КЕВР ще обсъди проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
978
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди проект на нова Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ). Това е изключително важна стъпка, предвид настоящия етап на либерализация на електроенергийния пазар.  Както и излизането на малките фирми на свободния пазар и последващите етапи до 2025 година. 

Както е известно, в случай, че дадена фирма не успее да сключи договор с търговец до края на юни тази година ще трябва да премине към доставчик на последна инстанция, където по правило електрическата енергия би трябвало да е по-скъпа с до 10 процента от тази на свободния пазар. Това на този етап не се усети, заради т.нар. служебни типови договори, но с изтичането на гратисния период те ще отпаднат. 

„ Действащата методика регламентира начин на определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство, тъй като предвижда закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите на ДПИ да става само от обществения доставчик, въз основа на решение на КЕВР за определяне на съответните количества“, се казва в докладът на работната група към регулатора. Обяснява се също така, че според разпоредбите на закона за енергетиката (чл. 100, ал. 1 от ЗЕ) „тази енергия следва да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници“. 

„Горните противоречия със закона са съществени и налагат приемането на изцяло нов акт, с който да се преуреди начина на определяне на цените на ДПИ в съответствие с изменението на нормативната уредба и актуалното развитие на пазара“, пишат експертите от работната група към енергийния регулатор.

Базирайки се на изменението на закона за енергетиката се припомня и отпадането на задължението на регулаторния орган „да определя разполагаемост за всеки производител, а в условията на оперативна самостоятелност следва да определя такава в зависимост от заявените количества електрическа енергия за продажба на пазара, което гарантира сигурност на системата, като чрез икономически механизми производството се обуславя от потреблението на енергия в страната, в съответствие с принципа на регулиране в енергетиката да се осигури баланс между производството и потреблението на електрическа енергия“. 

„Тъй като обществените отношения, свързани с осигуряването на електрическа енергия за регулирания пазар, се уреждат по коренно различен начин, това налага и отмяната на Методика за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия“, обясняват от работната група. 

От регулатора също така  допълват, че при това положение КЕВР не може да упражнява ефективен контрол „по отношение прилагането на действащата Методика от различните ДПИ, което е в резултат от сложния начин на ценообразуване по досегашните формули“.  Освен това в анализа си експертите от работната група обясняват, че „действащата Методика не ограничава ДПИ да закупуват енергия по цени по своя свободна преценка, които могат да надвишат дори в пъти пазарните такива, което позволява злоупотреби и не би трябвало да се допуска с оглед на факта, че снабдяването с електрическа енергия от ДПИ е услуга от обществен интерес“.  
Според експертите новата Методика ще даде възможност на регулатора да упражнява по-ефективен контрол. Освен това се създават и по-ясна правила и механизъм за определяне на цените на Доставчик от последна инстанция. 

„С проекта на Методика се цели регламентирането на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които да отчитат интересите, както на доставчиците, така и на клиентите. 

В тази връзка е необходимо индиректно, тоест чрез риск от претърпяване на финансова загуба, да се отнеме възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара, като все пак се допусне известен толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. С предложения проект се цели и създаването на условия КЕВР да може бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ“, се казва в доклада, подготвен от експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща