Правителството измени и разшири списъци със защитените зони от мрежата „Натура 2000“

Климат / България
3E news
281
article picture alt description

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С приетите изменения се прецизират границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000“, след извършен анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. Тези промени се налагат защото при първоначалното определяне на границите на зоните не е имало възможност за използване на точни кадастрални данни (М 1 :5 000) и са ползвани други източници, със значително по-малка точност в рамките на изисквания от ЕК мащаб (М 1: 100 000). По този начин са отстранени неточности на базата на най­добрата налична към момента информация, което да позволи тяхното обявяване в адекватен на целите на Директивата за местообитанията обхват.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията ще се увеличи с 0,003% от националната територия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща