Бизнес климатът се влошава за пореден месец

Песимизъм вижда мениджмънта на почти всички отрасли, единствено секторът на услугите очаква задържане на сегашните нива

Икономика / България
3E news
532
article picture alt description

Бизнес климатът в България се влошава за втори пореден месец. След като през август в повечето сектори на икономиката ни бе отчетен спад на показателя, измерван сред мениджмънта на компаниите от различните браншове, същата ситуация отчита анкетата на НСИ и през септември. Така общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец.

Най-негативни са настроенията сред мениджърите в строителството. През настоящия месец съставният показател на бизнес климат в сектора спада със 7.3 пункт в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за строителната активност през следващите 3 месеца.

Основният проблем за развитието на строителния бизнес продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и цените на материалите. В сравнение с август делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени да се повишат през следващите 3 месеца се запазва.

На второ място по негативни очаквания за бъдещето се нарежда сектор „Търговия на дребно“. Там съставният показател за бизнес климата намалява с 2.6 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира и песимистични мнения както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите 3 месеца.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 23.4% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите 3 месеца.

Секторът на промишлеността също отчита негативни тенденции през настоящия месец, макар и с по-слаби темпове спрямо строителният и търговците на дребно. Тук показателят за бизнес климата намалява с 0.9 пункта, а като причина се посочват по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на фирмите от бранша. Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и прогнозите им за дейността през следващите 3 месеца са неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектор „Промишленост“ остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 51.3, 24.9 и 24.0% от анкетираните предприятия.

Относно продажните цени в промишлеността, 15.6% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващото тримесечие.

Секторът на услугите единствен без негативни настроения, макар да липсват и позитивни. Тук през настоящия месец показателят за бизнес климата запазва приблизително същото ниво, което е отчетено и през август. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения, като очакванията им за следващото тримесечие, както и в останалите икономически сектори, са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като спрямо предходния месец се регистрира засилване на отрицателното въздействие на някои фактори. Относно продажните цени в сектора на услугите, анкетата отчита известни очаквания за повишение през следващите 3 месеца.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща