Двоен ръст на печалбата за полугодието отчита АЕЦ „Козлодуй“

Енергетика / България
Георги Велев
966
article picture alt description

Двоен ръст на печалбата отчита АЕЦ „Козлодуй“ за полугодието на тази година. Дружеството е приключило първо полугодие на 2021 г. с печалба след данъчно облагане в размер на 262,89 млн. лв. Година по-рано за същия период печалбата е била за 126,17 млн. лв. По-високия финансов резултат се дължи на увеличените приходи от електроенергия, е записано във финансовия отчет на компанията. Така по всичко личи, че във финансов план тази година АЕЦ Козлодуй ще генерира рекордна печалба.

През първо полугодие 2021 г. оперативните приходи от дейността на Дружеството са в размер на 775,8 млн. лв.. Това е с 195,7 млн. лв. над отчетените за 2020 г. Постигнатите високи нива на приходите са в резултат на динамичната пазарна среда през периода и регистрирания нетипичен ръст в цените на електроенергия.

Производство

За полугодието на 2021 г. „АЕЦ Козлодуй” е произвел и продал електроенергия за 7,63 млн. MWh и бележи спад с 1,8% спрямо реализираната електроенергия за същия отчетен период на 2020 г. По-ниското производство е заради отклонения от прогнозните режими на работа на блокове 5 и 6. Припомняме, че през януари имаше непланово спиране на Пети блок на АЕЦ Козлодуй, а впоследствие реактора превантивно работеше на по-ниска мощност по технологични причини. През май пък имаше непланово автоматично разтоварване на Шести блок на атомната централа.

Доставките на ел.енергия на регулирания пазар са по-малко със 73,5 хил. MWh (-4.6%) спрямо предходния отчетен период, поради по-малки обеми на месечните квоти.

Реализираните количества електроенергия на свободния пазар са с 69 хил. MWh (-1,1 %) по-малко в сравнение с 1-во полугодие на 2020 г. поради по-малкото производство. Основният обем електроенергия е реализирана на борсовия пазар, администриран от БНЕБ ЕАД, отчитат от централата.

Топлоенергия

През първото полугодие на 2021 г. дружеството произведе 115,7 хил. MWh. Топлоенергия. Това е с 24,3 хил. MWh повече от същия период на 2020 г. Общото количество фактически начислено за продажба (на площадката и в гр. Козлодуй) топлоенергия е 51,8 хил. MWh, което е с 2 325 MWh над отчетените в предходната година. Причината за това е увеличеното, поради неблагоприятните климатични условия, потребление.

При работата си АЕЦ „Козлодуй“ излъчва също и минимално количество вредни CO 2 емисии. Според верифицирания им доклад от ИАОС общият брой на емисиите парникови газове възлиза на 471 t CO2. Закупени са необходимият брой квоти за покриване на задължението за 2020 г., обясняват във финансовия си отчет от атомната централа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща