Екозащитници: Голям риск за природата, ако проблемът със заседналия кораб не се реши бързо и отговорно

Районът е част от Натура 2000, застрашени са не само морето, но и стотици видове птици, предупреждават от БДЗП

Климат / България
3E news
290
article picture alt description

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) изразява дълбока загриженост от бавното действие на държавните институции и липсата на капацитет в опитите да се реши проблемът със заседналия кораб „Вера Су“ край скалите на Камен бряг. „За нас е проява на безотговорност и пълна липса на професионализъм осъзнато да се изсипват изкуствени торове в морето в опит да се разтовари корабът“, се казва в позиция на екозащитната организация.

В нея се уточнява, че мястото, където се случва инцидентът, е част от защитената зона „Калиакра“, която попада в Натура 2000. Тя, освен скални степни местообитания, включва и значителна морска акватория. На територията на „Калиакра“ са установени над 310 вида птици, за 100 от които се изискват специални мерки за опазване на техните местообитания по Закона за биологичното разнообразие. От значение за Европейския съюз са 95 вида, включени в приложение 1 на Директива 79/409, както и голям брой мигриращи видове птици. Изключително е значението на района по време на миграция, тъй като е разположен на втория по големина прелетен път в Европа – Via pontica. В СЗЗ „Калиакра“ се намира последното голямо и сравнително добре запазено степно местообитание в Добруджа. Скалистите морски брегове се обитават от една от двете в България гнездови колонии на качулатия корморан (Phalacrocorax aristotelis), вид, който зависи изцяло от запазените морски екосистеми. Морската част на защитената зона е местообитание на средиземноморския буревестник, вид, който също би бил засегнат от увреждането на морските екосистеми.

От БДЗП предупреждават още, че Черно море е силно застрашено от еутрофикация – процес, който е предизвикан от обогатяването на морските води с биогенни елементи и може да доведе до увеличен растеж, продукция и биомаса на фитопланктон, както и до влошаване качеството на водата и различни промени в съотношенията и наличието на дадени организми. Последиците от еутрофикацията водят до влошаване на екологичното състояние на екосистемите, a Черно море е уязвимо от такъв род последствия, поради големия водосборен басейн и частичната си обособеност (затвореност).

Замърсяването на Черно море от различни видове торове, спомага за бурен процес на еутрофикация във водния басейн. Разграждането на мъртвата органична материя понижава съдържанието на кислород в морската среда, което от своя страна може да доведе до висока смъртност на живите организми. По този начин бива имитирана голяма част от хранителния ресурс за защитените видове птици, които обитават района. Най-засегнати от този процес ще бъдат някои видове като корморани, потапници, гмурци, чайки .

Предвид на големия екологичен риск, от БДЗП настояват за бързо и професионално решаване на проблема със заседналия кораб, без допълнително замърсяване на морето.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща