КЕВР: От 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ ще бъде възможна само след издадена лицензия

Търговците с природен газ следва да имат предвид нормативните срокове за издаване на лицензия за дейността

Енергетика / България
3E news
776
article picture alt description

Дейността търговия с природен газ ще могат да извършват само притежатели на лицензия, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Във връзка със законовите изисквания, предвиждащи от 01.10.2021 г. дейността „търговия с природен газ“да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия, Комисията за енергийно и водно регулиране счита за необходимо всички заинтересовани лица да имат предвид следното :

Съгласно приетите изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.), считано от 01.10.2021 г., дейността „търговия с природен газ“ ще  се извършва въз основа на издадена лицензия (чл. 39, ал. 1, т. 5). 

По силата на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗЕ, от 01.01.2021 г. търговците на природен газ следва да подават пред КЕВР заявления за издаване на лицензия.  Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗЕ процедурата за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи. 

Към настоящия момент в Комисията са подадени 17 заявления за издаване на лицензия за „търговия с природен газ“.

С оглед своевременното разглеждане на постъпилите заявления за издаване на лицензии и произнасяне по тях, КЕВР напомня, че нормативно определения срок, в който Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия, е до 3 месеца от подаването на заявление (чл. 41, ал. 3 от ЗЕ). 

Всички заинтересовани лица следва да имат предвид нормативно определените срокове и изисквания за подаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, тъй като това е в интерес на самите заявители.  
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща