КЕВР препоръчва: Топлофикациите да прилагат активен и гъвкав подход при работата с клиентите

Дружествата да предприемат конкретни мерки за информиране на клиентите за промените в нормативната уредба и за съществуващи възможности за облекчаване заплащането на ползваната топлинна енергия

Енергетика / България
3E news
620
article picture alt description

„Предвид предстоящия есенно-зимен отоплителен сезон 2021-2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, като отчита сложната международна и вътрешна обстановка  в резултат на динамиката на цените на горива и енергия, напомня на топлофикационните дружества да предприемат конкретни мерки за възможно най-широко информиране на своите клиенти във връзка с традиционно по-високото потребление на топлинна енергия. Те трябва да ги уведомят за настъпилите промени в нормативната уредба, свързани със срокове и ангажименти на потребителите, както и да им предоставят изчерпателна информация за съществуващи възможности за облекчаване заплащането на ползваната от тях топлинна енергия“. Това заявява председателят на КЕВР доц. Иван Иванов в писмо до ръководствата на топлофикационните дружества в страната.  

В писмото се изтъква, че както за дружествата, така и за клиентите, от особено важно значение е реализирането на бързи, адекватни и гъвкави мерки, с които да се подобри комуникацията с потребителите, с цел те да бъдат подпомогнати при планиране на техните разходи за отопление и битово-горещо водоснабдяване. 

Във връзка с изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, определени в чл. 123, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетика, както и повишената чувствителност на обществото в настоящата обстановка, Комисията счита за наложително дружествата да прилагат всички възможни мерки, включително: 
 
Ежемесечно, през отоплителния период на 2021 -2022 г., всяко топлофикационно дружество да продължи досегашната практика да информира периодично и по подходящ начин клиентите си (на електронната си страница, чрез информационни съобщения до медиите и по други информационни канали) за размера на произведената и подадена към потребителите топлинна енергия, като предоставя кратък и ясен анализ за повишено или намалено потребление, в сравнение със същия месец на предходния отчетен период. Такъв подход ще даде възможност на голямата част от потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни, да контролират по-лесно потреблението си и да планират своите разходи;

Да провеждат активна и постоянна информационна кампания относно възможностите за оптимизиране на индивидуалното потребление на топлинна енергия, в т.ч. за ползата от предприемането на мерки за енергийна ефективност от страна на клиентите, както и за начините за разумно ползване на топлинна енергия ;    

Да стартират информационна кампания във връзка с прилагане на промените в Закона за енергетиката, с които са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност. Клиентите следва да са информирани своевременно за сроковете, отговорните лица и реда, по който ще се премине към пълен дистанционен отчет на ползваната в имотите им топлинна енергия чрез подмяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционен отчет. Разпоредбата за подмяна на тези уреди е в сила от 12.3.2021 г., като към 01.01.2027 г. всички средства за измерване и за дялово разпределение на топлинната енергия, каквито са водомерите за топла вода, топломерите и разпределителите, следва да са с дистанционен отчет;

Да прилагат активен и гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово състояние. Това би могло да включва възможностите за разсрочване на задължения, заплащане на равни месечни вноски и други подходящи добри практики;

Да въведат и други мерки по тяхна преценка, в зависимост от профила и спецификата на клиентите, начина на формиране на ежемесечните фактури и специфични за лицензионната територия фактори;

В срок до 31.10.2021 г. топлофикационните дружества следва да представят в КЕВР информация за планираните от тях конкретни действия в изпълнение на дадените от Комисията насоки за максимално активна комуникация с потребителите.

Според председателя на КЕВР с реализирането на предлаганите мерки дружествата ще проявят своя професионализъм и обществена ангажираност. „Комисията счита, че в сегашната ситуация, поставяща пред сериозни затруднения голяма част от домакинствата, ползващи топлинна енергия, подобни действия биха имали практическа полза както за дружествата, така и за техните клиенти. По този начин допълнително ще се подобри работата с клиентите и ще се повиши доверието между доставчиците на услуги и потребителите“, заявява в писмото си доц. Иван Иванов.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща