Кюстендилският съд потвърди правото на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД да използва екологична биомаса

Решението на българския съд е в полза на хората и природата, централата спазва всички процедури

Енергетика / България
3E news
434
article picture alt description

Кюстендилският административен съд отхвърли поредната жалба на Сдружение „За Земята“, целяща забавяне или отмяна на въвеждането на по–щадящи природата горива. В случая става дума за биомаса, определена от Европейския съюз като възобновяем източник на енергия, чието внедряване в производството би довело до значително намаляване на въглеродните емисии.

ТЕЦ Бобов дол ЕАД подава уведомление за инвестиционно намерение  през 2015 г. до Директора на РИОСВ – Перник, с което иска да разшири производствената деейност като внедри в горивния микс биомаса, която включва слама и дървесни, слънчогледови и други пелети.

През 2016г. е издадено решение на Директора на РИОСВ – Перник, с което е решено да не се извършва ОВОС, тъй като няма вероятност оползотворяването на биомаса да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и природните местообитания, популациите и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитени зони. Решението е влязло в сила по законовия ред.

С уведомление от 2018 г. ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД информира компетентния орган по околна среда за промяна в обстоятелствата, при които е издадено Решението на РИОСВ., а именно „добавяне на биомаса при работата на горивната инсталация за производство на електрическа енергия“, при съотношение 20% биомаса и 80% въглища. С писмо на Директора на РИОСВ – Перник е прието, че планираната промяна не може да се счита за разширение или изменение на вече одобрено инвестиционно предложение. Цитираното писмо е обект на оспорване.

 

Претенциите на сдружението са, че е необходима нова процедура по Оценка на влиянието върху околната среда, поради увеличаване на дела на екологично определеното гориво, за сметка на намалените въглища, определяни като замърсител.

Решението на Съда може да бъде обжалвано от сдружението, но това ще доведе преди всичко до вреда на хората в региона.

Европейският зелен пакт е новата стратегия за растеж на Европа, като в основата му стои целта за достигане на неутралност по отношение на климата чрез изпозване на нискоемисионни горива, а това е в сърцето на заявката за „екологичен преход“.

 Ангажирани с целите на глобалните и европейски климатични политики, ТЕЦ Бобов дол ЕАД прави правилните стъпки като част от плана за „зелен рестарт“, включващ газифициране, внедряване на водород - една от големите теми в промишлената стратегия, както и изграждане на най – големия фотоволтаичен парк на територията на страната.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща