"Софарма" ще увеличи капитала си с нова емисия варанти

Минималният брой, който трябва да бъде записан за да бъде емисията успешна, е 22 466 317 варанти

Икономика / Финанси
Георги Вулов
1014
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/Софарма Трейдинг

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за първично публично предлагане (IPO) на емисия варанти*, издадени от "Софарма" АД за увеличаване на капитала на дружеството. По този начин небанковият финансов регулатор потвърди решението на Съвета на директорите на дружеството да увеличи капитала на компанията.

Още по темата

Емисията

е в размер до 44 932 633 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0.28 лева. Те дават право на притежателите на варанти от новата емисия да упражнят в тригодишен срок правото си да запишат съответния брой акции - базов актив на варантите по емисионна стойност 4.13 лева за акция при съотношение варант/акция 1:1, които "Софарма" АД ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.

В момента „Софарма“ АД има издадени 134 797 899 акции. Минималният брой варанти, който трябва да бъде записан за да бъде емисията успешна е 22 466 317 варанти (половината от педлаганите). Всяко заинтересовано лице може да запише най-малко един варант, ако притежава най-малко три права и най-много такъв брой варанти, който е равен на притежаваните от него права, разделен на три.

Според проспекта за IPO-то, публикувано на сайта на компанията, цената на упражняване от 4.13 лв. и емисионната цена от 0,28 лв. означават, че за да станат тези варанти печеливши, цената трябва да достигне и надвиши 4.41 лв. в период от 3 години след издаването на емисията, за да бъдат атрактивни за записване.

Ако бъде записан предлаганият минимален брой варанти от 22 466 317, то в сметката на „Софарма“ АД ще постъпят 6.29 млн. лв. още при издаването на емисията. Ако до три години варантите не се упражнят, тази сума остава в полза на дружеството, а собствениците на варанти не притежават нищо.

Какъв е графикът

Освен това, датата на публикуването на съобщението за IPO-то (5 ноември) се смята за начална дата на публичното предлагане, а датата, на която най-рано могат да бъдат записани варанти от настоящата емисия е първият работен ден след изтичането на 7 работни дни след публикуването на настоящото съобщение (16 ноември). Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 работни дни от началната дата на публичното предлагане. 

Крайният срок за прехвърлянето на правата е 15 календарни дни, след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

Срокът за записване на варанти изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на варанти преди началния и след крайния срок за записване на варнати. Сроковете за прехвърляне на правата и записване на варантите могат да бъдат удължени еднократно от “Софарма” АД до 20 дни, като се внесат съответните поправки в Проспекта за IPO. Съгласно чл. 89л от ЗППЦК, “Софарма” АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник, съобщение за удължаване на срока на подписката.

Какво показват оперативните данни

Междувременно на сайта на фармацевтичната компания е публикувана кратки информация за продажбите през септември 2021 година, от която става ясно, че Софарма АД реализира ръст в продажбите с 59% спрямо същия месец на предходната година, от които 36% нарастване на продажбите за вътрешен пазар и 81% ръст на продажбите за износ.

За деветте месеца от началото на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 2% спрямо същия период на 2020 година, в т.ч. 19% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 13% спад на продажбите за износ.

Ден след решението на КФН, към 13.30 часа, търговията с акции на БФБ беше много активна, при реализирани сделки с 5 150 акции за 21 670 лева, след което цената им не се е променила.  В момента пазарната капитализация на компанията е 566 151 176 лева, според оперативните данни за търговия на БФБ.

* Варант e ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща