Засилват капацитета на БАН в областта на зелените и цифрови технологии

Планът за възстановяване и устойчивост предвижда 17 млн. евро за разработване на иновативни прототипи и технологии.

Климат / България
Рая Лечева
97
article picture alt description

Над 17,8 млн. лева в разработване на иновативни прототипи и технологии в областта на зелените и цифрови технологии ще засилят капацитета на Българската академия на науките (БАН). Целта е да бъдат реализирани 38 проекта в тази посока, показва Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дейността ще бъде осъществявана от тематичните колективи, които ще бъдат сформирани от Научно-иновационните съвети към БАН. Качественото изпълнение на тази дейност ще доведе до повишаване на доверието на бизнеса към Научно-изследователската и развойна дейност, осъществявана от колективи на БАН, което е предпоставка за успешно рекламиране на собствени разработки, съобразени със световния опит.

Убеждаването на все повече представители на бизнеса в ползата от НИРД е от решаващо значение не само за успеха на проекта, но и за цялостното развитие на иновационния процес в страната. Извършването на НИРД в областта на зелените и цифровите технологии за създаване на иновационни продукти и технологии ще бъде под формата на научно-изследователски проекти. Пакетът за кандидатстване и критериите за подбор на проектните предложения ще бъдат разработени от новосъздадените Научно-иновационни съвети, в които активно участие ще има и бизнеса. Конкурсната процедура ще се основава на принципите на обективно съревнование и прозрачност. Ориентировъчно 35 % от финансовия ресурс ще бъде за  проектите насочени към дигитална трансформация.

Реконструкция на 14 звена на Българска академия на науките

В същото време ще се отделят над 3,6 млн. лева за частична рехабилитация на инфраструктурата в звената, които ще бъдат свързани с приложни изследвания и иновации в сферата на зелените и цифровите технологии.

Предвижда се тази дейност да се фокусира върху подобряване на условията на труд и привеждането им в европейски норми в институтите на БАН, имащи потенциал за развитие на иновационна дейност в сферата на зелените и цифровите технологии. Това са 14 изследователски звена: Институт по електроника, Институт по катализ, Институт по  органична химия с Център по фитохимия, Институт по полимери, Институт по обща и неорганична химия, Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив, Институт по физикохимия, Институт по оптични материали и технологии, Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика, Институт по минерология и кристалография,  Институт по механика, Институт по електрохимия и енергийни системи, Институт по инженерна химия, Институт по физика на твърдото тяло.

Дейността включва частична рехабилитация на инфраструктурата (СМР дейности за вътрешно реновиране на лаборатории и кабинети) и подобряване на вътрешния климат и среда на работните помещения за извършване на научноизследователска и иновационна дейност (лаборатории и кабинети, както и съоръжения за съхранение на химикали и други консумативи, изискващи по-специални условия). Дейностите по подобряване условията на труд ще бъдат извършени в помещения на обща площ от 4 145 м2.

Достигането на високи научни успехи с потенциал за практическо приложение не може да се осъществи в изолирана среда, а само в условията на ефективно международно сътрудничество. 

Финансиране на участие в обучения и световни форуми, обмяна на опит с международни специалисти

За адаптиране на световния опит и добрите практики, учени от БАН ще осъществят специализации в международни центрове, изявени с иновационни постижения. За поддържане на висока квалификация ще се подкрепя и участието в международни научни форуми, тематично припокриващи се с конкретни научно-приложни дейности по проекта. Ще бъдат организирани и международни научни форуми в тематични подобласти на проекта (зелени и цифрови технологии). Участниците в тези мерки ще се определят от Научно-иновационните съвети.

Освен това на временна работа в БАН ще бъдат привличани, за определени периоди от време, чуждестранни специалисти, изявени в сферата на зелените технологии. Специално внимание ще бъде обърнато на българската научна диаспора в чужбина. Предложенията за привличане на конкретни специалисти ще се правят от Научно-иновационните съвети. Тези специалисти не само ще допринесат за усвояване на челния световен опит, но и ще бъдат тясно свързани с повишаване на квалификацията както на младите учени и докторанти, така и на научния състав на БАН, ангажиран в иновационна дейност.

Интернационализирането на научните и научно приложните изследвания ще се осъществи посредством серия от дейности, включваща обмен на учени, организиране и участие в научни форуми и информационна осигуреност.

Основните дейности във връзка с осъществяването на тази цел са осъществяване на специализации за повишаване на квалификацията, привличане на чуждестранни специалисти и организиране на международни научни форуми.

Учените от БАН са основният източник на качествена научна продукция от страната

Като водещата научна организация в страната, Българската академия на науките е един от основните стълбове на националната научно-изследователска и иновационна екосистема. В академията работят около 2700 квалифицирани учени, като покриват основните области на познанието, свързани с възможности за иновации. По данни от международните бази данни учените от БАН са основният източник на качествена научна продукция от страната. Висок е делът на статии в областите нанонауки, нови материали и технологии (23.8 %), енергийни ресурси и енергийна ефективност (10.2 %), информационни и комуникационни науки и технологии (19.2 %), което е сигурен индикатор за значителен изследователски потенциал и международна разпознаваемост на дейността на БАН в тези направления,  пряко свързани с двата приоритета – постигане на дигитален и зелен преход.

Наскоро публикувани данни (Stanford ranking) показаха, че 49 учени от страната са сред 2 % най-влиятелни учени в света, като 26 от тях са от БАН.

Освен научна, БАН има и изразена ориентация към приложни изследвания и иновации. През последните 4 години се издават средногодишно по около 30 патента и се регистрират по около 20 полезни модела със заявител БАН или нейни звена. За периода 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. в Патентно ведомство на Република България са подадени общо 35 заявки за патент и 36 заявки за регистрация на полезен модел от звената на БАН. За сравнение - през същия период патентните заявки и тези за регистрация на полезен модел от всички национални университети са общо 18.
Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща