Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 10 октомври нараства с 14.29 процента

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 4.68 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1196
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия към първите десет дни на октомври продължават да демонстрират ръст. По-високи са и показателите за салдото (износ-внос). Запазва се положителната тенденция по отношение на участието на базовите централи. По-добри са и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи, въпреки че все още не могат да преодолеят минусовите нива. Слаба промяна в посока надолу се наблюдава при данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Те продължават да държат висок дял. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до десети октомври на настоящата 2021 година (01.01.2021 г. – 10.10.2021 г.) в сравнение с аналогичния период на 2020 г. 

Производството на електроенергия за периода от първия ден на месец януари до десетия ден на месец октомври тази година е в обем от 35 560 354 MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 14.29 % (отчетени плюс 13.68 % за предходния отчетен период 1 януари – 3 октомври). Година по-рано, през аналогичния отчетен период производството на електрическа енергия е било от порядъка на 31 114 435 MWh. 

Потреблението на електроенергия за сравняваното време от началото на годината до десети октомври на настоящата 2021 година нараства до обем от 29 507 892 MWh, или с 4.68 процента (отчетени преди седмица плюс 4.53 %). За сравнение, през същия период на 2020 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 28 188 851 MWh.

Данните за салдото (износ-внос) се подобряват за пореден отчетен период и според данните на системния оператор от 1 януари до 10 октомври тази година то е от порядъка на 6 052 462 MWh. Това е ръст със 106.88 % (за предходния отчетен период плюс 99.32 %). Година по-рано за същия отчетен период салдото (износ-внос) е достигало до  обем от 2 925 584 MWh.

Участието на базовите централи продължава да нараства и за сравняваното време от първия ден на януари тази година до десетия ден на месец октомври то достига до обем от порядъка на 28 761 707 MWh, което е увеличение с 11.71 % (отчетени 10.98 % седмица по-рано). За сравнение през същия отчетен период на миналата година базовите централи са участвали с 25 764 578 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да остава на минус и за настоящия сравняван период до десетия ден на десетия месец от годината, но определено се наблюдава подобрение на данните.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първи януари до десети октомври 2021 г. е в обем от 1 002 626 MWh, което е спад с 5.64 % (минус 6.47 % преди седмица). Според данните, през същото време на предишната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до 1 062 548 MWh. Влошените данни в частност се дължат на спада на вятърните (минус 9.63 %) и фотоволтаични мощности (минус 2.59 %) и въпреки положителното участие на биомасата (плюс 5.34 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период на настоящата година намалява до обем от 1 569 996 MWh или с (минус) 1.42 % (отчетения преди седмица минус 2.00 %). През същото време от 1 януари до 10 октомври 2020 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било с обем от порядъка на 1 592 538 MWh. По-слабите данни за настоящия период на 2021 г. в частност се дължат на спада на вятърните (минус 8.43 %) мощности и биомасата (минус 4.13 %) и въпреки положителното участие на фотоволтаиците (плюс 3.16 %).

Участието на ВЕЦ все още запазва много висок дял в процентно отношение, но изменения се наблюдава и през настоящия отчетен период от първия ден на януари до десетия ден на месец октомври 2021 г.  Така за посоченото време делът на ВЕЦ достига до обем от 4 226 025 MWh, което представлява увеличение (плюс) с 55.78 % (плюс  56.28 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 2 712 771 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща