Енерго-Про Енергийни Услуги е първият търговец на електроенергия с лиценз за обследване за енергийна ефективност

Климат / Технологии
Георги Велев
1473
article picture alt description

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги беше вписана в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и в ре-гистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на пред-приятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. Енергийният търговец разполага с необходимите технически средства и специа-листи, които отговарят на изискванията в Закона за енергийната ефективност, съобщиха от компанията.

С това сертифициране компанията получава възможност самостоятелно да про-вежда енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, да удостоверява енергийни спестявания при крайни клиенти, както и да  издава сертификати за клас на енергийно потребление на сгради.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на своите клиенти цялостни решения в сферата на енергийната ефективност – от енергийни обследвания и монито-ринг до продажба на енергоспестяващи уреди и осветление. За целта ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага широка гама от решения в посока оптимизира-не на енергийни разходи и опазване на околната среда. В портфолиото на ком-панията вече присъстват продукти и услуги като: енергоефективно осветление, климатична техника, доставка и инсталиране на фотоволтаични централи за собствено потребление на енергия и търговска продажба, намаляване на загубите на електрическа енергия в трансформатори и електрически уредби; реконструк-ция и подмяна на ел. двигатели; анализи и технически решения за намаляване на разходите за реактивна енергия; мерки по генериращи мощности; подобряване на топлотехническите характеристики на сградите.

Търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО е първият търговец на електроенергия със сертификат за обследване за енергийна ефективност. ЕНЕРГО-ПРО Енер-гийни Услуги беше пионер и при издаването на удостоверения за 100% зелена енергия, базиращи се на гаранции за произход от АУЕР. Качествено проведен енергиен одит и правилно осъществени енергоефективни мероприятия дават добра възможност за отговорно използване на енергията и последователно нама-ляване на енергийните разходи. Компанията ще продължи да се стреми да въ-вежда иновативни, цялостни решения за своите клиенти.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща