Близо 3 млрд. лв. ще инвестира Булгартрансгаз в развитие на газовия пазар и инфраструктура през следващите 10 години

Компанията предвижда и проекти са включени проекти за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
946
article picture alt description

“Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда инвестиции в размер на над 2. 986 млрд лева /без ДДС/ в периода 2021-2030 г. в развитието на газопреносната мрежа, а оттам и на пазара на природен газ в България. Това става ясно от десетгодишния план за развитие на мрежите на компанията, който ще бъде разгледан на обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ на 11 август и е пубикуван на онлайн страницата на енергийния регулатор.

Наред с изграждането на нови газопроводни отклонения, чрез които се създават условия за ускоряване на газификацията в страната със съответните икономически, социални, екологични и др. ползи за местното население, за първи път в приоритетите за инвестиционната дейност на "Булгартрансгаз" е включено изпълнението на проекти за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива.

В отговор на Пътната карта за водород в Европа и в съответствие със стратегическите цели и приоритети в областта на енергетиката и климата на България, "Булгартрансгаз" предвижда изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. Очакваният резултат от изпълнението на този план е значително повишаване на качеството и обема на предлаганите от дружеството услуги, свързани с транспортирането и съхранението на природен газ, и е в пряка връзка с превръщането на България в значим регионален газов център - хъб, в който се създават технически възможности за вход и изход на потоци природен газ, постъпващи от разнообразни източници и по нови маршрути.

Инвестиционният план на държавния оператор на газопреносната мрежа за следващите 10 г е разработен на базата на анализ на търсенето и предлагането, оценката на риска, както и задълженията на комбинирания газов оператор към обществото.

Според „Булгартрансгаз“, предвидените за периода 2021 – 2030 г. инвестиции ще допринесат за повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура, както и за изпълнение на изискванията за опазване на околната среда за посрещане на очакваното нарастващо търсене на природен газ в страната и региона.

Предвидените инвестиции са разпределени в 3 групи:

- инвестиции за реконструкции, рехабилитации и основни ремонти на преносните мрежи, включващи инвестиции в съществуващите компресорни станции, инвестиции в съществуващата линейна инфраструктура, инвестиции в съществуващите газорегулиращи и
измервателни станции и ПГХ „Чирен”;

- инвестиции за изграждане на нови обекти към съществуващата инфраструктура, необходими за повишаване ефективността на
експлоатацията;

- инвестиции в спомагателната инфраструктура, в т.ч. оптична кабелна мрежа.

Друг акцент в десетгодишния план на дружеството е осигуряването на възможност за развитие на конкурентен газов пазар и за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. В това направление като са посочени следните следните цели:

- намаляване на енергийната зависимост;

- възможност за създаване на регионална газова борса, в т.ч. спот пазар, чрез изграждане на необходимите съоръжения за свързване на съществуващата газопреносна инфраструктура с бъдещите трансевропейски газови коридори и с проектите от Южния газов коридор, които се предвижда да осигурят диверсификация на източниците на доставка на природен газ и газотранспортните маршрути за Европа;

- присъединяване на газопроводната мрежа на добивните предприятия в страната;

- изграждане и внедряване на електронни системи за управление на дейностите.

Гарантирането на сигурността на доставките на природен газ за страната ще се осъществи чрез: инвестиции в изграждане на междусистемни връзки за осигуряване на свързаност с други газопреносни мрежи и инвестиции за разширяване на подземното газово хранилище в Чирен, както по отношение на съоръженията за добив и нагнетяване, така и на възможностите за съхраняване на по-голям обем природен газ, е записано в плана.

Като основна цел е посочено и осигуряване на достъп до природен газ на нови общини и на нови крайни потребители, което ще допринесе за подобряване на екологията, качеството на живот, енергийната ефективност и реализирането на икономии от по-евтино гориво. Това ще стане чрез разширяване на съществуващите газопреносни мрежи до нови региони от страната и изграждане на нови газоизмервателни и газорегулиращи станции, осигуряващи възможност за присъединяване към газопреносните мрежи на нови крайни потребители или на газоразпределителни мрежи.

Представено е и подробно описание на проекти с ключово значение за процеса на либерализация, диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, развитие на газовата мрежа в региона, както и с принос за националната икономика.

В плана са посочени данни на Международната агенция по енергетика /IEA/ от 2020 г., която прогнозира, че търсенето на газ в Европа ще се запази стабилно в периода 2019-2025 г. В последните години потреблението на природен газ в ЕС се повишава след спада, породен основно от икономическата криза и ниската цена на въглищата. Постепенното възстановяване на икономиката, ангажиментите за намаляване на парниковите газове и непрекъснато растящата цена на квотите за емисии неминуемо ще доведат до повишаване на търсенето на природен газ. Същевременно се реализират редица проекти за доставка на природен газ до европейския пазар от нови източници и по нови маршрути. Увеличават се броят и натовареността на терминалите за втечнен газ и новите газопроводи за внос на газ отстрани извън ЕС.

На тази база в плана се предвижда да бъдат изградени и въведени в експлоатация нови междусистемни газови връзки със съседни държави, както и да бъде въведен в експлоатация терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Посочено е, че в страните от региона са в ход активни дейности, свързани с развитието на газовата инфраструктура и съществуват обективни очаквания за повишение на потреблението на природен газ. Поради това България работи за ускоряване на процеса на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Благодарение на осигурените нови капацитети за пренос към България, през 2020 г. са реализирани значителни доставки от алтернативни източници, в т.ч. втечнен природен газ от терминала в Ревитуса, Гърция, сочат от Булгартрансгаз.

Според експертите на държавния газопреносен оператор по-голямата конкуренция е сред предпоставките за понижаване на цените, което допълнително стимулира търсенето на газ за сметка на въглищата и петрола. Очакванията са в следващите години ролята на природния газ да се запази на фона на обвързващия ангажимент на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. с 40 на сто спрямо 1990 г. и поетапното извеждане от експлоатация на въглищни и ядрени енергийни мощности. Нарастващата нужда от устойчиво развитие на транспортния отрасъл също акцентира върху използването на природния газ като алтернативно гориво. В последните години корабоплавателната индустрия също се фокусира към употребата на втечнен природен газ.

Развитието на пазара на природен газ в региона е свързано с очакванията за ръст на потреблението в съседните на България държави. Това се дължи в голяма степен на възможностите за доставки на природен газ по нови трасета и от нови източници: Южния газов коридор, "Турски поток", разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" в участъка от българо-турската до българо-сръбската граница, терминалите за ВПГ, както и потенциала на местния добив. Всички перспективи са в синхрон с плановете за изграждане на нови интерконекторни връзки между газопреносните системи на България и съседните страни, както и с реализацията на газов хъб "Балкан", допълват от българския газопреносен оператор. В този контекст изключително важни са разширението и модернизацията на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" и разширението на капацитета за съхранение.

За дружеството приоритет е реализирането на проектите от газов хъб "Балкан", който има потенциала да свърже основните газови проекти в Югоизточна Европа, гарантирайки прозрачен и недискриминационен достъп на всички потенциални участници на пазара. Ускорено се изгражда необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията: разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" от българо-турската до българо-сръбската граница, изграждане на междусистемни връзки с Гърция и Сърбия, разширение, рехабилитация и модернизация на съществуващата мрежа. Това допринася за постигане на по-висока степен на пазарна интеграция и гарантиране на доставките на природен газ за страната и за региона, осигурява се достъп до различни източници на природен газ и до терминали за ВПГ.

Проектът за изграждане на терминала за втечнен газ "Александруполис", в който "Булгартрансгаз" участва с 20 процента от акционерния капитал на проектната компания, има стратегически важно значение за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки за България и останалите страни в региона. В период до 2024 г. дружеството планира поетапно разширение на ПГХ "Чирен". Осигуряването на допълнителен обем за съхранение ще насърчи търговията с природен газ, ще повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар. Разширението на ПГХ "Чирен" е в синергия и с проекта за LNG терминал край Александруполис и ще даде възможност на търговците и потребителите на газ в региона да се възползват в пълна степен от динамичното развитие и конкурентните предимства, осигурявани от пазара на втечнен природен газ.
 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща