Активи за 9.470 млрд. лева управляват застрахователите в България към края на март

Техният размер се увеличава с 694.4 млн. лв. (7.9 на сто) в сравнение с края на март 2020 г. и с 279 млн. лв. (3 на сто) спрямо края на 2020 г. (9.190 млрд. лева), сочат данните на БНБ

Икономика / България
3E news
684
article picture alt description

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 9.470 млрд. лв. към края на март. Техният размер се увеличава с 694.4 млн. лв. (7.9 на сто) в сравнение с края на март 2020 г. и с 279 млн. лв. (3 на сто) спрямо края на 2020 г. (9.190 млрд. лева), отчита Бълаграската народна банка.

Размер и структура на активите

Активите на тези дружества нарастват за една година с 279.5 млн. лв. (11.3 на сто) от 2.471 млрд. лв. към края на март 2020 г. до 2.751 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. Спрямо края на декември 2020 г. (2.683 млрд. лв.) те нарастват с 67.2 млн. лв. (2.5%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март 2021 г. е 29% при 28.2% към края на първото тримесечие на 2020 г и 29.2% в края на декември 2020 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане (тук са включени и презастрахователите), се увеличават с 415 млн. лв. (6.6%) – от 6.304 млрд. лв. към края на март 2020 г. до 6.719 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. и нарастват с 212.1 млн. лв. (3.3%) спрямо края на декември 2020 г. (6.507 млрд. лева). Към края на март 2021 г. относителният дял на активите на застрахователнитедружества, извършващиобщозастраховане, в общия размер на активите надружествата, извършващизастрахователнадейност, е 71% при 71.8% в края на първото тримесечие на 2020 г. и 70.8% в края на края на декември 2020 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2021 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 319.7 млн. лв. (7.7%) до 4.476 млрд. лева. Спрямо края на март 2020 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 364.6 млн. лв. (31%) до 1.539 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 248.2 млн. лв. (25.9%) до 1.208 млрд. лв., а депозитите намаляват с 2 млн. лв. (0.3%) до 625.8 млн. лева. В края на първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.3% при 47.4% към края на същото тримесечие на 2020 г., на акциите и другите форми на собственост – 16.3% при 13.4% към края на март 2020 г., на вземанията от застрахователни операции – 12.8% при 10.9% към края на първото тримесечие на 2020 г. и на депозитите – 6.6% при 7.2% към края на март 2020 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на март 2021 г. относителният им дял от общия размер на активите е 39.8% при 40.9% към края на първото тримесечие на 2020 година. Активите в евро са 35.5% при 32.7% към края на март 2020 година. Към края на първото тримесечие на 2021 г. активите в щатски долари са 4.1% при 3.6% към края на март 2020 г., а в други валути – 20.6% при 22.8% към края на март 2020 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 143.3 млн. лв. (3.5%) до 4.262 млрд. лв. при 4.119 млрд. лв. към края на март 2020 година. Техният относителен дял е 45% към края на март 2021 г. при 46.9% към края на същия месец на 2020 година. В края на първото тримесечие на 2021 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 495.5 млн. лв. (12.5%) до 4.449 млрд. лв. при 3.954 млрд. лв. към края на март 2020 г. Относителният им дял към края на март 2021 г. е 47% при 45.1% в края на март 2020 година.

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2021 г. са 9.470 млрд. лева. Собственият капитал е 2.841 млрд. лв. към края на март 2021 г., като нараства с 314.2 млн. лв. (12.4%) спрямо края на март 2020 г. (2.527 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на първото тримесечие на 2021 г. е 30% при 28.8% към края на същото тримесечие на 2020 година. Към края на март 2021 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 346.1 млн. лв. (6.9%) до 5.349 млрд. лв. при 5.003 млрд. лв. към края на март 2020 година. Техният дял в размера на пасивите е 56.5% към март 2021 г. при 57% към края на март 2020 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4.066 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2021 г. при 3.671 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2021 г. е 76% при 73.4% в края на първото тримесечие на 2020 година. Към края на март 2021 г. задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) се увеличават с 289.2 млн. лв. (10.5%) до 3.052 млрд. лв. при 2.763 млрд. лв. към края на март 2020 година.

Към края на първото тримесечие на 2021 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57.1% при 55.2% към края на март 2020 година. На годишна база към края на първото тримесечие на 2021 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 97.8 млн. лв. (12%) до 915 млн. лв. при 817.2 млн. лв. към края на март 2020 г. и са 17.1% от застрахователните технически резерви при 16.3% към края на първото тримесечие на 2020 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 10 млн. лв. (18.5%) до 64.2 млн. лв. към края на март 2021 г. при 54.1 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1.2% в края на март 2021 г. при 1.1% към края на март 2020 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 49.3 млн. лв. (3.7%) до 1.283 млрд. лв. при 1.332 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2021 г. е 24% при 26.6% в края на март 2020 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща