EK може да сезира Съда на ЕС за разпоредбите в България за замърсяването от промишлеността

България трябва да спази изричното изискване да се прави повторна оценка на дерогацията, свързана с по-малко строги ограничения на емисиите, при всяко преразглеждане на разрешително на предприятие от индустрията.

Икономика / България
Рая Лечева
507
article picture alt description

Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са в областите околна среда и рибартво, миграция и сигурност, данъчно облагане, съобщиха от ЕК. 

- Околна среда и рибарство

Комисията изпраща мотивирано становище на България за това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство всички елементи на Директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС), в която се определят правила за дейностите, които включват предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на генерирането на отпадъци. Въпреки че България е транспонирала правилно повечето от разпоредбите на Директивата, съществуват някои аспекти, които не са правилно отразени. Сред тях фигурира изричното изискване да се прави повторна оценка на дерогацията, свързана с по-малко строги ограничения на емисиите, при всяко преразглеждане на разрешително, и да се извършват инспекции с цел разследване на сериозни екологични жалби, аварии, инциденти и случаи на неспазване във възможно най-кратък срок, вместо в рамките на 30 дни.

България разполага със срок от два месеца

Поради това днес Комисията реши да издаде на България мотивирано становище. България разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай Комисията може да сезира Съда.

Да подсилим въздействието на публични и частни проекти върху околната среда

Комисията настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си законодателство Директивта относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС).) . В Европейския зелен пакт се подчертава колко е важно Европа да продължи да изпълнява целите си в областта на околната среда, като включва също така и екологичните съображения в процесите на вземане на решения. През март 2019 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България поради неправилното транспониране на Директивата. България е коригирала някои от проблемите, посочени в писмото, но други остават нерешени. Например, България все още не предоставя на обществеността някои елементи от оценката на въздействието, което е изискване на Директивата. В Директивата се изисква също така инвеститорите да включат резултатите от други съществуващи оценки в доклада за оценка на въздействието, но България не гарантира това. Поради това Комисията реши да издаде на България мотивирано становище. Понастоящем България разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда.

Наказателна процедура заради липсата на мерки срещу разпространението на инвазивни чужди видове

Комисията призовава 18 държави членки да защитават околната среда срещу инвазивни чужди видове. Това са Белгия, България, Чехия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия да приложат различни разпоредби на Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. В Европейския зелен пакт и европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. се подчертава колко е важно ЕС да спре загубата на биологично разнообразие чрез опазване на нашите природни обекти и възстановяване на увредените екосистеми до добър екологичен статус. От екоминистерството уточниха, че ЕК стартира наказателна процедура срещу държавата заради липсата на система за наблюдение на инвазивните видове до 13 януари 2018 г. и не е изготвила План за действие до 13 юли 2019 година.

Инвазивните чужди видове са растения и животни, които в резултат на човешка намеса се установяват в райони извън своя естествен ареал, като се разпространяват бързо и изместват местни видове, което води до сериозни екологични и икономически последици. Всички 18 държави членки не са изготвили, приложили и съобщили на Комисията план за действие (или набор от планове за действие) за справяне с най-важните начини за непреднамерено въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове, които засягат ЕС.

Освен това България, Гърция и Румъния не са създали система за наблюдение на инвазивните чужди видове, които засягат ЕС, или не са я включили в съществуващата си система. Гърция и Румъния не са създали напълно функциониращи структури за извършване на официалните проверки, необходими за предотвратяване на умишленото въвеждане в ЕС на видове, пораждащи безпокойство. Португалия не е представила доклад за изпълнението. Ето защо Комисията реши да изпрати на всяка държава членка официално уведомително писмо, в което се предоставя срок от два месеца за отговор на писмото и за предприемане на необходимите мерки. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да издаде мотивирано становище.

ЕК закри три наказателни процедури срещу България от пакета Кръгова икономика в областта на отпадъците

Европейската комисия взе решение, с което закри три наказателни процедури срещу България от пакета Кръгова икономика. Това са процедури в областта на отпадъците и по-конкретно свързани с въвеждането в националното ни законодателство на европейските изисквания по Рамковата директива за отпадъците, по отношение на отпадъците от опаковки, както и специфичните отпадъци от излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и такива от електрическо и електронно оборудване.

- Миграция, вътрешни работи и Съюз на сигурност

Комисията настоятелно призовава България, Германия, Плоша, Португалия да гарантират правилното транспониране на правилата на ЕС за борба с тероризмаКомисията реши да открие официални процедури за установяване на нарушение като изпрати официални уведомителни писма на България и още три държави членки, тъй като не са транспонирали правилно някои елементи от правилата на ЕС за борба с тероризма (Директива (ЕС) 2017/541), а именно определението за терористични престъпления и правата на жертвите на тероризъм. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 8 септември 2018 г.

Директивата относно борбата с тероризма представлява ключов елемент от програмата на ЕС за борба с тероризма и включва разпоредби, които криминализират и санкционират престъпления, свързани с тероризма, като пътувания в чужбина с цел извършване на терористично престъпление, връщане в ЕС или пътуване на неговата територия с цел извършване на такива дейности, обучение за терористични цели и финансиране на тероризма. Освен това в правилата на ЕС се предвиждат специални разпоредби за жертвите на тероризма, за да се гарантира, че те имат достъп до надеждна информация, както и до професионални и специализирани служби за подкрепа, непосредствено след атентат, докато това е необходимо. Държавите членки имат срок от два месеца, за да отговорят на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

- Данъчно облагане и митнически съюз

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на България, с което обръща внимание на данъчното третиране на дъщерните дружества, облагани с по-ниски данъци. Данъчното облагане на такива дружества се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета. Правилата за борба с избягването на данъци позволяват на държавата членка, в която е установено дружеството майка, да облага печалбите не само на това дружество майка, но и печалбите на дъщерните дружества, които не плащат корпоративен данък в пълна степен (или изобщо) в юрисдикцията по местопребиваване. В действащото законодателство, с което се транспонира тази директива в България, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни дружества), които подлежат на „алтернативни форми на данъчно облагане“. Такова освобождаване не е разрешено съгласно директивата. Поради това Комисията счита, че неправомерното освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества, които подлежат на „алтернативни форми на данъчно облагане“, представлява нарушение на Директивата срещу избягването на данъци. България разполага със срок от два месеца, за да отстрани недостатъците, установени от Комисията, след което Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Днес ЕК публикува информация за започнали производства за нарушения на европейското законодателство във всички страни. Може да видите всички към всички страни- членки ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща