Американска търговска камара в България предлага сътрудничество с бъдещото коалиционно правителство по стратегически сектори

Организацията има 4 основни приоритета: Регионално и Трансатлантическо застъпничество, Устойчив бизнес-климат и инвестиции, Дигитална икономика и иновации и Развитие на човешкия капитал и образование

Икономика / България
3E news
429
article picture alt description

Източник: needpix.com

Американската търговска камара в България изпрати днес писмо до четирите политически формации, които водят преговори за съставяне на коалиционно правителство. В писмото Камарата представи своите приоритети и предложи начини за сътрудничество. 

„Приветстваме началото на прозрачни преговори между Вашите четири формации, за да направите опит да сформирате бъдещото коалиционно правителство на България. Всички знаем, че носите огромна отговорност и сте натоварени с очаквания за постигане на значими промени за добро в политическата, социална и икономически сфери у нас.

Местната бизнес-общност трябва да бъде активна в този процес, както и занапред. Благодарение на нашите членове ние притежаваме опит и визионерство в стратегически сектори, които ще допринесат за работата на  едно бъдещо правителство и управление на България. Само работейки заедно – бизнес и правителство – можем да създаваме стойност за нашата икономика и за демокрацията.“ – се посочва в писмото инициирано от Борда на директорите на Американска търговска камара в България.

Приоритети на Американската търговска камара в България

Американската камара има четири стратегически приоритета: Регионално и трансатлантическо застъпничество; Устойчив бизнес-климат и инвестиции; Дигитална икономика и иновации; и Развитие на човешкия капитал и образование. 

Дейности в стратегически сектори

 За да постигне своите приоритети, Американска търговска камара инвестира в следните дейности:

§  Здравеопазване – това е стратегически сектор, който е част от националната сигурност на България. Неговото развитие трябва да се разглежда като инвестиция чрез комбинация от мерки за превенция, ефективност, дигитализация и иновации.

Докладът на Камарата „Здравеопазването като инвестиция“ от 2021 г. е доказателство за тази философия. Той бе изключително добре приет от различните заинтересовани страни, защото в него са идентифицирани необходимостта от повишена ефективност на разходите за здравеопазване като ключов краткосрочен до средносрочен стратегически приоритет. Той се основава на 3 стълба:

o   Повишена ефективност на болничните разходи;

o   Внедряване на дигитално здравеопазване;

o   Инвестиции в превенция и скрининг.

§  Енергийна трансформация и Зелената сделка на ЕС – В контекста на Зелената сделка на ЕС и нарасналите амбиции за декарбонизация, България, подобно на други зависими от въглищата страни в Европа, ще трябва да изложи своя План за нисковъглероден енергиен преход. Междувременно са необходими целенасочени мерки, за да се гарантира жизненоважната работа на съществуващите електроцентрали на лигнитни въглища, чиито мощности са в пълно съответствие с екологичните норми. Тези електроцентрали са ключови за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия и за енергийната независимост на България по време на енергийния преход.

Американската камара работи в момента по подробно проучване, което ще предложи решения за декарбонизация на българския енергиен сектор, така че той да може да продължи да осигурява изобилна, чиста и достъпна електроенергия. Този доклад разглежда съществуващата електроенергийна система, потенциала на местните ресурси и управление на потреблението, наличните чисти технологии и очакваната оптимизация на инвестиционните разходи, като същевременно се гарантира необходимата сигурност на доставките.

Въз основа на резултатите от моделирането ще бъдат разработени препоръки за създаване на благоприятна инвестиционна рамка. Надеждността на проучването се гарантира чрез активното участие при съгласуване на основните допускания и сценарии с основните заинтересовани страни, като публични институции и браншови асоциации. Проучването също така ще бъде полезно за разработването на новата енергийна стратегия и ще съответства на реформите и инвестициите, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост на България. Очаква се то да е готово до края на годината.

Постигането на целите на ЕС и устойчивото бъдеще е възможно само с развитието и сътрудничеството на суровинната индустрия и рециклирането.

§  Дигитализация – тази тема изисква сътрудничество между различните заинтересовани страни. Разбирането на Камарата е, че трябва да създаде дигитално управление с изцяло цифровизирани процеси (а не да адаптираме процесите, които са на хартия към даден дигитален инструмент); да се финализира процеса на дигитална идентичност и да се насърчи дигитализацията на безброй административни услуги. Дигитализацията може да бъде лек срещу бюрокрацията, отложените без причина решения и корупцията в публични институции и въобще.

§  Върховенство на закона – то е основен приоритет за всички нас и нашите дейности в това отношение са насочени към премахване на основните пречки пред устойчивото икономическо развитие в България – бюрокрацията, но и капризите на непредвидимата и често неефективна правна система, в която върховенството на закона не винаги надделява над частните корупционни интереси.

§  Иновации – сред нашите членове са първокласни американски и мултинационални брандове в различни сектори: дигитализация, здраве-опазване, енергетика, производство и др. Техният опит, ноу-хау и вертикална координация могат да бъдат от полза за нашата иновационна и стартъп екосистема. Въз основа на тях ние се фокусираме върху:

o   Подкрепа за създаването на „стартъп компания“ в ТЗ;

o   Подкрепа за подобряване качеството и количеството на данните, събирани и споделяни през портал за отворени данни за подпомагане на иновациите;

o   Подкрепа за създаването на модел за трансфер на технологии и неговото внедряване и създаване на такава култура;

o   Създаване на среда, в която стартъп компаниите могат да проверяват своите идеи, продукти и предположения с нашите компании-членове.

§  Устойчив бизнес климат – българската икономика трябва да намери своя начин да поддържа конкурентоспособност, да запази работната сила и да развива регионите по устойчив начин. България се радва на много местни инвеститори, които остават тук: те варират от минно дело до производство, от енергетика до друга тежка индустрия. Всички те са инвестирали в подобряване на отпечатъка на околната среда, някои техни инициативи дори надхвърлят глобалните регулации за своите сектори и са отлични корпоративни граждани. Привличането на нови и задържането на работещите тук бизнеси изисква осигуряване на предвидима и стабилна бизнес среда, както и на прозрачен и бърз разрешителен режим. 

§  Данъци и инвестиции – стабилността на основните данъчни ставки в страната за над десетилетие създаде условия за предвидимост на дългосрочните планове на всеки инвеститор – настоящ или ново-привлечен. Развитието на това постижение спомага за задържането на конкурентния потенциал на икономиката и за привличане и задържане на инвестициите.

От друга страна световните трендове в данъчната политика могат да намалят конкурентоспособността ни. В допълнение, нарастващият интерес от страна на ЕС към рестрикции за държавната помощ ограничава ефективността на сегашните механизми за подкрепа. В резултат, данъците и мерките за подпомагане в България не са напълно готови да адресират растящите предизвикателства пред българската икономика, като:

o   Недостиг на работна сила;

o   Преход на икономиката ни към продукти с висока добавена стойност;

o   Привличане на предпочитани сектори, на свеж капитал и вериги на доставки в страната;

Повишаване на привлекателността на страната като предпочитано място за холдингови дружества, финансови, логистични и търговски хъбове и интелектуална собственост.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща