КЕВР приe методиката за определянето на цените на електроенергията на Доставчика от последна инстанция (ДПИ)

Определянето на цените на електроенергията на ДПИ ще става на пазарен принцип чрез сключване на сделки по свободно договорени цени, регламентират се по-ясни правила и по-справедлив механизъм, отчитащи интересите и на доставчиците, и на клиентите

Енергетика / България
3E news
913
article picture alt description

 Комисията за енергийно и водно регулиране прие на закрито заседание Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (Методика), съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор. 

Както стана ясно през месец юни новата методика се обвързва с цените на електроенергията в сегмент „ден напред“ на БНЕБ и тези за недостиг на балансиращия пазар).
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията има правомощието да приема и да контролира прилагането на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ, уточняват от пресцентъра.

Причината за приемането на нова методика е, че досегашната методика от 2013 г.  регламентираше начин на определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство. Тя предвиждаше закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите на ДПИ да става само от обществения доставчик, въз основа на решение на КЕВР за определяне на съответните количества, докато съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ  тази енергия следва да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници. Посочените противоречия със закона са съществени и това налага приемането на изцяло нов акт, с който да се преуреди начина на определяне на цените на ДПИ в съответствие с изменението на нормативната уредба и актуалното развитие на пазара.  

С приемането на новата Методика цената за доставка на ДПИ се обвързва с почасовите цени на пазара „Ден напред“ на БНЕБ и с цените за недостиг на балансиращия пазар. По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този ДПИ. Предотвратява се формирането на необосновано високи цени на доставка, като се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата и така се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти.  

С новата Методика се регламентират по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които отчитат интересите, както на доставчиците, така и на клиентите.  Отнема се възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара.  Допуска се толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от ДПИ и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. Съществен елемент в Методиката е, че тя създава условия КЕВР бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът на Методика и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации, припомнят от енергийния регулатор. Преди окончателното приемане на Методиката, в изпълнение на законовите разпоредби, КЕВР проведе на 14.06.2021 г. обществено обсъждане със заинтересованите лица. В обсъждането по дистанционен път участваха представители на НЕК ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, „Енерго-Про Продажби“ АД. В предвидения 14-дневен срок участниците в проведеното обсъждане, както и Българска стопанска камара и „ЕСП Златни пясъци“ ООД, внесоха писмени становища. В Съгласувателната таблица към проекта за Методика Комисията дава мотивирано становище по всяко едно от постъпилите предложения и възражения.  

Приетата от КЕВР Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция ще бъде изпратена в „Държавен вестник“ за обнародване.

Още по темата: Доставчикът от последна инстанция ще осигурява електроенергия за клиентите си по борсови цени
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща