Бизнес климатът през юни се влошава за първи път от началото на годината

Участниците в бизнес анкетата на НСИ определят намаляване с 4.0 пункта на стопанска конюнктура спрямо предходния месец май

Икономика / България
3E news
373
article picture alt description

За първи път от началото на годината участниците в бизнес анкетата на НСИ определят стопанската конюнктура през юни като влошаваща се спрямо предходния месец май. Общият показател на бизнес климата през настоящия месец намалява с 4.0 пункта в сравнение с предходния, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството.

Преди това през януари бизнес климатът се повишава с 6.9 пункта спрямо декември 2020 година; нараства с 1.8 пункта през февруари; през март се увеличава с 2.1 пункта; през април се запазва без промяна спрямо предходния месец март; и през май повишението е най-високо от началото на годината, с 12.4 пункта.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 8.4 пункта през юни в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса в сектора продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от чужбина.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 6.5 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно, обаче, прогнозите им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са благоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността, остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите, като в сравнение с предходния месец се отчита нарастване на отрицателното им влияние.

Относно продажните цени делът на мениджърите, които очакват повишение през следващите три месеца, се увеличава.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва приблизително нивото си от май. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса през следващите шест месеца са неблагоприятни, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца са резервирани.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за дейността, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното ѝ въздействие. На второ и на трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени търговците на дребно предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 2.7 пункта, което се дължи на позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги също са благоприятни.

Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и фактора „други“.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща