Прогноза на Министерство на финансите: 4.0 процента ръст на икономиката и 3.9 на сто инфлация през 2021 година

Финансовото ведомство ревизира пролетната и есенната си прогноза заради силното икономическо възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г.

Икономика / България
3E news
524
article picture alt description

През 2021 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) се очаква да достигне 4%, а през 2022 г. да нарасне с 4.9%. Това е част от ревизираната есенна прогноза на Министерство на финансите. Според нея, ускорението на икономическия растеж за следващата година ще се дължи на инвестициите, като публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а частните – от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене. Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022 г., поради високата база от 2021 г. и лекото забавяне в нарастването на доходите.

Аргументи за повишената прогноза

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите отчита силното икономическо възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г. Тази благоприятна тенденция ще продължи и през следващата година, но с изчерпване на базовия ефект от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 и предприетите ограничителни мерки, както и с постепенно преминаване към фискална консолидация, се очаква годишните растежи на БВП на света и на основни търговски партньори на България да се забавят в периода 2023–2024 г.

Освен това, прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на НПВУ на България ще започне през 2022 г. Изпълнението на плана ще ускори икономическия растеж при равни други условия. Значителните инвестиции ще увеличат нарастването на производителността в икономиката и респективно на доходите.

Заетост

Средногодишният брой на заетите през 2021 г. ще остане почти на нивото от предходната година – увеличение с 0.1%, докато през периода 2022–2024 г. се предвижда ускорен рас-теж на този показател, повлиян от преустановяването на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и ефектите от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната. Оценките за нарастването на доходите от труд в средносрочен хоризонт са ревизирани във възходяща посока. Повишението на компенсацията на един нает се прогнозира да дос-тигне 8.8% през 2021 г. и 7.8% през 2022 г.

Инфлация

Очакванията в есенната прогноза са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с допусканията през пролетта. Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява и в края на 2021 г. инфла-цията ще достигне 3.8%, а средногодишната инфлация 2.2%. За следващата година се прог-нозира ускорение на средногодишната инфлация до 2.6%, докато тази в края на годината да се забави до 2%. През следващата година рискът за по-нататъшно повишение на меж-дународните цени на суровините и стоките се засилва все повече поради прекъснатите вериги за доставка. С това допускане е разработен алтернативен сценарий, като е оценено отражението върху основни макроикономически показатели.

Прогнозата за кредитите

за 2021 г. е ревизирана възходящо (спрямо пролетната). Годишното нарастване на вземанията от предприятия се прогнозира да бъде около 4.1%, а на вземанията от домакинствата – 10.3%. Кредитът за нефинансови предприятия ще се ускори в периода 2022–2023 г., в синхрон с възстановяването на частните инвестиции, подкрепени и от НПВУ.

Представената прогноза е зависима от развитието на епидемичната обстановка както в страната, така и в световен план. Важна предпоставка за нейното реализиране е поддържането на относително ниски нива на разпространение на вируса и ограничено въздействие от протичането на пандемията върху икономиката.

Риск пред прогнозата в периода 2022–2024 г. е реализирането на инвестициите по линия на проектите в НПВУ и на проектите финансирани от европейските фондове.

Риск пред прогнозата от технически характер, е предстоящата ревизия на историческите данни по националните сметки план, която Националният статистически институт ще направи към края на октомври и която може да наложи промяна на прогнозираната номинална стойност и динамиката на БВП и на неговите компоненти.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща