Впечатляващ ръст от 52 процента на активите на инвестиционните фондове за година

Увеличава се интересът на чуждестранните фондове към България, техният брой за година е нараснал с 960, сочат данните на БНБ

Икономика / България
3E news
608
article picture alt description

Към края на юни активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7105.5 млн. лева. Впечатляващ е размерът на годишния ръст на активи, които се увеличава с 2429.3 млн. лева (52 на сто), сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

Като процент от БВП, общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2021 г. е 5.5%, при 3.9% от БВП към юни 2020 г. и 5.1%  към края на първо  тримесечие на 2021 г.

Активите само на местните инвестиционни фондове достигат 2220.5 млн. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1645.2 млн. лева) те се увеличават с 575.3 млн. лева (35 на сто).

От таблицата по-горе е видно, че за една година общият брой на инвестиционните фондове, които оперира в България е нараснал с 960 – от 1208 към 30 юни 2020 г. до 2 168 към 30 юни 2021 година. По-голям ръст е отчетен при чуждестранните инвестиционни фондове – от 1077 до 2025, докато при местните нарастването е доста по-скромно – от 131 до 143.

Данните на БНБ показват нарастващ интерес на инвестиционните фондове към България.

Размер и структура на активите

Към края на юни 2021 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2220.5 млн. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1645.2 млн. лева) те се увеличават с 575.3 млн. лева (35%). В сравнение с март 2021 г. (1952.6 млн. лева) активите се увеличават с 267.9 млн. лева (13.7%).

Към края на второ тримесечие на 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 277.1 млн. лева (42.8%) до 924 млн. лева при 647 млн. лева към юни 2020 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 69 млн. лева (20.3%) до 409.5 млн. лева при 340.5 млн. лева към края на юни 2020 г. Спрямо март 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 176.5 млн. лева (23.6%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 23.8 млн. лева (6.2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 229.2 млн. лева (34.8%) до 887 млн. лева към юни 2021 г. (657.8 млн. лева към края на юни 2020 г.). В сравнение с март 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 67.6 млн. лева (8.2%).

Към края на юни 2021 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 41.6%, при 39.3% към юни 2020 г. и 38.3% към март 2021 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 39.9% от общата сума на активите към юни 2021 г. при относителен дял от 40% към юни 2020 г. и 42% към март 2021 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 244.9 млн. лева (35.9%) до 927.5 млн. лева, депозитите се увеличават с 3 млн. лева (1.7%) до 175.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 203.9 млн. лева (34.8%) до 790.6 млн. лева. В сравнение с март 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 68.8 млн. лв. (8%), депозитите нарастват със 17.4 млн. лева (11%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 62.3 млн. лева (8.6%). Към края на юни 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41.8%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 35.6% и акции/дялове на ИД и ДФ – 13.8%, при съответно 41.5%, 35.7% и 11.2% към края на юни 2020 г. Към март 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 44 %, следвани от ценни книжа, различни от акции – 37.3% и акции/дялове на ИД и ДФ – 9.8%.

Към края на второ тримесечие на 2021 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 50.3% и в евро – 42.9%, при съответно 55.1% и 36.5% към юни 2020 г. Към март 2021 г. активите, деноминирани в български лева, са 52.4%, а тези в евро – 40.2%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 206.8 млн. лева (22.6%) до 1123.8 млн. лева при 917 млн. лева към края на юни 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз6 нарастват с 269.5 млн. лева (65.8.%) до 679 млн. лева при 409.6 млн. лева към края на юни 2020 г. В сравнение с март 2021 г. инвестициите в България се увеличават с 63.2 млн. лева (6%), а в останалите държави от Европейския съюз – със 146.6 млн. лева (27.5%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 55.5% към юни 2021 г. при 63.1% към края на юни 2020 г. и 59.6% към март 2021 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към юни 2021 г. е 33.5% при 28.2% към края на юни 2020 г. и 29.9% към март 2021 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 4885 млн. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (3030.9 млн. лева), те нарастват с 1854.1 млн. лева (61.2%). В сравнение с края на март 2021 г. (4536.3 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 348.6 млн. лева (7.7%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2021 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 1377.5 млн. лева (61.9%) до 3604.1 млн. лева при 2226.6 млн. лева към юни 2020 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 254.6 млн. лева (43.9%) до 834.1 млн. лева към юни 2021 г. при 579.5 млн. лева към края на второ тримесечие на 2020 г. Спрямо март 2021 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 159.4 млн. лева (4.6%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 50.9 млн. лева (6.5%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2021 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (73.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.1%). Към края на юни 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 73.5% и 19.1%, а към март 2021 г. – 75.9% и 17.3%.

Към края на юни 2021 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2220.5 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2207.3 млн. лева. Към края на второ тримесечие на 2021 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2063.5 млн. лева (93.5%), а към сектор Останал свят – 143.9 млн. лева (6.5%). Спрямо юни 2020 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 502.5 млн. лева (32.2%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 68 млн. лева (89.6%). По институционални сектори към юни 2021 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 74.5 млн. лева (13.6%) до 622.9 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства (НТООД) нарастват с 300.4 млн. лева (45.5%) до 960.3 млн. лева. Спрямо март 2021 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват с 251.3 млн. лева (13.9%), а към нерезиденти – с 12.1 млн. лева (9.2%). По институционални сектори към юни 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 19.9 млн. лева (3.3%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – със 169.3 млн. лева (21.4%).

Към края на юни 2021 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (43.5%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (28.2%) и Нефинансови предприятия (7.9%). Техните дялове към юни 2020 г. са съответно 40.3%, 33.5% и 6.4%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 6.5% от общия размер на собствения капитал към юни 2021 г. при относителен дял 4.6% към края на юни 2020 г. и 6.8% към март 2021 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща