МРРБ предлага четири варианта за обсъждане на Морския пространствен план на страната ни

Икономика / България
3E news
310
article picture alt description

Четири са вариантите за развитие на Черноморския регион, разгледани в проекта на Морски пространствен план на Република България (МППРБ) за периода 2021-2035 година. Те бяха представени по време на общественото обсъждане на проекта на Плана, проведено онлайн, организирано от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ.

Четирите сценария отразяват основните цели на Морския пространствен план – икономическо развитие, опазване на морската околна среда и социално сближаване. При първия вариант водеща е икономиката чрез оптимално използване на морските ресурси за син растеж. При втория вариант акцентът е върху устойчивата морска среда и съхраняването на морските екосистеми. Третият вариант отделя най-голямо внимание на социалното равновесие, а четвъртият, предпочитан от експертите вариант, е за интегрирано балансиране на трите аспекта. Този вариант също така позволява устойчиво развитие на морската политика в Черноморския регион, като обхваща шестте държави с излаз на Черно море – България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция и съчетава морското пространствено планиране и с интегрираното управление на крайбрежни зони. Според експертите, изготвили Доклада за екологична оценка, четвъртият вариант ще позволи съхраняването на морската околна среда, възстановяването на нейното добро състояние, опазването на биоразнообразието и затова той е най-добрият възможен сценарий за развитие на Черноморския регион.

По време на проведеното днес онлайн обществено обсъждане доц. д-р инж. Росица Николаева от „Националния център за териториално развитие“ ЕАД представи  Доклада за екологична оценка (ДЕО) и Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на МППРБ върху защитените зони. Проф. д-р арх. Веселина Троева, ръководител на експертния екип, разработил Морския пространствен план, запозна участниците подробно с целите и визията на плана.

Над 60 представители на общини, областни администрации, институции, професионални организации, неправителствения сектор и граждани взеха участие в дискусията.

Заместник-главният директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Нина Стоименова заяви, че очаква до края на тази година проектът на Морски пространствен план да бъде внесен в Министерски съвет за одобрение и след като бъде обнародван в „Държавен вестник“, да бъде представен на Европейската комисия.

Морският пространствен план е за периода от 2021 до 2035 година, като се предвижда да бъде актуализиран на всеки 10 години. Той ще позволи оптимално да се използват природните дадености и ресурси в акваторията на Черно море и да се създадат предпоставки за развитие на всички икономически дейности при спазване на екологичните норми. Планът не предвижда промяна в начина на трайно ползване на крайбрежните територии, както и инвестиционни инициативи или ново строителство по реда на нормативната рамка за устройство на територията.

Документите към Морския пространствен план, в това число Докладът за екологична оценка, са публикувани в секция „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информация може да бъде намерена и на Портала за обществени консултации.

До 10 септември 2021 г. е срокът, в който може да бъдат изпращани коментари, становища и предложения по публикувания проект на Морски пространствен план на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg След изтичане на този срок резултатите от обсъждането ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща