Обява от ЧЕЗ Разпределение България АД

Енергетика / България
3E news
1090
article picture alt description

О Б Я В А
 

_______________________________________________________________________________________________________

На 22.10.2021 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, след събиране на оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в проводник тип АС и желязо-решетъчни стълбове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

        

Минималните цени, от които се започва наддаването са посочени в Приложение 1.

_______________________________________________________________________________________________________        
      

Отпадъците се намират на площадката на п/ст Яна, гара Яна.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство – за Сектор Методическо управление и контрол – ДЕП, до 22.10.2021 г. – 12.00ч, включително.

Съдържание на Офертата:

  • Бланка с административни сведения на участника по образец (от Приложение 3)

  • Оферта и ценово предложение по образец (от Приложение 3)

  • Заверено, с „Вярно с оригинала“, копие на Разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.), за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове 16 01 17 „Черни метали“, 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана“; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.)

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в проводник тип АС и желязо-решетъчни стълбове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 5 000 лв, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в проводник тип АС и желязо-решетъчни стълбове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.  

  • Гаранцията за участие остава в полза на Възложителя, ако спечелилия участник откаже да подпише договор.
  • Гаранцията за участие на всички участници с изключение на спечелилия се възстановява в срок от 10 дни от приключване на процедурата.
  • Гаранцията за участие на спечелилия участник става гаранция за изпълнение по договора и се възстановява в срок от 10 дни след приключване на действието на договора и изпълнението по него е коректно.
  • Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер в своя полза, в случай че Изпълнителят откаже да изпълни възлагане или не изпълни задължение по договора

 

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 12.00 часа на 22.10.2021 г.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

 
С цел минимизиране на риска от струпване на големи количества отпадъци, както и от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (п/ст Яна). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка, в съответствие с разпоредбите на закона за Управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място.

 

Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

Приложения към обявата:

 

Приложение 1 – Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката

Приложение 2 – Списък на приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в отпадъците (кг)

Приложение 3 – Образец на оферта, Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договор

  

За допълнителна информация:

Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg

Ключови думи към статията:

Прикачени документи:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща