Радиационният фон в страната от АЕЦ Козлодуй през 2019 г. е стабилен според данните на националната система за контрол

Енергетика / България
3E news
651
article picture alt description

Не са регистрирани завишени стойности на на радиационния гама-фон, различни от естествените, показват даннните за 2019 г. на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама- фон. Това описва Националния доклад за състоянието и опзването на околната среда за 2019 година, който беше представен от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда в петък.

Не е наблюдавана тенденция за повишаване на специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Оценката на ефективната годишна доза надфоново облъчване на населението от дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, базирана на резултатите от проведения през 2019 г. радиационен мониторинг в района е под 0,01 mSv, границата, под която не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението. Оценката на ефективната годишна доза от облъчване на населението в резултат на трансгранично замърсяване на територията на страната, вследствие на аварията  в Чернобилската АЕЦ е под 0,01 mSv. В нито една от изследваните проби храни не е регистрирано съдържание на радионуклиди над нивата на докладване в ЕК, установени с препоръка 2000/473/Евратом.

Резултатите от проведения радиологичен мониторинг през 2019 г., сравнени с резултати от минали години не показват неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус в “наблюдаваната” зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, произтичащи от експлоатацията на атомната централа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща