„Булгаргаз“ завършва първите 9 месеца на 2021 г. с печалба от 32 млн. лв.

България
3E news
289
article picture alt description

„Булгаргаз“ завършва първите 9 месеца на 2021 г.  с печалба от 32 млн. лв. Спрямо първите 9 месеца на миналата година тя се увеличава с 11,47 %. Това става ясно от междинния доклад за дейността на дружеството. Въпреки това дружеството отчитат отрицателен паричен поток от оперативна дейност. Дружеството отново декларира намерението си за навлизане на други пазари. В доклада се констатира необходимост от подобряване на функционирането на регулирания пазар, както и на газовата борса, за да има предвидимост на доставките и изпълнението на сделките с природен газ да бъде обезпечено и гарантирано. Решенията изискват комбинация от действия на „Булгаргаз“, независимия регулатор и държавата, пише в отчета.

Печалба

Резултатът от оперативна дейност е печалба в размер на 32 826 хил. лв. (32 млн. 826 хил. лв.) към 30 септември 2021 г. , се посочва в отчета. Това е увеличение с 3 379 хил. лв. (3 млн. 379 хил. лв.). За сравнение, през същия период на 2020 г. общественият доставчик на природен газ е отчел печалба от 29 447 хил. лв. (29 млн. 447 хил. лв.

След отразяване на финансовите приходи и разходи към 30 септември, финансовият резултат е печалба в размер на 33 772 хил. лв.  (33 млн. 772 хил. лв.) , което представлява увеличение от 2 622 хил. лв. (6 млн. 622 хил. лв.) или 8,46 %, става ясно от данните в доклада.

Приходи и разходи

Реализираните от дружеството приходи нарастват със значителните 149,09 % и достигат до 1 123 574 хил. лв. (1 млрд. 123 млн. 574 хил. лв.). Увеличението е от 672 505 хил. лв. (672 млн.505 хил. лв.). . За сравнение, през отчетния период на предходната 2020 г. те са възлизали на 451 069 хил. лв. (451 млн. 069 хил. лв.).

Нетната печалба от оперативна дейност е 33 211 хил. лв. (33 млн.211 хил. лв) и нараства с 11,42 %, посочват в отчета си експертите, изготвили доклада.

Съответно се отчита и ръст на разходите и то със значителните 158,83 %. Така за периода до края на месец септември тази година те достигат до 1 090 363 хил. лв. (1 млрд. 090 млн. 363 хил.лв.) спрямо 421 261 хил. лв. (421 млн. 261 хил. лв.) през миналата година. Този сериозен ръст, според данните на доклада се дължи на себестойността на природния газ.

Въпреки тези положителни на пръв поглед резултати от дружеството отчитат отрицателен нетен паричен поток от оперативна дейност – 97 503 хил. лв.  (97 млн. 503 хил. лв.), докато през същото време на предходната 2020 г. той е бил положителен (168 144 хил. лв. или 168 млн. 144 хил. лв.). Той се дължи на разликата от постъпленията от клиенти за платен и продаден природен гац, платени данъци различни от данъка върху дохода и други разходи. Отчетените парични потоци от инвестиционна дейност са положителни, отчитат от дружеството, но както става ясно намаляват. Отрицателни са е нетните парични потоци от финансова дейност.

Закупени и продадени количества

45 % повече е закупеният и продаден природен газ от „Булгаргаз“ до края на септември, сочат данните от междинния доклад.

Закупеното общо количество природен газ към 30 септември 2021 г. от „Булгаргаз“ за осигуряване на нуждите на клиентите спрямо същото време на миналата година се е увеличило със 7 861 406 MWh или 45,05 % - до обем от 25 311 757 MWh (17 450 351 MWh през миналата година).  От внос са закупени 53,64 % от тези количества, от виртуална търговска точка на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз" - 57,31 %.

Продадените количества са 25 038 442 MWh спрямо 17 275 428 MWh, което представлява увеличение от 7 763 014 MWh или 44,94 %. По-високият ръст на продажбите се дължи на висока консумация на клиенти в секторите „Енергетика“, „Разпределителни дружества“, „Програма за освобождаване“ и „Организиран борсов пазар“.  Съществен ръст се отчита при продажбите по Програмата за освобождаване на газ – със 703,42 % и на Организиран борсов пазар – с 383,98 %

Увеличение се отчита и по отношение на добитите и нагнетени количества синьо гориво в подземното газохранилище в Чирен. Според данните от отчета към края на месец септември тази година добитите количества природен газ са в обем от 2 465 567 MWh, което е с 133 787 MWh или с 5,21 % спрямо същото време на миналата година ( 2 331 780 MWh). Нагнетените количества са с 243 234 MWh повече (2 501 067 MWh към 30.09.2020 г.).

Рискови фактори

Както и преди в междинния си отчет “Булгаргаз“ посочва, че основните фактори, носещи реск на дейността на дружетвото са продажбата на природен газ по регулирана цена, по-ниска от покупната, търговските и други вземания и задължения и валутният риск.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща