КЕВР реши: Цената на тока за бита се повишава с 4,40 процента, на парното – с 16,23 на сто

Енергетика / България
3E news
1193
article picture alt description

Цените на топлинната енергия се повишават средно с 16,23 % съобщиха от пресцентъра на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според обяснението основните причини за този скок са високите цени на природния газ и въглеродните емисии. Както стана ясно по-рано днес, цената на природния газ, по която „Булгаргаз“ като обществен доставчик ще продава синьото гориво  на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия през месец юли ще бъде 49,94 лв. за MWh.

Междувременно цената на въглеродните емисии по договора за декември тази година ( СО2 (Carbon Emission Allowances (EUA) на ICE се върна към нивото от над достигна до 58 евро за тон. Както уточняват от КЕВР това е ръст от почти 150 % спрямо втората половина на миналата година.

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2021 г. 

Комисията утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, след извършен регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел за периода 1.07.2021-30.06.2022 г.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени : 

за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh. За сравнение, досега тя бе 82,09 лв./MWh (без ДДС).

за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh. Досега – 87,85 лв./MWh (без ДДС)

за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh. Досега – 72,66 лв. /MWh (без ДДС)

за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh. Досега – 71,06 лв./MWh (без ДДС)

за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 98,29 лв./MWh. Досега – 84,16 лв./MWh (без ДДС), 

за „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh, 

за „Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh, 

за „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh. 

Както вече бе отбелязано, средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %. 

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища,  определените цени на топлинната енергия за бита са : 

за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, 

за „Топлофикация - Перник“ АД - 84,32 лв./MWh, 

за „Топлофикация Сливен“ ЕАД  - 78,18 лв./MWh , 

за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 108,06 лв./MWh. 
 
Като национален регулаторен орган КЕВР регулира цените в съответствие с нормативната уредба и актуалните пазарни условия. Основен приоритет на Комисията е да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като отчита и интересите на енергийните дружества, при спазване изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и за възстановяване на разходите, заявяват от КЕВР. 

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли т.г. е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии.

Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%.

При международните цени на петрола също е налице рязък скок - с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent.

Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г. 

Отчитането на актуалните цени към м. юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии наложи Комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края на м. април 2021 г.

Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ MWh, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв./ MWh.  

Заложената цена на СО2 квоти от 47 евро/тон емисии също претърпя корекция и във финалното решение тя е 51 евро/тон.

България не разполага със собствени ресурси на петрол и природен газ и тези суровини се доставят изцяло от внос. По тази причина Комисията няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на тези ценообразуващи елементи, тъй като те са обективен фактор и регулаторът не разполага с механизъм за въздействие върху тях. Комисията е наясно, че по-високите цени на топлинната енергия ще се отразят неблагоприятно за потребителите на услуги, но отказът да бъдат отчетени действащите в момента пазарни фактори създава рискове за срив в дейността на енергийните дружества, които ще бъдат в невъзможност да покриват нарасналите си разходи, уточняват от КЕВР. 

В решението на Комисията за всяко едно топлофикационно дружество е определена индивидуална прогнозна годишна цена на топлинната енергия за регулаторния период, в зависимост от неговата специфика – брой на абонатите, размера на топлопреносната мрежа и съоръженията по нея, начина на производство на топлинна и електрическа енергия и др. Определянето на  прогнозна  цена на топлинната енергия  е извършено от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия. Комисията осъществи ценово прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата в съответствие с тенденциите на  международни газови пазари и сключените на тях фючърсни сделки. В прогнозната цена на природния газ регулаторът отчете данните за петролната и хъбовата компонента в търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар. Взети са предвид  прогнозните цени по тримесечия, в които са включени и цената „задължение към обществото“ и компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,5% от средната покупна цена на природния газ. 

По отношение на СО2 квоти Комисията определи тяхната прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро/t СО2. Към момента действащата спот цена на Европейската енергийна борса е над 55 евро/тон емисии, с тенденция да продължи да нараства.  

Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия дава възможност по време на ценовия/регулаторния период Комисията да изменя цените на топлинната енергия, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата.  

С цел да не бъде допуснат допълнителен ръст на цените на топлинната енергия Комисията положи всички усилия за намаляване на разходите на енергийните дружества, извън тези за природен газ и за емисии. В заявленията на дружествата бяха нанесени сериозни корекции. Не бяха приети исканията за повишаване на разходите за заплати, инвестиции, ремонти, амортизации и за поддръжка на съоръжения, които биха довели до допълнително увеличение на цената на топлинната енергия. В решението на регулатора тези разходи са ограничени и остават на нивата им през 2020 г. За първи път регулаторът драстично намали и технологичните разходи на дружествата по преноса на топлоенергия.

Цени на тока
 

Както става ясно и при цените на тока повишението е повече от очакваното  и вместо 3 % става малко над 4 %, но за софиянци то ще е почти 6 процента.

Комисията утвърди и окончателните цени в  сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%. 

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД  крайната цена на електроенергията нараства  с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД  -  с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ - с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %.  В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".    

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.  Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия. 

Електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, е 10 984 721 MWh. Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от ФСЕС, е определена на 108,37 лв./MWh.
 
Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от  топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво - природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.  

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на  ТЕЦ "Марица-изток 2" в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.  

Решенията на КЕВР за цените от 1 юли 2021 г. в сектор „Електроенергетика“ и в сектор „Топлоенергетика“ ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.
 

pdfviewer

Още по темата: Антон Иванов: Ще са необходими поне две години, за постигане на ново равновесно ценово ниво, както за ресурсите, така и за генериращите технологии

КЕВР утвърди цена на природния газ за месец юли в размер от почти 50 лв. за MWh

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща