв. по текущи цени, сочат данните на НСИ.

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.8 процентни пункта до 7.6%.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 66.0% при 67.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. се изразходват 75.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни на тримесечна база

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на 2021 г., както вече посочихме, БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1.8%, а бруто капиталообразуването - с 6.2%.

Износът на стоки и услуги намалява до равнището от предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 2.2%, докато вносът на стоки и услуги бележи ръст с 3.3%.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни на годишна база

Както вече посочихме БВП нараства с 4.6% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Култура, спорт и развлечения; други дейности - 22.5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 8.2%, Финансови и застрахователни дейности - 6.1%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5.0%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.8%, а вносът на стоки и услуги - с 12.7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 година.

Изменения на БВП в ЕС

През третото тримесечие на 2021 г. сезонно коригираният БВП се е увеличил с 2.2% в еврозоната и с 2.1% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие, според публикуваните от статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“. През второто тримесечие на 2021 г. БВП също е нараснал с 2.2% в еврозоната и с 2.1% в ЕС.

В сравнение със същото трето тримесечие на предходната 2020 година сезонно коригираният БВП нараства с 3.9% в еврозоната и с 4.1% в ЕС през третото тримесечие на 2021 г., след ръст от 14.4% в еврозоната и нарастване с 13.8% в ЕС през второто тримесечие на 2021 г.

За сравнение, през третото тримесечие на 2021 г. БВП в САЩ се е увеличил с 0.5% спрямо предходното тримесечие (след +1.6% през второто тримесечие на 2021 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП на САЩ нараства с 4.9% (след +12.2% през предходното тримесечие).

Ръст на БВП по държави-членки

Австрия (+3.8%) регистрира най-голямо увеличение на БВП спрямо предходното тримесечие, следвана от Франция (+3.0) и Португалия (+2.9%). Най-ниски темпове на растеж се наблюдават в Румъния и Словакия (+0.4%), докато БВП остана без промяна в Литва (0.0%).

Принос за растежа на БВП в ЕС по компоненти

През третото тримесечие на 2021 г. разходите за крайно потребление на домакинствата се увеличават с 4.1% в еврозоната и с 4.0% в ЕС (след +3.9% в еврозоната и +3.7% в ЕС през предходното второ тримесечие). Държавните разходи за крайно потребление се увеличават с 0.3% и в двете зони (след +2.1% в еврозоната и +1.9% в ЕС през предходното тримесечие). Бруто образуването на основен капитал намалява с 0.9% в еврозоната и с 0.6% в ЕС (след +1.3% и +1.0% съответно в еврозоната и в ЕС). Износът нараства с 1.2% в еврозоната и с 1.0% в ЕС (след +2.4% и +2.0% съответно). Вносът се повишава с 0.7% и в двете зони (след +2.9% и +2.8% съответно).

Разходите за крайно потребление на домакинствата имат силен положителен принос за растежа на БВП както в еврозоната, така и в ЕС (съответно +2.1 и +2.0 пр. пункта). Приносът на разходите на правителствата също е положителен (+0.1 пр. п. и в двете зони), но е отрицателен за бруто образуване на основен капитал (-0.2 пр. п. за еврозоната и -0.1 пр. п. за ЕС). Приносът от търговското салдо е положителен и за двете зони, докато приносът на запасите е леко отрицателен за еврозоната и неутрален за ЕС.

Въз основа на сезонно коригирани данни, обемът на БВП в еврозоната и ЕС все още остава съответно с 0.3% и 0.1% под нивото, регистрирано през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща