60 на сто от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби преминаха от 1 юли на ДПИ

За доставката от Доставчик от последна инстанция (ДПИ) е необходимо сключване на писмен договор

Енергетика / България
3E news
837
article picture alt description

Съгласно изискване в Закона за изменение и допълнение към Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. всички небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби следваше да преминат от 01.07.2021 г. на доставчик на електроенергия по свободно договорени цени. Близо 40% клиенти на дружеството направиха своя избор и сключиха индивидуални договори в законоопределения срок. От 1 юли ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще продължи да снабдява небитовите клиенти, които не са предприели стъпки за избор на доставчик на свободен пазар, но вече не в качеството си на търговец на електрическа енергия, а като Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Междувременно избор на доставчик на електроенергия ще е възможно всеки месец до 10-о число, както и досега, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец.

Доставката на електрическа енергия от ДПИ се извършва въз основа на писмен договор по цени на електрическата енергия, които се определят съгласно Методика, приета от КЕВР. До одобряването от КЕВР на Общи условия на договорите на ДПИ ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД прилага в отношенията с клиентите си писмени договори. Съгласно чл. 104, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, в случай че клиент няма сключен договор с ДПИ и не сключи такъв в указания му срок, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за временно преустановяване и възстановяване на снабдяването. Договор с ДПИ може да се сключи директно в Центровете за обслужване на клиенти на компанията или чрез онлайн портала https://online.energo-pro.bg/, където клиентите могат да си генерират сами договора. След това имат няколко опции:

- Да го подпишат с КЕП и да го изпратят на и-мейл service@energo-pro.bg;  

- Да го разпечатат, подпишат в два екземпляра и изпратят на адрес по поща до ЕНЕРГО-ПРО гр. Варна;

- Да го разпечатат, подпишат в два екземпляра и занесат в Център за обслужване на клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е титуляр на лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, която обхваща административните области с центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. ДПИ осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност и др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик. Подробна информация за всички условия по доставката от ДПИ е публикувана на сайта на дружеството: https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-dostavchik-ot-posledna-instancija.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща