ЧЕЗ Разпределение обявява търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект в град Годеч

Енергетика / България
3E news
302
article picture alt description

О Б Я В Я В А

На 21.09.2021 г. от 14.00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Годеч и представляващ:

Поземлен имот с пл. № 972 с площ 170 кв.м., участващ в образуването на УПИ III-972, 973,

кв. 72 по плана на гр. Годеч с административен адрес: гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски“ № 36, ведно с принадлежащите към него:

- двуетажна сграда със застроена площ от 60 кв.м., съответно РЗП - 120 кв.м.

- едноетажна сграда - гараж със застроена площ от 60 кв.м.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 73 081,00 (седемдесет и три хиляди осемдесет и един лева) без ДДС  и наддавателна стъпка равна на 3 655,00 (три хиляди шестстотин петдесет и пет) лв. 

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00ч. до 15:00 ч.  в срок до 15.09.2021г. на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.

Контактно лице за огледи:

Лице за контакт

Телефон

E - mail

Светлана Господинова

+359 894 787 571

svetlana.gospodinova@cez.bg

 

 

Документация за участие в търга, може да бъде заявена и получена всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на посоченият e-mail или на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2 до 17.09.2021 г.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159 до 10:00 ч. на 21.09.2021 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 7 308.10 (седем хиляди триста и осем лева и 0,10 ст.) се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България”АД: IBAN  BG79CITI 9250 1005 0094 00; BIC/SWIFT CITIBGSF; СИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 ч. на 20.09.2021 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 ч. на 21.09.2021 г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

 

За допълнителна информация: Светлана Господинова,

GSM 0894 78 75 71,

email: svetlana.gospodinova@cez.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща