Преките чуждестранни инвестиции намаляват съществено през август

На месечна база, спрямо юли, понижението е със 138.8 млн. евро, а от началото на годината спадът е още по-голям – 1917.9 млн. евро, сочат предварителните данни на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
2441
article picture alt description

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 157,8 млн. евро при отрицателно салдо от 292.6 млн. евро за август 2020 г. или годишно намаление със 138.8 млн. евро. За януари-август 2021 г. салдото също е отрицателно, но разликата е значително по-голяма, в размер на 753.8 млн. евро (1.1 на сто от БВП), при отрицателно салдо от 1917,9 млн. евро (3,2 на сто от БВП) за същия период на 2020 г. или общо понижение с 1 164.1 млн. евро, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 165.6 млн. евро за август 2021 г., при повишение с 288.2 млн. евро за август 2020 г. или годишен спад със 122.6 млн. евро.

От началото на годината (за януари-август) преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват със 797.1 млн. евро (при увеличение с 2027 млн. евро за януари-август 2020 г.) или понижение на годишна база с 1 229.9 млн. евро.

Преките инвестиции в чужбина за август 2021 г. нарастват със 7.9 млн. евро, при понижение с 4.4 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 43.3 млн. евро (при увеличение със 109 млн. евро за януари – август 2020 г.).

Салдото по статия Портфейлни инвестиции

е положително в размер на 410.2 млн. евро при положителна стойност от 138.3 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. салдото е положително в размер на 1734.6 млн. евро (2.6% от БВП) при положително салдо от 1742.8 млн. евро (2.9% от БВП) за същия период на 2020 г.

Портфейлните инвестиции – активи за август 2021 г. намаляват със 159.3 млн. евро при увеличение със 118.1 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. те нарастват с 1544.4 млн. евро (2.4% от БВП) при увеличение с 1708.7 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2020 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за август 2021 г. намаляват с 569.5 млн. евро при понижение с 20.2 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 190.1 млн. евро при понижение с 34.1 млн. евро за същия период на 2020 г.

Салдото по статия Други инвестиции

е отрицателно в размер на 480.6 млн. евро при положителна стойност от 299.3 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. салдото е положително в размер на 2954.5 млн. евро (4.5% от БВП) при отрицателно салдо от 607.8 млн. евро (1% от БВП) за януари – август 2020 г.

Други инвестиции – активи нарастват с 618.9 млн. евро при увеличение с 367.1 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. те се увеличават с 4714.4 млн. евро (7.2% от БВП) при намаление с 872 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2020 г.

Други инвестиции – пасиви за август 2021 г. нарастват с 1099.5 млн. евро при увеличение с 67.8 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. те нарастват с 1759.9 млн. евро (2.7% от БВП) при намаление с 264.3 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2020 г.

Текущата и капиталова сметка

е положителна и възлиза на 436.2 млн. евро при излишък от 142.3 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 984.2 млн. евро (1.5% от БВП2) при излишък от 1468.6 млн. евро (2.4% от БВП) за януари – август 2020 г.

За август 2021 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 328.3 млн. евро при положително салдо от 66.8 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 280.5 млн. евро (0.4% от БВП) при положително салдо от 800.9 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – август 2020 г.

Източник: БНБ

Търговското салдо

за август 2021 г. е отрицателно в размер на 260.7 млн. евро при дефицит от 160.7 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1723.9 млн. евро (2.6% от БВП) при дефицит от 830.4 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2020 г.

Износът на стоки е 2830.6 млн. евро за август 2021 г., като нараства със 737.5 млн. евро (35.2%) в сравнение с този за август 2020 г. (2093.2 млн. евро). За януари – август 2021 г. износът е 21 850.4 млн. евро (33.3% от БВП), като нараства с 4187.3 млн. евро (23.7%) в сравнение с този за същия период на 2020 г. (17 663 млн. евро, 29.1% от БВП).

Износът за януари – август 2020 г. намалява на годишна база със 7.7%.

Вносът на стоки за август 2021 г. е 3091.4 млн. евро, като нараства с 837.5 млн. евро (37.2%) спрямо август 2020 г. (2253.9 млн. евро). За януари – август 2021 г. вносът е 23 574.3 млн. евро (35.9% от БВП), като нараства с 5080.8 млн. евро (27.5%) спрямо същия период на 2020 г. (18 493.4 млн. евро, 30.5% от БВП). Вносът за януари – август 2020 г. намалява на годишна база с 11.8%.

Салдото по услугите е положително в размер на 583 млн. евро при положително салдо от 361.4 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. салдото е положително в размер на 2936.6 млн. евро (4.5% от БВП) при положително салдо от 2158 млн. евро (3.6% от БВП) за януари – август 2020 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 46.9 млн. евро при отрицателно салдо от 222.8 млн. евро за август 2020 г.3 За януари – август 2021 г. салдото е отрицателно в размер на 1602.4 млн. евро (2.4% от БВП) при отрицателно салдо от 1461.5 млн. евро (2.4% от БВП) за януари – август 2020 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 53 млн. евро при положително салдо от 88.9 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. салдото е положително в размер на 670.2 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 934.8 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2020 г.

Капиталовата сметка е в размер на 107.9 млн. евро при положителна стойност от 75.6 млн. евро за август 2020 г.

За януари – август 2021 г. капиталовата сметка е положителна – 703.7 млн. евро (1.1% от БВП), при положителна стойност от 667.7 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – август 2020 г.

Финансовата сметка за август 2021 г. е положителна в размер на 1097.4 млн. евро при положителна стойност от 574.9 млн. евро за август 2020 г. За януари – август 2021 г. финансовата сметка е положителна – 3390.7 млн. евро (5.2% от БВП), при положителна стойност от 2264.2 млн. евро (3.7% от БВП) за същия период на 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща