НСОРБ предлага създаване на изцяло нови системи за разделното събиране на биоотпадъци с кафяви кофи

Действително се наблюдава изоставане в темповете на рециклирането на отпадъци в страната, отчитат местните власти.

Климат / България
Рая Лечева
976
article picture alt description

Снимка: 3e-news.net

Действително има изостване в темповете на рециклиране на отпадъци в страната, коментират в отговори на 3e-news.net от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).

Още по темата

В какви проблеми са затънали местните власти? Според общините причините са в липсата на цялостна национална визия за планиране и прилагане на инвестиционни и меки мерки, които да доведат до намаляване на депонираните отпадъци.

Според НСОРБ има необходимост от изграждането на все по съвременни съоръжения и инсталации, които да осигурят по-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците. За съжаление, изградените в предходните години инсталации на регионалните депа не са планирани да изпълнят новите повишени дългосрочни цели за рециклиране. Те са предимно за сепариране на смесено събран битов отпадък. От тези инсталации също така не може да бъде получен чист и качествен продукт, годен за последващо оползотворяване.

Освен това има забавяне при изграждането на инсталации за компостиране/анаеробно разграждане на зелени отпадъци.

Общините коментират, че е занижено качество на RDF горивото, произвеждано от съществуващите инсталации.

Друг проблем е, че тотално липсат инсталации за сепариране, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци от ремонтни дейности от домакинствата.

В годините има изкривяване на концепцията за създаване на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци и прилагане на принципа на „разширената отговорност на производителя“ в България. Този принцип е създаден в страните от ЕС, за да подпомага общините в скъпото разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми отпадъци и на отпадъци, които притежават опасни свойства и тяхното събиране и третиране е скъпо, коментират от НСОРБ.

В годините се задълбочат проблемите между общини и организации за разделно събиране.

Съществува разминаване в отговорностите и задълженията на общините и организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, при което общините стават отговорни за възникнали проблеми в резултат от неправилно формирани национални политики и липса на адекватен контрол на национално ниво. Все по-трудна е комуникацията с организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и се получават множество откази за сключване на договори по-конкретно с организациите за излезлите от употреба гуми, с отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, с опасните отпадъци и лекарства и др.

Поставят се отговорности на общини, включително и за масово разпространените отпадъци (опаковки, гуми и др.), които са изцяло под отговорност на производителя, а в същото време дейността на организациите изцяло се контролират от МОСВ.

Общините признават за липсата на добре и съвместно работещи информационни системи за докладване на количествата отпадъци от страна на държавата, общините, организациите по оползотворяване и частния бизнес.

Има забавяне при разработването на алтернативни методи за определяне на такса битови отпадъци, приближаваща се възможно най-близко до определяне на база изхвърляно количество отпадъци, смятат общините.Това е свързано със забавяне на подготовката на нова методика за разработване на образец на план сметка посредством която ще се осъществява в пълнота финансовото планиране на разходите на общините свързани с такса битови отпадъци.

Местните власти отчитат като проблем и недостатъчните информационни кампании, свързани с управление на отпадъците от страна на общините и организации по оползотворявана на масово разпространени отпадъци (опаковки, стари гуми, електрически и електронни уреди и др.).

Необходима е цялостна и съвременна промяна на модела на управление на отпадъците на национално и общинско ниво, смятат от НСОРБ

Какво предлагат?

Трябва да има ясно дефиниране на отговорностите и задълженията на всички субекти, ангажирани в процеса на управление на отпадъците. Резултатът ще бъде прекратяване на съществуващите спорове и субективното тълкуване на неясните разпоредби и механизми за финансиране на събирането и третирането на отпадъците.

Приоритетно трябва да продължат усилията за изграждане на съвременни съоръжения за третиране на отпадъците в регионалните системи. Това включва изграждане на нови и разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на битови отпадъци, включително и изграждане на общинска инфраструктура за сортиране на разделно събраните битови отпадъци. Въведените нови европейски цели за ограничаване депонирането и едновременно с това повишаване на целите за рециклиране ще изискват и допълнителни инвестиции и последващи експлоатационни разходи от общините.

Необходимо е да се използват технически мерки за прилагане на екологосъобразни технологии, които осигуряват висока защита на здравето на хората и постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.

Създаване на изцяло нови системи за разделното събиране на био-разградимите отпадъци от домакинствата с последващо компостиране и анаеробно разграждане  (съдове за разделно събиране на биоотпадъци - кафяви кофи, транспортни средства за превоз на разделно събрани биоотпадъци, компостери за домашно компостиране и др.), предлагат местните власти.

Въвеждане на модели за разделно събиране на рециклируеми отпадъци (в т.ч. отпадъци, за които се прилага „отговорност на производителя” и общинските отпадъци) при генератора на отпадъците - бизнес източници и домакинствата. Изграждане на модерни системи за разделното им събиране (нови съдове, спомагателен софтуер, специализирани автомобили и др.), искат общините.

Общините настояват за регионален подход при целите за рециклиране

Въвеждане на регионален подход при формирането и изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци, отчитайки специфичните особености във всяка една община или регион, настояват от НСОРБ.

От друга страна е необходимо и подобряване на партньорството и ясно разделяне на правата и отговорностите между общините и организациите по оползотворяване в процеса на управление на отпадъците, като:

Важно е да се използват мерки за подобряване на ефективността на разделното събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал от опаковки, гуми и други чрез обхващане на по-голям брой общини от системите за разширена отговорност на производителя и при отчитане на особеностите на съответните общини-  географско положение, количества на отпадъците и икономическо развитие, отдалеченост от съоръжения за третиране, релеф и др.

Според експертите на НСОРБ са нужни също нормативни промени в критериите за обхванато население. Да не се допуска общини да не са обхванати от системите за разделно събиране на отпадъците, като задължение на организациите по оползотворяване. Масовите откази на организациите да работят с общините принуждават местните власти самостоятелно да финансира крайното обезвреждане на тези продукти, казват от НСОРБ.

Обща система за разделно събиране със споделяне на разходите между общини и организации

Важно е да има изграждане на обща система за разделно събиране и сортиране на рециклируеми отпадъци от опакови и други отпадъци чрез споделяне на разходите между общини и организациите по оползотворяване при ясно дефиниране на техните оперативни и финансовите отговорности на база реалното количество на тези отпадъци във всяка една община.

Вече е крайно време да има справедливо и ясно определяне на кръга от лицата, които понасят разходите за управление на отпадъците, смятат местните власти. Това означава, че общините, които самостоятелно изпълняват изискването за организиране на дейности по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и изграждат подобни системи, да имат възможност да получават средства за финансиране на тези дейности от постъпленията от продуктовата такса и/или от организациите по оползотворяване.

Дори може да има вариант - във всички общини да постъпват средства, които да покриват направени разходи за организиране на дейности по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и стимулиране на гражданите за разделно им събиране. Те трябва да се ползват само за дейности по третиране на битови отпадъци, необхванати от системите на масово разпространени отпадъци. Също така това е в противоречие и с основните европейски принципи - „замърсителя плаща“ и „разширената отговорност на производителя“.

Прозрачност на продуктовите таксикъм организациите за разделно събиране

За организациите по оползотворяване е необходимо разработване на пакет от мерки, казват от сдружението.

  •  за подобряване ефективността на разделно събрани отпадъци;
  •  за прозрачност и продуктовите такси да са видими за потребителите, като се даде възможност да се проследи за какво на практика те се заплащат;
  • за контрол, като се публикуват на страницата на МОСВ докладите за изпълнение на техните цели по оползотворяване, като се изведат индикативни данни за цена на тон събран и третиран отпадък;
  • за въвеждането на външни одити за организациите по оползотворяване по целия път на масово разпространените отпадъци до тяхното рециклиране и оползотворяване ще даде допълнителна гаранция за постигане на набелязаните цели.
  • за обхващане на всички замърсители, които не заплащат дължимите продуктови такси/ възнаграждения към организациите (куриерски услуги, малки стопански производители и др.)

На национално ниво трябва да се предостави възможност на общините да дават преференции по отношение на таксата битови отпадъци и/или въвеждане на други икономически стимули за домакинствата и юридическите лица, участващи в системите за разделно събиране на отпадъците с цел насърчаване постигането на високи нива на рециклиране.

Важно е да се повиши цялостния управленски капацитет на общините и на ангажираните държавни  институциите на всички нива.

Трябва да се подобри софтуерното обезпечаване за докладване и анализиране на информацията за управление на битовите отпадъци.

Необходима е нова национална информационна система за отпадъците (за количествата генерирани и депонирани отпадъци) с цел елиминиране на натрупаните систематични грешки и множеството институции работещи с различени и несъвместими данни. Докладване в реално време, което да създава условия и за навременен контрол и верифициране на отчитаните данни.

Общините искат да се насърчава реализацията на бизнес проекти за изграждане на съоръжения, осигуряващи прилагането на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения, технологии за производство на „зелени продукти“ и др.

Изграждане на регионални RDF инсталации, предлагат от НСОРБ

Изграждане на регионални инсталации за енергийно оползотворяване чрез изгаряне на RDF от сепариране на битови отпадъци и остатъци от битови отпадъци, предлагат от НСОРБ. Третирането по този начин на отпадъците ще се осъществява след отделяне на рециклируемите фракции. Методът ще доведе до значително снижаване на депонираните отпадъци, което ще е в унисон с последното увеличаване на целите за рециклиране.

Грешна ли е философията на отчисленията?

Защо все още сме шампиони по депониране въпреки създадената такса за ввсеки тон депониран отпадък, който общините трябва да плащат. Това са т.н отчисления.

Отчисленията са регламентирани в Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите.

В Наредбата е предвидено отчисленията прогресивно да нарастват, като за 2021 г. те са 82 лв./т, а за 2022 г. и следващите години ще бъдат 95 лв./т. депониран отпадък.

Различните общини имат различни трудности за ограничаване на количествата депонирани отпадъци и съответно възможности за постигане на целите за рециклиране и намаляване размера на отчисленията. Това е така, защото регионите за управление на отпадъците в България се намират на различно ниво по отношение на икономическото си развитие, както и по отношение на потенциала за рециклиране на отпадъци.

Регионите с преобладаващи малки населени места не могат да постигнат целите от 50% за рециклиране

Регионите с преобладаващи малки населени места не могат да постигнат целите от 50 и повече % за рециклиране на приемлива цена и не могат да реализират икономия от мащаба при изграждане на съоръжения за предварително третиране.

Отчисленията като цялостна концепция следва да бъдат преразгледани, тъй като в не малък брой общини въобще не се прилага разделно събиране на отпадъци, финансирано от Организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, което поставя тези общини в неравностойно положение спрямо останалите, категорични са от НСОРБ. Справедливо решение би било те да са освободени от отчисления за депониране.

Нарастване в годините на отчисленията и съответно процентите, които трябва да се постигнат за освобождаване от тези отчисленията следва да са разпределени по региони и по години и съобразно планираните инвестиции.

Процентите трябва да се определени така, че да се гарантира че в национален мащаб ще се постигнат целите за рециклиране на битови отпадъци от депата и съобразявайки се с местните особености, смятат от сдружението на общините.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща