Средно с 3.02 процента повишение на цената на електроенергията за регулирания пазар прогнозира КЕВР

Енергетика / България
3E news
1601
article picture alt description

Цените на електроенергията за битовите клиенти от 1 юли 2021 г. ще се изменят (в посока повишение) средно с 3,02 % , прогнозира в доклада си работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Предложението предвижда повишаване  на общата цена на електрическата енергия, както следва:

За клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ - с 4,17 %

За клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 2,38 %

За клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – 2,13 %.

Намаление се предлага за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ с 1,58 %

Докладът за цените в сектор „Електроенергетика“ е публикуван на страницата на регулатора.

В обосновката си за това ценово повишение на цената на електроенергията на регулирания пазар, работната група изхожда от всички фактори, оказващи влияние на формирането й на свободния пазар. Това е така, тъй като Националната електрическа компания като обществен доставчик купува електроенергията от свободния пазар, а я доставя на битовите потребители по регулирани цени.

Затова важни елементи от доклада са производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство,  ВЕИ, производителите на електроенергия от базовите централи, както и разходите за предоставян на премия от ФСЕС за производителите от ВЕИ с обща инсталирана мощност от т 500 kW и над 500 kW по закона за възобновяеми източници и цена задължение към обществото.

Прогнозната цена на БНЕБ

В резултат на това КЕВР определя и прогнозната пазарна цена на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ).

Авторите на доклада на работната група констатират, че „към настоящия момент не са налице данни от платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), въз основа на които да бъде изготвен обективен анализ за определяне на прогнозна пазарна цена за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. На платформата „Търгове“ на БНЕБ ЕАД не са провеждани търгове с период на доставка, съвпадащ с регулаторния период. На 31.03.2021 г. на платформата „Търгове“ на БНЕБ ЕАД e проведен един търг за 20 MW, с период на доставка съвпадащ с първата половина на следващия регулаторен период, на който е постигната цена от 111,50 лв./MWh.

Горните причини налагат при изготвянето на прогнозата за следващия ценови период да се използват постигнатите нива на фючърсните сделки, които по своята същност са стандартизирани финансови форуърдни сделки, тъй като реално те представляват финансов инструмент за хеджиране на риска от волатилността на пазара „ден напред“. 3 Предвид горното, за определяне на прогнозната пазарна цена са използвани търгуваните български фючърси на ЕЕХ1 (European Energy Exchange), които обаче, поради недостатъчна ликвидност, следва да се съпоставят с тези за румънския и унгарския пазар на същата платформа, както и с цените на фючърсните сделки на HUDEX2“, посочват експертите в доклада си.

В резултат на прегледа на фючърсите на трите пазара (български, румънски и унгарски) в доклада се посочва, че „Видно от горните данни, постигнатите цени за отделните тримесечия са изключително близки и съпоставими, като средните цени за второ полугодие на 2021 г. и първо полугодие на 2022 г. са на нива около 65-67 €/MWh. Анализът на постигнатите цени от началото на 2021 г. на регионалните пазари показва, че на платформата „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД средната цена е в диапазона от около 2-3 €/MWh по-ниска от тази на унгарския пазар, т.е. следва да е на нива около 63-64 €/MWh“.

Основните движещи фактори за покачването на цените на европейските, съответно регионалните борси, са икономическото възстановяване на Европейския съюз след пандемията от COVID-19, обуславящо ръста на финансовите пазари и покачването на цените на емисиите СО2. Съвкупното влияние на тези два фактора се прехвърля освен върху спотовите пазари и върху останалите сегменти, тъй като пазарите са свързани“, се казва в доклада на работната група на КЕВР. Разискват се и оценките на анализаторите дали този ръст е временно явление или „покачването ще е трайно и ще придобие системен характер“.

„Европейската система за търговия с емисии (ETS) е инструмент, създаден за стимулиране на декарбонизацията на икономиката, което предполага, че цените следва да са достатъчно високи, за да компенсират преминаването от въглища към зелена икономика. Това е предпоставка ръстът на цените на емисиите СО2 да продължи, тъй като според повечето анализатори за постигане на целта от 55% намаление на емисиите от ЕС, цените на квотите следва да се повишат до 80 €/тон. Следва, обаче, да се отчете и спекулативният елемент в резкия ръст на ETS пазара. Все по-голям дял в търговията с въглеродни емисии придобиват финансови дружества, в т.ч. и водещи инвестиционни банки, като Goldman Sachs и Morgan Stanley, както и големи хедж фондове. През последната година делът на инвестиционните фондове, притежаващи фючърси, е нараснал почти два пъти, което тясно корелира с последните промени в цените. Инвеститорите диверсифицират портфейлите си с ETS фючърси предвид политическата подкрепа към този инструмент и възможностите на Европейската комисия (ЕК) за намеса на този пазар чрез ограничаване на предлагането. Следва да се отчете обаче и фактът, че европейската търговия с емисии е политически проект, от който инвеститорите сравнително бързо могат да пренасочат инвестициите си“, посочват от КЕВР, като обръщат внимание и на т.нар. „бичи растеж“ към месец април.

„В тази връзка може да се направи извод, че пазарите са отчели в цените на фючърсите горните фактори, но отчитайки спекулативния елемент през последната година и прилагайки консервативен подход, прогнозната пазарна цена за следващия регулаторен период следва да се редуцира с допълнителни 3-4 €/MWh до около 60 - 61 €/MWh или 119 лв./MWh.

Въз основа на извършения анализ и при отчитане на горните аргументи, прогнозната годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е определена в размер на 119,00 лв./MWh“.

Цена на производителите

В частта цена на производителите, работната група на КЕВР изчислява цената за енергия на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в размер на 55,01 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 858 220 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 15 601 067 MWh.

Цената на НЕК ЕАД за електрическата енергия, произвеждана от ВЕЦ, собственост на дружеството, е изчислена в размер на 83,95 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 271 587 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 3 235 034 MWh.

Цената за електрическа енергия на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е изчислена в размер на 210,33 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 1 367 551 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 6 501 789 MWh.

Цената за електрическа енергия на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД е изчислена в размер на 181,70 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 283 995 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 1 563 000 MWh.

Цената за електрическа енергия на „ТЕЦ Марица 3“ АД е изчислена в размер на 226,21 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 91 617 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 420 000 MWh.

Цената за електрическа енергия на „Топлофикация Русе“ АД е изчислена в размер на 206,06 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 121 552 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 589 893 MWh.

В частта за разполагаемост от работната група спирайки се подробно на фактите стигат до извода и за необходимото количество електроенергия за регулирания пазар.

 „Въз основа на извършен анализ на информацията относно прогнозната структура на производството и потреблението на електрическа енергия за новия ценови период е установено, че необходимото количество електрическа енергия за покриване нуждите от енергия в страната е в размер на 33 132 000 MWh, от които 10 984 536 MWh за крайни битови клиенти на регулиран пазар“.

Според доклада, „Потреблението на клиентите на крайните снабдители ще бъде покривано с енергията от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, водноелектрически централи, собственост на НЕК ЕАД и от енергията по чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ. Предвид горните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи, за новия регулаторен период следва да бъдат утвърдени цени на електрическата енергия на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и НЕК ЕАД за ВЕЦ, негова собственост, и съответно не следва да бъдат утвърждавани такива цени на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, „ТЕЦ Марица 3“ АД и „Топлофикация Русе“ АД.

В тази връзка следва да бъдат утвърдени следните цени на производители на електрическа енергия: − „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – 55,01 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 858 220 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 15 601 067 MWh;

 НЕК ЕАД за електрическата енергия, произвеждана от ВЕЦ, собственост на дружеството – 83,95 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 271 587 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 3 235 034 MWh.

Средна покупна цена за електрическа енергия на обществения доставчик („Миксова цена“) От общото количество електрическа енергия, изкупувано от НЕК ЕАД: − 10 894 536 MWh са предназначени за продажба на крайните снабдители за осигуряване потреблението на електрическа енергия за клиентите на регулирания пазар.

Предложената стойност от обществения доставчик е коригирана, предвид информацията, постъпила в КЕВР със заявление на „ЧЕЗ Електро България“ АД; − 2 463 332 MWh са предназначени за реализиране на борсовия пазар.

Компонентата за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ се определя в размер до 3 на сто от утвърдената средна покупна цена за енергия на дружеството. Компонентата е изчислена в размер на 5,08 лв./MWh.

Предвид гореизложеното цената, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, е 109,52 лв./MWh, без ДДС, в т.ч. 5,08 лв./MWh компонента за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“, при необходими годишни приходи – 1 203 078 хил. лв. и енергия – 10 984 536 MWh.

Цена за задължения към обществото, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в размер на 4,02 лв./MWh, без ДДС, в т.ч. компонента, отразяваща разходите за електрическа енергия, произвеждана от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в размер на 3,15 лв./MWh. Цената за задължения към обществото се заплаща от присъединените към електроенергийната система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия, клиентите на доставчика от последна инстанция, крайните снабдители, електропреносното и електроразпределителните дружества за закупената електрическа енергия за покриване на технологични разходи.

Цените на ЕСО ЕАД са както следва:

1. Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти в размер на 0,49 лв./MWh, без ДДС, при необходими годишни приходи 15 819 хил. лв. и количества електрическа енергия за реализация на територията на страната 32 315 000 MWh.

2. Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, в размер на 2,42 лв./MWh, без 41 ДДС, която се дължи от производители на електрическа енергия, с изключение на тези от слънчева и вятърна енергия, при необходими годишни приходи 83 154 хил. лв. и количества електрическа енергия 34 432 000 MWh.

3. Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 5,40 лв./MWh, без ДДС, при необходими годишни приходи 15 944 хил. лв. и количества произведена електрическа енергия от слънчева или вятърна енергия в размер на 2 950 000 MWh.

Производителите, присъединени към електроразпределителните мрежи, заплащат ежемесечно цената на операторите на електроразпределителните мрежи, които превеждат цената на ECO ЕАД, за което последното не дължи плащане.

4. Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа в размер на 11,39 лв./MWh, без ДДС, при необходими годишни приходи 368 226 хил. лв. и количества електрическа енергия за реализация на територията на страната 32 315 000 MWh.

Цените, предлагани от работната група за електроразпределителните дружества, без ДДС са както следва:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД: − цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,01069 лв./kWh, − цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03602 лв./kWh, − цена за достъп за небитови клиенти – 0,02151 лв./kW/ден, − цена за достъп за битови клиенти – 0,00605 лв./kWh, необходими годишни приходи за първата ценова година от шестия регулаторен период – 344 296 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 9 306 039 MWh.

„Електроразпределение Юг“ ЕАД са, както следва: − цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение – 0,00987 лв./kWh; − цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03750 лв./kWh; − цена за достъп за небитови клиенти – 0,02060 лв./kW/ден; − цена за достъп за битови клиенти – 0,00598 лв./kWh, необходими годишни приходи за третата ценова година от шестия регулаторен период – 324 473 хил. лв. и пренесена електрическа енергия от 8 637 854 MWh.

„Електроразпределение Север“ АД, са както следва: − цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на средно напрежение – 0,01303 лв./kWh; − цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03546лв./kWh; − цена за достъп за небитови клиенти – 0,02073 лв./kW/ден; − цена за достъп за битови клиенти – 0,00885 лв./kWh, необходими годишни приходи за първата ценова година от шестия регулаторен период – 216 389 хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 5 490 283 MWh.

„Електроразпределение Златни Пясъци“ АД са, както следва: − цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,01325 лв./kWh; − цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,04333 лв./kWh, 67 необходими годишни приходи за първата ценова година от шестия регулаторен период – 2 824 хил. лв. и пренесена електрическа енергия – 49 907 MWh.

Крайни снабдители:

Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД заплащат и следните цени, без ДДС, за мрежови услуги: 1. Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01188 лв./kWh; 2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03602 лв./kWh; 3. Цена за достъп до разпределителна мрежа за битови клиенти – 0,00605 лв./kWh.

Клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД заплащат и следните цени, без ДДС, за мрежови услуги: 1. Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01188 лв./kWh, 2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03750 лв./kWh, 3. Цена за достъп до разпределителна мрежа за битови клиенти – 0,00598 лв./kWh.

Клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД заплащат и следните цени, без ДДС, за мрежови услуги: 1. Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01188 лв./kWh; 2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,03546 лв./kWh; 3. Цена за достъп до разпределителна мрежа за битови клиенти – 0,00885 лв./kWh.

Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени, без ДДС, за мрежови услуги: 1. Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01188 лв./kWh; 2. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,01325 лв./kWh; 3. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение – 0,04333 лв./kWh.

Откритото заседание за обсъждането на цените в сектор „Електроенергетика“ ще се проведе в КЕВР на 2 юни тази година.

Докладът е достъпен на: http://dker.bg/uploads/_CGCalendar/2021/rep-prices-electro-2021.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща