МОСВ предложи 100 млн. лева мерки за биоразнообразието в Плана за възстановяване

Климат / България
3E news
324
article picture alt description

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прави ново предложение за включване на мерки в Националния план за възстановяване и устойчивост на България в частта „Биоразнообразие“. Това са индикативно 71,292 млн. лв. за „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите на Европейската зелена сделка“ и 32 млн. лв. за „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“.

Целта на предложената инвестиция е да допринесе за Зеления преход на България. Мярката е и в изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. чрез възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод и способността им да произвеждат по-добри услуги и стоки. Новият проект е  „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите на Европейската зелена сделка“.

МОСВ изпрати това предложение до заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и до дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

„Чрез новото предложение ще се осигури свързаност на мрежата „Натура 2000“ с възстановяване на традиционни ландшафти и създаване на екологични коридори. Ще има възможност за възстановяване на ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища. Ще се изпълняват също така консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини“, разясни зам.-министърът на околната среда и водите Емилия Тончева. Заложени са дейности по опазването и съхранението на горските генетични ресурси във връзка с адаптация към климатичните промени, картиране на старите гори в недържавните горски територии, както и  намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието.

Предложението е разработено от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ съвместно с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към МЗХГ и неправителствени организации.

В предложението на МОСВ е вече съществуващата в плана мярка „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ – индикативната стойност на проекта е 134,830 млн. лв..Тя цели подобряване на управлението на количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията. За постигането на тази цел е предвидено изграждане на интегрирана система за управление на количеството на водите, която ще консолидира данни от съществуващите и такива в процес на разработка информационни системи на партньорите по проекта – Изпълнителната агенция по околната среда и водите, Министерството на околната среда и водите, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и Националния институт по хидрология и метереология.

Според плана системата ще събира данни в реално време и от допълнителна инфраструктура (измервателни уреди и системи), планирани за изграждане от дружествата партньори в проекта - за следене и мониторинг на нивата на водите, разход на вода, притоци, екологични отоци. Системата ще бъде реализирана като разпределена модулна информационна система, реализирана със стандартни технологии и ще поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост с бъдещи разработки и нови функционалности.

Взаимодействията между отделните модули в информационната система и интеграциите с външни информационни системи ще се реализират под формата на уеб-услуги (Web Services). За всеки от отделните модули/функционалности на информационната система ще се реализират приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). В допълнение е предвидена дейност за популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща