МОСВ обяви за обществено обсъждане целите за опазване на 13 защитени зони от „Натура 2000“

Климат / Екология
3E news
94
article picture alt description

МОСВ обяви обществени обсъждания за специфични и подробни природозащитни цели за 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Целите на опазване на ниво защитена зона са конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната. От друга да се гарантира, че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. 

Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Това са защитена зона „Орсоя“, „Батин“, „Остров Пожарево“, „Остров“, „Карабоаз“, „Персина“, „Пожарево – Гарван“, „Река Янтра“, „Ново село“,  „Рибарници Орсоя“, „Комплекс Беленски Острови“, „Остров Вардим“, „Рибарници Мечка“.
 

Подробна информация за специфичните цели на защита и мерки за постигането им можете да видите ТУК.

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Екипът на МОСВ очаква становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 18.12.2021 г. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща